تعرف علي إلغاء الحماية عن اللاجئين في بلجيكا 2024

Bescherming voor vluchtelingen in België opheffen

De afschaffing van de vluchtelingenstatus zoals bepaald in artikel 49 van de Vreemdelingenwet in samenhang met artikel 55/3/1 van de Vreemdelingenwet. Het bepaalt dat de Dienst Vreemdelingenzaken gedurende de eerste tien jaar van verblijf het asielcentrum kan vragen de vluchtelingenstatus in te trekken wanneer de betrokkene is uitgesloten van de vluchtelingenstatus of wanneer de vluchtelingenstatus op frauduleuze wijze is verkregen. De uitsluitingsclausule verwijst naar de artikelen 1 D, E en F van het Verdrag van 1951.

Waarop is de beslissing om de asielstatus in België in te trekken gebaseerd (intrekking van de vluchtelingenstatus in België)

Intrekking op grond van fraude kan gebaseerd zijn op onjuist gepresenteerde feiten, achtergehouden feiten, valse verklaringen, vervalste documenten of persoonlijk gedrag waaruit blijkt dat de verzoeker niet langer vervolging vreest. In het geval van een intrekking op basis van fraude benadrukte CALL dat feiten die verkeerd zijn voorgesteld, achtergehouden of vals zijn, nauwkeurig moeten worden geïnterpreteerd – wat betekent dat ze doorslaggevend moeten zijn voor het verlenen van de vluchtelingenstatus. Met andere woorden: de bescherming kan alleen worden ingetrokken als deze zonder fraude niet zou zijn verleend.

Er vindt een actieve informatie-uitwisseling plaats tussen verschillende overheidsinstanties. Zo kan het uitwisselen van informatie over een aanvraag tot gezinshereniging met gezinsleden in het land van herkomst ertoe leiden dat de vluchtelingenstatus van een LHBT wordt ingetrokken, als na heronderzoek blijkt dat dit niet meer mogelijk is. De verklaringen van verzoeker over zijn seksuele geaardheid worden als geloofwaardig beschouwd. De beschermingsstatus kan ook worden ingetrokken na ontvangst van nieuwe elementen, zoals in 2019 het geval was voor een koppel dat een Iraaks paspoort aan de gemeente voorlegde (in het kader van een procedure om de Belgische nationaliteit te verkrijgen) dat niet werd ingediend bij het asielcentrum. Het bevatte elementen die niet strookten met de beschuldigingen die tijdens de asielprocedure waren geuit.

Bovendien bleek uit stempels in het paspoort dat het echtpaar al ongeveer twee maanden terug was in Irak. Op basis van deze nieuwe elementen en het gebrek aan betrouwbare verklaringen van de echtgenoten kon het asielcentrum concluderen dat zij uit een andere regio kwamen dan de regio die zij beweerden, en dat de behoefte aan bescherming dus ten onrechte werd onderzocht in relatie tot de andere regio. Het beroep op de belangenbehartiging stelde dus dat er geen behoefte aan bescherming was en trok de subsidiaire beschermingsstatus in die was verleend op basis van valse verklaringen.

Annulering van de asielstatus in België (annulering van de vluchtelingenstatus in België)

De vluchtelingenstatus kan worden ingetrokken zodra een vluchteling wordt beschouwd als een gevaar voor de samenleving, is veroordeeld voor een zeer ernstig misdrijf of wanneer er redelijke gronden zijn om de vluchteling als een bedreiging voor de nationale veiligheid te beschouwen. Deze reden voor annulering is in 2015 toegevoegd en is niet beperkt tot de tijd. Het Asielcentrum heeft duidelijk gemaakt dat de eerste partij – gevaar voor de samenleving – alleen kan leiden tot nietigverklaring na een schuldig vonnis, terwijl de grond van “nationale veiligheid” zonder een dergelijke uitspraak kan worden verwezenlijkt.

De Dienst Vreemdelingenzaken stuurt elk element dat de intrekking van de vluchtelingenstatus zou kunnen rechtvaardigen op basis van artikel 55/3/1 van de Vreemdelingenwet naar het Asielcentrum. Het Asielcentrum neemt binnen 60 dagen een beslissing en deelt het resultaat mee aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze termijn is echter niet afdwingbaar en wordt in de praktijk niet gerespecteerd. Indien de vluchtelingenstatus wordt ingetrokken op grond van artikel 55/3/1 (1) of 55/3/1 (2) (2) van de Vreemdelingenwet, brengt het Asielcentrum tevens advies uit over de verenigbaarheid van de uitzettingsprocedure met de artikelen 48/3 en 48/4.

Afschaffing van de subsidiaire bescherming in België

De subsidiaire bescherming kan worden ingetrokken om de redenen vermeld in de artikelen 49/2 en 55/5/1 van de Vreemdelingenwet. De GCRS kan de subsidiaire beschermingsstatus intrekken tijdens de eerste tien jaar van verblijf wanneer de begunstigde zijn land van herkomst heeft verlaten uitsluitend om te ontsnappen aan veroordelingen voor een of meer misdaden die niet binnen de reikwijdte van artikel 55/4 vallen (1). Buitenlanders Handelen en worden bestraft met een gevangenisstraf als ze in België zijn gepleegd. Deze annuleringsreden is alleen in 2015 opgenomen en niet beperkt tot het aangegeven tijdstip.

Het statuut kan altijd worden ingetrokken wanneer de begunstigde moet worden uitgesloten van bescherming overeenkomstig artikel 55/4, leden 1 en 2. Dit artikel heeft betrekking op personen die een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdaad of een misdrijf tegen de menselijkheid hebben gepleegd. Andere genoemde uitsluitingsmogelijkheden zijn veroordeling wegens handelingen die in strijd zijn met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties en het plegen van een ernstig misdrijf.

De subsidiaire beschermingsstatus kan ook worden ingetrokken wanneer de begunstigde wordt beschouwd als een bedreiging voor de samenleving of de nationale veiligheid. De laatste mogelijkheid voor het Asielcentrum om de subsidiaire beschermingsstatus in te trekken is wanneer de status op frauduleuze gronden is verleend. Deze frauduleuze grondslag kan bestaan ​​uit onjuist gepresenteerde feiten, verborgen feiten, valse verklaringen, vervalste documenten of persoonlijk gedrag waaruit blijkt dat de verzoeker niet langer vervolging vreest. Opzegging op frauduleuze gronden kan enkel gebeuren tijdens de eerste tien jaar van verblijf in België.

De kennisgeving verzonden door de Dienst Vreemdelingenzaken waarin u wordt geïnformeerd over de annulering van het asiel in België

De Dienst Vreemdelingenzaken stuurt elk element dat de intrekking van de vluchtelingenstatus zou kunnen rechtvaardigen op basis van artikel 55/5/1 van de Vreemdelingenwet naar het Asielcentrum. Dit geldt ook wanneer gevreesd wordt dat de begunstigde een bedreiging vormt voor de samenleving of de nationale veiligheid. Het Asielcentrum zal binnen 60 dagen een beslissing nemen en de Dienst Vreemdelingenzaken en de betrokkene op de hoogte stellen van de uitslag. Deze termijn is echter niet afdwingbaar en wordt in de praktijk niet gerespecteerd. Indien de subsidiaire beschermingsstatus wordt ingetrokken op basis van uitsluitingsclausules of in België een strafbaar feit wordt gepleegd waarop gevangenisstraf staat, brengt het Asielcentrum advies uit over de verenigbaarheid van de uitzettingsprocedure met de artikelen 48/3 en 48/4.

Het Asielcentrum informeert de betrokkene over de redenen voor het heronderzoek van de beschermingsstatus en nodigt de begunstigde altijd uit voor een hoorzitting waar de vreemdeling de mogelijkheid heeft om de beschuldigingen te weerleggen. Uit de jurisprudentie blijkt dat de meeste gevallen waarin de beschermingsstatus is ingetrokken, zijn geïnitieerd door de staatssecretaris voor Asiel en Immigratie.

Handelingen die leiden tot de intrekking van de bescherming van vluchtelingen in België (Handelingen die leiden tot de intrekking van het asiel in België)

In de oproep werden misdaden variërend van het ondersteunen van terroristische activiteiten, piraterij, moord, poging tot moord met voorbedachten rade, verkrachting en diefstal met geweld of dreiging als bijzonder ernstige misdaden beschouwd. Zelfs misdaden die jaren geleden zijn gepleegd kunnen volgens CALL een gevaar vormen voor de samenleving. In het kader van het vaststellen of er sprake is van een risico, doen de stappen die gezet worden bij rehabilitatie en re-integratie vaak niets af aan de constatering dat het feit dat iemand veroordeeld is voor een bijzonder ernstig delict voldoende is om een ​​risico voor de samenleving vast te stellen. Recidiverisico speelt in bepaalde gevallen een rol bij de beoordeling van herinnering, maar lijkt geen noodzakelijk onderdeel te zijn.

De wijziging van 2016 wijzigde de formulering van de Vreemdelingenwet, waardoor de Dienst Vreemdelingenzaken het verblijfsrecht kon beëindigen van een persoon wiens beschermingsstatus is ingetrokken op grond van artikel 55/3/1 of 55/5/1 van de Vreemdelingenwet . Ook kan een persoon worden bevolen het grondgebied te verlaten indien de beschermingsstatus is ingetrokken op grond van artikel 55/3/1 of 55/5/1 van de Vreemdelingenwet. In geval van annulering om bovengenoemde redenen moet de Dienst Vreemdelingenzaken de evenredigheid van de uitzettingsprocedure beoordelen. Dit vereist dat de Dienst Vreemdelingenzaken rekening houdt met de duur van het verblijf in België, de aanwezigheid van familiale, culturele en sociale banden met het land van herkomst en de aard en stabiliteit van het gezin.

In 2024 heeft het Asielcentrum in 136 gevallen de beschermingsstatus ingetrokken. Daarvan hebben er 106 betrekking op de vluchtelingenstatus van begunstigden uit Irak, Syrië, Rusland, Afghanistan, Eritrea en andere landen. De overige dertig intrekkingen hadden betrekking op subsidiaire bescherming voor mensen afkomstig uit Afghanistan, Irak, Syrië en andere landen.

laatste beslissing

Als er een (definitieve) beslissing wordt genomen om de internationale beschermingsstatus op te schorten, heeft dit niet automatisch gevolgen voor de gezinsleden en gezinsleden van de voormalig persoon die internationale bescherming geniet. Er wordt per geval besloten om te bepalen of zij recht hebben op het behouden of verliezen van de internationale beschermingsstatus. Voor elk gezinslid afzonderlijk moet aan de voorwaarden voor stopzetting of terugtrekking worden voldaan. {15e}

Opschorting of intrekking van de bescherming en het asielstatuut voor vluchtelingen in België

Wanneer er nieuw bewijsmateriaal of nieuwe feiten zijn op basis waarvan de geldigheid van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus moet worden heroverwogen, onderzoekt de commissaris-generaal of zij de status kunnen intrekken of beëindigen. Deze beoordeling gebeurt op individuele basis. Heroverweging van de geldigheid van het beschermingsstatuut kan ook door het asielcentrum worden aangevraagd door de Minister of de door laatstgenoemde gemachtigde persoon.

sta op Asielcentrum Door de aanvrager schriftelijk op de hoogte te stellen van de redenen voor heroverweging:

 • Bij eventuele intrekking van de status wordt de verzoeker altijd opgeroepen voor een gesprek. Daar hebben ze de mogelijkheid om de redenen voor heroverweging te weerleggen.
 • Bij een mogelijke stopzetting van de plaatsing is een gesprek niet nodig. Aanvragers kunnen schriftelijk redenen voor het behoud van hun status indienen bij het Asielcentrum. De Commissaris-Generaal kan de betrokkene verzoeken schriftelijk de redenen op te geven voor het behoud van zijn status.

Als de beschermingsstatus wordt opgeschort of ingetrokken, ligt de bewijslast bij het asielcentrum.

Bescherming tegenhouden

Het besluit om te stoppen beëindigt de verleende status. De bescherming is niet langer nodig als gevolg van het gedrag van de verzoeker of als gevolg van een verandering in de omstandigheden die tot de toekenning van de status heeft geleid.

De commissaris-generaal kan de vluchtelingenstatus beëindigen als:

 • De verzoeker moet vrijwillig bescherming vragen aan het land waarvan hij het staatsburgerschap heeft
 • De verzoeker herkrijgt vrijwillig zijn oorspronkelijke nationaliteit nadat hij deze heeft verloren
 • De aanvrager verkrijgt een nieuwe nationaliteit en bescherming in het land van zijn of haar nieuwe nationaliteit
 • De verzoeker moet bewijzen dat hij vrijwillig aanwezig is in het land waar hij vervolging vreest
 • De omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de vluchtelingenstatus bestaan ​​niet meer en de vluchteling kan een verzoek om bescherming van zijn of haar land waarvan hij de nationaliteit heeft (of het land van zijn hoofdverblijf in het geval van staatlozen) niet langer weigeren, tenzij er dwingende redenen zijn die verband houden met Bovenstaande. vervolging. De commissaris-generaal onderzoekt of de verandering in de omstandigheden voldoende wijdverbreid en blijvend is om de angst voor vervolging weg te nemen.

De Commissaris-Generaal kan de subsidiair beschermde status alleen beëindigen als de omstandigheden die aanleiding gaven tot de status niet langer bestaan, of zodanig zijn veranderd dat de beschermde status niet langer nodig is. Er mogen geen dwingende redenen zijn aan de kant van de verzoeker als gevolg van eerdere ernstige schade om geen bescherming te zoeken in het land waarvan hij of zij de nationaliteit heeft (of het land waar hij of zij zijn hoofdverblijfplaats heeft in het geval van staatlozen).

De commissaris-generaal onderzoekt of de verandering in de omstandigheden voldoende wijdverspreid en blijvend is om het reële risico op ernstige schade weg te nemen.

Bescherming annuleren

De commissaris-generaal neemt een besluit om de beschermde status in te trekken, terwijl deze nooit is verleend:

 • Omdat de verzoeker van bescherming had moeten worden uitgesloten of
 • Omdat ze op frauduleuze wijze een beschermde status hebben verkregen.

Indien de commissaris-generaal, na het verlenen van de beschermingsstatus, besluit dat de verzoeker had moeten worden uitgesloten, kan hij de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus intrekken. In dit besluit geeft de commissaris-generaal zijn advies over een mogelijke verwijdering.

De commissaris-generaal kan de beschermingsstatus intrekken op grond van fraude als de aanvrager:

 • Verkeerde voorstelling van de feiten tijdens zijn verzoek om internationale bescherming
 • Het achterhouden van informatie terwijl u erom vraagt
 • Tijdens zijn sollicitatie heeft hij valse verklaringen afgelegd
 • Bij zijn aanvraag heeft hij gebruik gemaakt van vervalste of vervalste documenten.
 • Uit zijn persoonlijke gedrag blijkt dat hij niet langer vervolging vreest en geen reëel risico loopt op ernstige schade.
 • De fraude moet betrekking hebben op essentiële onderdelen van de aanvraag die niet bekend waren op het moment dat de beschermde status werd verleend.

De commissaris-generaal kan de vluchtelingenstatus intrekken als:

 • De vluchteling vormt een gevaar voor de samenleving omdat hij definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf
 • Er zijn redelijke gronden om een ​​vluchteling als een bedreiging voor de nationale veiligheid te beschouwen.
 • In dit besluit geeft de commissaris-generaal ook zijn advies over een mogelijke verwijdering.

De commissaris-generaal kan de subsidiaire beschermingsstatus ook intrekken als:

 • Als de betrokkene een misdrijf of meerdere misdrijven pleegt die niet onder de genoemde uitzonderingsbepalingen vallen
 • Misdrijven worden bestraft met een gevangenisstraf als ze in België worden gepleegd
 • Betrokkene heeft zijn land van herkomst verlaten om aan zijn straf te ontkomen.
 • In dit besluit geeft de commissaris-generaal ook zijn advies over een mogelijke verwijdering.

Voor meer informatie over asiel in België:Asiel in België


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *