kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية الألمانية 2025

kaidi3
kaidi4

Hoe u het Duitse staatsburgerschap en het naturalisatierecht in Duitsland kunt verkrijgen

De nationaliteits- en staatsburgerschapswetten bepalen wie Duits staatsburger is en staatsburgerschapsrechten geniet in Duitsland. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Duitse staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het beginsel van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Duitsland of in het buitenland van ouders die het Duitse staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven.

Burgerschap van de Europese Unie: Omdat Duitsland deel uitmaakt van de Europese Unie, zijn Duitse staatsburgers volgens het EU-recht ook EU-burgers. Duitse burgers hebben daarom het recht op vrij verkeer om te wonen en werken in elk land binnen de EU/EER/Zwitserland, zoals toegekend in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Bovendien hebben Duitse burgers het recht om te stemmen bij verkiezingen voor het Europees Parlement en lokale verkiezingen in het Europese land waar zij wonen. Wanneer ze zich in een niet-EU-land bevinden waar geen Duitse ambassade is, hebben Duitse burgers het recht om consulaire bescherming te zoeken bij de ambassade van elk ander EU-land dat zich in dat land bevindt.


Manieren om het Duitse staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Duitse staatsburgerschap door geboorte

Het Duitse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Kinderen die in Duitsland geboren zijn, krijgen bij de geboorte automatisch het Duitse staatsburgerschap als ten minste één van de getrouwde ouders het Duitse staatsburgerschap heeft. In het buitenland geboren personen uit ten minste één getrouwde Duitse ouder zijn ook Duitse staatsburgers, tenzij die ouder geboren is na 31 december 1999 en gewoonlijk in het buitenland woont; Als alternatief kunnen zij het Duitse staatsburgerschap verkrijgen als zij anders staatloos zouden zijn of als hun geboorte vóór hun eerste verjaardag bij een Duitse diplomatieke missie wordt geregistreerd.
 • Kinderen die sinds 1 januari 2000 in het land zijn geboren uit buitenlandse ouders, ontvangen automatisch het staatsburgerschap bij de geboorte als ten minste één ouder gedurende ten minste acht jaar zijn gewone verblijfplaats in Duitsland heeft gehad en toestemming heeft om voor onbepaalde tijd te blijven. Meestal betekent dit het verkrijgen van een vestigingsvergunning. EU-burgers krijgen automatisch een permanent verblijfsvergunning nadat ze minimaal vijf jaar in het land hebben gewoond. Kinderen die tussen 1990 en 1999 in Duitsland uit deze ouders zijn geboren, komen ook in aanmerking voor het staatsburgerschap, op voorwaarde dat hun ouders hen eind 2000 als zodanig hebben geregistreerd. Minderjarige kinderen die in het land door Duitse staatsburgers worden geadopteerd, ontvangen het staatsburgerschap op het moment van adoptie , terwijl degenen die buiten Duitsland zijn geadopteerd (ongeacht hun leeftijd) het staatsburgerschap kunnen verkrijgen naar goeddunken van de regering.
 • Tot 1953 verloren Duitse vrouwen die met buitenlanders trouwden automatisch hun Duitse staatsburgerschap. Daarom zouden de kinderen die uit deze huwelijken voortkomen bij de geboorte geen Duits staatsburger zijn. Zelfs na 1953 werd het staatsburgerschap in de regel grotendeels via de vader overgedragen door afstamming. Alleen kinderen van getrouwde Duitse vaders en ongehuwde Duitse moeders kregen bij de geboorte het staatsburgerschap totdat dit in 1975 opnieuw werd gewijzigd. Bovendien moet het vaderschap van kinderen van ongehuwde Duitse vaders geboren sinds 1993 worden bewezen; Bovendien moesten degenen die vóór 1993 waren geboren het staatsburgerschap aanvragen vóór de leeftijd van 23 jaar en moesten ze op het moment van de aanvraag drie jaar in Duitsland hebben gewoond. Individuen die het staatsburgerschap verloren of niet in aanmerking kwamen om dit te verkrijgen als een direct gevolg van de eerdere genderongelijkheid in de wetgeving, konden het staatsburgerschap verkrijgen door middel van een verklaring voor een periode van tien jaar, beginnend op 20 augustus 2025. Succesvolle aanvragers die via deze route het staatsburgerschap hebben verkregen, zijn niet verplicht afstand doen van het staatsburgerschap, eventuele alternatieve nationaliteiten.

Opmerking: Duitsland verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Duitse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Indonesische staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Indonesisch staatsburger, volgens een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Iedereen die na twee jaar huwelijk en na het voltooien van een driejarige inburgeringscursus met een Duits staatsburger trouwt, kan een verblijfsvergunning krijgen.

3- Het verkrijgen van het Duitse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

 • Buitenlanders kunnen zich naturaliseren tot Duits staatsburger nadat ze ten minste acht jaar in het land hebben gewoond en over een permanent verblijfsrecht beschikken. Meestal betekent dit het bezit van een verblijfsvergunning of het staatsburgerschap van een EU/EER-land. Aanvragers moeten blijk geven van vaardigheid in de Duitse taal, slagen voor een staatsburgerschapstest, trouw verklaren aan een vrij en democratisch systeem, hun zelfvoorziening bewijzen zonder staatssteun, geen strafblad bijhouden en afstand doen van eerdere nationaliteiten. Mensen die veroordeeld zijn voor racistische, antisemitische of xenofobe daden, worden permanent uitgesloten van naturalisatie.
 • Voor aanvragers die de inburgeringscursus met succes hebben afgerond, kan de vereiste verblijfsduur worden teruggebracht tot zeven jaar.
 • Ongeveer 110.000 mensen werden in 2020 genaturaliseerd tot Duits staatsburger, waarbij meer dan 63 procent van hen hun eerdere staatsburgerschap behield.

4 – Het verkrijgen van het Duitse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisatie via investeringsprogramma’s in Duitsland.

5 – Herstel het Duitse staatsburgerschap

Het Duitse staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden hersteld. Wetten en procedures met betrekking tot het herstel van het staatsburgerschap zijn afhankelijk van individuele gevallen en kunnen factoren omvatten zoals:

 • Duitse voorouderlijke afkomst: Mensen van wie het staatsburgerschap van hen of hun voorouders is ingetrokken om politieke, raciale, religieuze redenen of als gevolg van vervolging tijdens het naziregime tussen 1933 en 1945, komen mogelijk in aanmerking voor het herwinnen van het Duitse staatsburgerschap.
 • Nationaliteit verloren door huwelijk of naturalisatie: Mensen die in het verleden hun Duitse staatsburgerschap hebben verloren als gevolg van een huwelijk met een niet-Duitser of als gevolg van de verwerving van een andere nationaliteit, kunnen in aanmerking komen om dit staatsburgerschap terug te krijgen.
 • Woont al lang in Duitsland: Sommige mensen die lange tijd in Duitsland hebben gewoond en zich in de samenleving hebben geïntegreerd, komen mogelijk in aanmerking voor het herkrijgen van het staatsburgerschap.
 • Kinderen van Duitse ouders: In sommige gevallen kunnen kinderen die buiten Duitsland zijn geboren uit ouders met het Duitse staatsburgerschap het staatsburgerschap aanvragen.

Dubbele nationaliteit in de Duitse wet

Burgers van andere delen van de Europese Unie en Zwitserland zijn vrijgesteld van het afstand doen van hun vorige nationaliteit, en van deze vereiste kan worden afgeweken voor degenen die geen afstand kunnen doen van hun buitenlandse status of daarbij aanzienlijke moeilijkheden zouden ondervinden.


Rechten en plichten van Duitse staatsburgers (met het Duitse staatsburgerschap)

Rechten van Duitse staatsburgers en houders van het Duitse staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers in Duitsland genieten, waaronder:

 • Actief kiesrecht: Het recht om deel te nemen aan parlementaire, lokale en Europese verkiezingen.
 • Vrijheid van meningsuiting en pers: Het recht om vrijelijk meningen te uiten en informatie uit verschillende bronnen te verkrijgen.
 • Het recht op vergadering en vereniging: Vrijheid om verenigingen en organisaties op te richten en deel te nemen aan vreedzame bijeenkomsten.
 • Religieuze vrijheid: Het recht om vrijelijk een godsdienst of overtuiging te beoefenen.
 • Bescherming tegen discriminatie: Wettelijke bescherming tegen discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, handicap, leeftijd of genderidentiteit.
 • Recht op werk en onderwijs: Het recht op werk en toegang tot onderwijs, inclusief hoger onderwijs.
 • Privacy en gegevensbescherming: Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevens.
 • Gezondheidszorgrechten: Het recht op gezondheidszorg en sociale bijstand.
 • Recht op reizen en verblijf: Het recht om binnen het land te reizen en te verblijven, en ook om naar het buitenland te reizen.
 • Rechtsbescherming: Het recht op gelijkheid voor de wet en een eerlijk proces.
 • Deelname aan publieke aangelegenheden: Het recht om deel te nemen aan publieke aangelegenheden, hetzij door middel van openbare dienstverlening of door deel te nemen aan politieke activiteiten.

Plichten van burgers van Duitsland en degenen die het Duitse staatsburgerschap bezitten

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde burgers in Duitsland moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Belasting betalen: Voldoe aan de belastingwetten en betaal verschuldigde belastingen, die belangrijk zijn voor de financiering van openbare diensten en infrastructuur.
 • Deelname aan verkiezingen: Hoewel dit in Duitsland niet verplicht is, worden burgers aangemoedigd om deel te nemen aan het democratische proces door te stemmen bij verkiezingen.
 • Militaire of civiele dienst: Voorheen was militaire dienst verplicht voor jonge Duitsers, maar deze werd in 2011 opgeschort. Er wordt echter van burgers verwacht dat zij bijdragen aan de civiele dienstverlening wanneer dat nodig is.
 • Naleving van wetten: Respecteer en volg de Duitse wetten, inclusief lokale en nationale wetten.
 • Leerplicht: Toewijding aan de leerplicht, die doorgaans basisonderwijs tot een bepaalde leeftijd omvat.
 • Bijdrage aan de samenleving: Burgers worden aangemoedigd om een ​​positieve bijdrage te leveren aan de samenleving door vrijwilligerswerk, het ondersteunen van goede doelen of deelname aan gemeenschapsactiviteiten.
 • De rechten van anderen respecteren: Wederzijds respect voor de rechten en vrijheden van anderen.

Afstand doen of intrekking van het Duitse staatsburgerschap

Vrijwillig afstand doen van het Duitse staatsburgerschap

De wet staat Duitsers toe een verzoekschrift in te dienen voor vrijgave van het Duitse staatsburgerschap als ze het buitenlandse staatsburgerschap hebben aangevraagd en de autoriteiten van de buitenlandse staat verklaren dat hun het staatsburgerschap zal worden verleend. Verzoekschriften kunnen worden gericht aan de federale regering van Duitsland of de dichtstbijzijnde Duitse ambassade.

Onvrijwillige intrekking van het Duitse staatsburgerschap

In geval van vrijwillige verwerving van de buitenlandse nationaliteit zonder dat er een decreet van de Duitse autoriteiten is verkregen dat het gelijktijdig behouden van de Duitse nationaliteit toestaat.


Voordelen van het verkrijgen van het Duitse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Duitse staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Vrij verkeer binnen de Europese Unie: Duitse staatsburgers kunnen in elke EU-lidstaat reizen, werken en wonen zonder dat ze een visum nodig hebben.
 • Stemrechten: Als Duits staatsburger heeft u stemrecht bij lokale en nationale verkiezingen in Duitsland, evenals bij verkiezingen voor het Europees Parlement.
 • Toegang tot vacatures: Duitse burgers hebben gemakkelijker toegang tot de Duitse en Europese arbeidsmarkt, inclusief banen die mogelijk beperkt zijn voor niet-staatsburgers.
 • Rechtszekerheid en stabiliteit: Als Duits staatsburger heeft u volledige wettelijke bescherming en het recht om permanent in het land te blijven.
 • Onderwijs en gezondheidszorg: Toegang tot een kwalitatief hoogstaand onderwijssysteem en een uitgebreid gezondheidszorgsysteem.
 • Consulaire bijstand: Het recht op hulp van Duitse ambassades en consulaten tijdens reizen naar het buitenland.
 • Politieke participatie : Het vermogen om volledig deel te nemen aan het Duitse politieke leven, inclusief het recht om zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Diplomatieke vertegenwoordiging: Als Duits staatsburger vertegenwoordigt de Duitse regering u in internationale zaken en biedt u diplomatieke bescherming.
 • Gezinshereniging: De mogelijkheid om immigratieprocedures voor familieleden te vergemakkelijken.
 • Cultuur en identiteit: Behorend tot de Duitse cultuur en geschiedenis, en genietend van alles wat het land te bieden heeft op het gebied van kunst, tradities en cultureel erfgoed.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Duitse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Duitse staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee aanvragers van het Duitse staatsburgerschap worden geconfronteerd, namelijk:

 • Vereisten voor langdurig ingezetenschap: Aanvragers moeten doorgaans aantonen dat zij een lang en legaal verblijf in Duitsland hebben gehad, en dit kan voor sommigen een uitdaging zijn.
 • Vaardigheid in de Duitse taal: Aanvragers moeten blijk geven van een bepaald niveau van vaardigheid in het Duits, wat tijd en moeite kost om de taal te leren.
 • Toetsen en examens: Aanvragers moeten slagen voor tests die verband houden met kennis van het basisrecht, de Duitse cultuur en geschiedenis.
 • Aanvraagkosten: De aanvraagkosten kunnen hoog zijn, wat voor sommige aanvragers een financiële last met zich meebrengt.
 • Afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit: In sommige gevallen kan aan aanvragers worden gevraagd afstand te doen van hun oorspronkelijke staatsburgerschap, wat voor velen een moeilijke beslissing is.
 • Documentatie en bureaucratie: Het aanvraagproces vereist veel documenten en soms zijn de bureaucratische procedures ingewikkeld.
 • Wachten en onzekerheid: Het beoordelings- en goedkeuringsproces kan lang duren, wat onzekerheid en ongerustheid bij aanvragers veroorzaakt.
 • Beveiligingskwesties en juridische achtergrond: Er worden grondige veiligheids- en juridische controles uitgevoerd en eventuele eerdere problemen kunnen van invloed zijn op de goedkeuringsbeslissing.
 • Culturele integratie en aanpassing: Sommige aanvragers kunnen te maken krijgen met uitdagingen bij het aanpassen aan de Duitse samenleving en cultuur.
 • Praktische en levensuitdagingen: Het vinden van werk en het veiligstellen van geschikte huisvesting in Duitsland kan vooral voor nieuwe immigranten een uitdaging zijn.

Obstakels voor Duitse paspoorthouders

Er zijn geen obstakels voor Duitse paspoorthouders, integendeel, het is een van de sterkste paspoorten ter wereld en biedt de houder veel voordelen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment