تعرف علي كيفية الحصول على الجنسية الأوكرانية 2024

Hoe u het Oekraïense staatsburgerschap en de naturalisatiewetgeving in Oekraïne kunt verkrijgen

Wetten op het staatsburgerschap en het burgerrecht bepalen wie een Oekraïens staatsburger is en staatsburgerschapsrechten geniet in Oekraïne. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Oekraïense staatsburgerschap wordt voornamelijk verkregen volgens het principe van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Oekraïne of in het buitenland van ouders die het Oekraïense staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. Het staatsburgerschap van Oekraïne is gebaseerd op de staatsburgerschapswet van 1991. Iedereen die tot de goedkeuring van deze wet in Oekraïne heeft gewoond, behoudt zijn staatsburgerschap.


Manieren om het Oekraïense staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Oekraïense staatsburgerschap door geboorte

Het Oekraïense staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Individuen verwerven automatisch het Oekraïense staatsburgerschap bij de geboorte als ten minste één ouder een Oekraïens staatsburger is, ongeacht of ze in Oekraïne of in het buitenland zijn geboren. Kinderen die in het land zijn geboren maar die bij de geboorte geen enkel staatsburgerschap van hun ouders verwerven (of alleen het staatsburgerschap verwerven van het land waaruit een ouder als erkende vluchteling is gevlucht) zijn van geboorte ook Oekraïens staatsburger. Achtergelaten kinderen worden behandeld alsof ze uit Oekraïense ouders zijn geboren, als hun afkomst niet kan worden vastgesteld.
 • Een kind geboren op het grondgebied van Oekraïne, op voorwaarde dat ten minste één van de ouders Oekraïens staatsburger is. Een in het buitenland geboren kind dat een vaste verblijfplaats in Oekraïne heeft, op voorwaarde dat ten minste één van de ouders een Oekraïens staatsburger is.

Opmerking: Indonesië verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Oekraïense staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Oekraïense staatsburgerschap kan worden verworven door middel van een huwelijk door met een Oekraïens staatsburger te trouwen, volgens een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Het staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen na twee jaar huwelijk.

3 – Verkrijgen van het Oekraïense staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

 • Buitenlanders kunnen zich naturaliseren tot Oekraïens staatsburger nadat zij gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vijf jaar in het land hebben gewoond. Aanvragers moeten een immigratievergunning hebben verkregen, blijk geven van vaardigheid in de Oekraïense taal en afstand doen van buitenlandse nationaliteiten. De verblijfsvereiste wordt teruggebracht tot twee jaar als de aanvrager getrouwd is met een Oekraïens staatsburger, of als hij of zij de vluchtelingenstatus heeft.
 • Burgers die permanent in het buitenland verblijven, kunnen vrijwillig afstand doen van hun Oekraïense staatsburgerschap door een verklaring van afstand af te geven, op voorwaarde dat de aangever al over een ander staatsburgerschap beschikt of over een juridisch document van een buitenlandse staat waarin wordt gespecificeerd dat een ander staatsburgerschap zal worden verleend bij verlies van hun Oekraïense staatsburgerschap. Erkenning van iemands verblijfplaats in het buitenland vereist voltooiing van een administratief proces om legaal niet-inwoner van Oekraïne te worden. Dit proces vindt doorgaans alleen plaats wanneer uitgaande immigranten het land verlaten met de uitdrukkelijke bedoeling zich permanent in het buitenland te vestigen, en is moeilijk te voltooien voor burgers die met een niet-immigrantenvisum zijn vertrokken. Het is Oekraïners die dit proces niet hebben ondergaan voordat zij zich in het buitenland vestigden en die niet langer in het bezit zijn van propiska-documenten (legaal verblijf), vrijwel verboden om met succes afstand te doen van het Oekraïense staatsburgerschap.
 • Wanneer de persoon geen buitenlands staatsburgerschap heeft of bereid is afstand te doen van zijn staatsburgerschap, ten minste vijf jaar in Oekraïne heeft gewoond, in de Oekraïense taal kan werken en bekend is met de Oekraïense grondwet.

4 – Het verkrijgen van het Oekraïense staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisaties via investeringsprogramma’s in Oekraïne.

5 – Herstel van het Oekraïense staatsburgerschap

Het Oekraïense staatsburgerschap kan worden hersteld, maar het is niet duidelijk wat de voorwaarden en vereisten hiervoor zijn, dus u moet contact opnemen met de dichtstbijzijnde diplomatieke missie voor de details.


Dubbele nationaliteit in de Oekraïense wet

 • Volgens artikel 4 van de grondwet van Oekraïne bestaat er slechts één nationaliteit in Oekraïne. Dit ontkent niet expliciet het dubbele (externe) staatsburgerschap, dus er zijn burgers van Oekraïne met een dubbel staatsburgerschap. Volgens artikel 19 van de wet op de nationaliteit van Oekraïne is de vrijwillige verwerving van het staatsburgerschap van een andere staat door een Oekraïens staatsburger de basis voor het verlies van het Oekraïense staatsburgerschap.
 • De Oekraïense wet bepaalt ook dat nadat een buitenlandse staatsburger het Oekraïense staatsburgerschap heeft verworven, hij of zij binnen twee jaar afstand moet doen van het (de) niet-Oekraïense staatsburgerschap. In 2009 werd het aantal Oekraïners met meer dan één paspoort geschat op 300.000 tot enkele miljoen. Binnen de Oekraïense grenzen worden alleen Oekraïense staatsburgers met een andere nationaliteit als Oekraïens staatsburger beschouwd.
 • Als een Oekraïens staatsburger het staatsburgerschap (burgerschap) verwerft van een andere staat of staten, in juridische betrekkingen met Oekraïne, wordt de persoon alleen erkend als staatsburger van Oekraïne. Als een buitenlander het staatsburgerschap van Oekraïne verkrijgt, wordt de persoon in juridische relaties met Oekraïne alleen erkend als staatsburger van Oekraïne…
 • Op 8 februari 2014 heeft het Oekraïense parlement een wetsvoorstel ingediend om het hebben van een dubbele nationaliteit strafbaar te stellen.
 • Op 20 december 2024 ondertekende president Volodymyr Zelensky een wetsvoorstel dat dubbele nationaliteit mogelijk maakt.

Rechten en plichten van Oekraïense burgers (houders van het Oekraïense staatsburgerschap)

Rechten van burgers van Oekraïne en houders van het Oekraïense staatsburgerschap

Er is een groep rechten die burgers en genaturaliseerde burgers van Oekraïne genieten, waaronder:

 • Gelijkheidsrechten: Alle burgers zijn gelijk voor de wet, zonder discriminatie op basis van ras, taal, religie, geslacht of andere kenmerken.
 • Rechten op leven en vrijheid: Burgers hebben het recht op leven, persoonlijke vrijheid en veiligheid.
 • Rechten van meningsuiting en vergadering: Burgers hebben het recht om hun mening te uiten en vrij en in vrede bijeen te komen.
 • Privacyrechten:Burgers hebben recht op privacy en veiligheid in hun persoonlijke leven en gezinsleven.
 • Rechtsrechten en rechtbanken:Burgers hebben het recht om zichzelf in de rechtszaal te verdedigen en het recht op een eerlijk proces.
 • Werk- en onderwijsrechten:Burgers hebben het recht om zonder discriminatie werk en onderwijs te kiezen.
 • Gezondheidsrechten:Burgers hebben recht op gezondheidszorg en sociale verzekeringen.
 • Rechten van religieuze overtuiging:Burgers genieten het recht op vrijheid van religieuze overtuiging en overtuiging, met een verbod op discriminatie op grond van religie.
 • Stemrecht en politieke participatie:Burgers hebben het recht om deel te nemen aan verkiezingen en deel te nemen aan het politieke leven.
 • Taalrechten:Burgers hebben het recht om de Russische en Oekraïense taal te gebruiken in hun omgang met de overheid en officiële instellingen.

Plichten van burgers van Oekraïne en houders van het Oekraïense staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde burgers van Oekraïne moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Naleving van wetten: Burgers zijn verplicht zich te houden aan lokale en nationale wet- en regelgeving.
 • Deelname aan het democratische leven: Moedigt deelname aan verkiezingen, identificatie van politieke vertegenwoordigers en actieve deelname aan democratische processen aan.
 • Het verlenen van militaire dienst: In sommige gevallen kan militaire dienst verplicht zijn, en in geval van nood zijn burgers verplicht militaire dienst te verlenen.
 • Het vaderland verdedigen:Van burgers wordt verwacht dat zij het land verdedigen en beschermen in geval van nood.
 • Het verdedigen van de mensenrechten:Burgers moeten de mensenrechten verdedigen en werken aan gelijkheid en rechtvaardigheid.
 • Naleving van belastingen: Burgers moeten belastingen en heffingen betalen die hen worden opgelegd in overeenstemming met de lokale wetgeving.
 • Deelname aan de economische ontwikkeling: Moedigt steun aan voor economische ontwikkeling door middel van betrokkenheid bij het bedrijfsleven en investeringen.
 • Bijdrage aan ambtenarenapparaat en vrijwilligerswerk:Burgers kunnen een bijdrage leveren aan het ambtenarenapparaat en zich vrijwillig inzetten om de gemeenschap te ondersteunen en de omstandigheden om hen heen te verbeteren.

Afstand doen of intrekking van het Oekraïense staatsburgerschap

Vrijwillig afstand doen van het Oekraïense staatsburgerschap

De wet staat vrijwillig afstand doen van het Oekraïense staatsburgerschap toe. Neem contact op met de Oekraïense ambassade voor meer informatie en het juiste papierwerk.

Onvrijwillige intrekking van het Oekraïense staatsburgerschap

Een persoon verwerft vrijwillig het buitenlandse staatsburgerschap. Een persoon treedt toe tot militaire dienst, veiligheidsdienst, wetshandhavingsactiviteiten, gerechtelijke instanties of andere overheidsinstanties van een buitenlandse staat.


Voordelen van het verkrijgen van het Oekraïense staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Oekraïense staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Burgerschapsrechten: Een individu heeft het recht om alle rechten en plichten van het staatsburgerschap uit te oefenen, inclusief het recht om te stemmen en volledig deel te nemen aan het politieke leven.
 • Vrijheid om te reizen: Houders van het Oekraïense staatsburgerschap kunnen in sommige gevallen naar veel landen reizen zonder dat ze vooraf een visum nodig hebben.
 • Werk- en opleidingsmogelijkheden: Het verkrijgen van het Oekraïense staatsburgerschap opent de deur naar werkgelegenheid en onderwijsmogelijkheden in Oekraïne.
 • Deelname aan het sociale en culturele leven: Houders van het staatsburgerschap kunnen volledig deelnemen aan het sociale en culturele leven van de Oekraïense samenleving.
 • Eigendomsrechten : Personen met het Oekraïense staatsburgerschap hebben het recht eigendomsrechten uit te oefenen en onroerend goed te verwerven.
 • Legale bescherming: Oekraïense burgers hebben recht op de bescherming van de wetten en wettelijke rechten van het land.
 • Investeringsmogelijkheden: Houders van staatsburgerschap kunnen bijdragen aan de Oekraïense economie en in verschillende sectoren investeren.
 • Familierechten: Het stelt individuen in staat te profiteren van familierechten en een permanent verblijf in het land.
 • Gezondheids- en onderwijsrechten: Houders van het Oekraïense staatsburgerschap kunnen op dezelfde manier profiteren van gezondheidszorg en onderwijs in Oekraïne als Oekraïense burgers.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Oekraïense staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Oekraïense staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Oekraïense staatsburgerschap aanvragen worden geconfronteerd, namelijk:

 • Wettelijke vereisten: De wettelijke vereisten voor staatsburgerschap kunnen complex zijn en variëren afhankelijk van de omstandigheden en programma’s, waardoor een zorgvuldig begrip van de lokale wet- en regelgeving vereist is.
 • Taal- en kennistoetsen: Het proces kan Oekraïense taaltests of andere tests van culturele kennis omvatten, wat een uitdaging kan zijn voor personen die de taal niet goed beheersen.
 • Verblijfsduur: Voor sommige programma’s is mogelijk een verlengd verblijf in het land vereist voordat aanvragers het staatsburgerschap kunnen aanvragen.
 • Financiële voorwaarden: In sommige gevallen vereist het verkrijgen van staatsburgerschap een financiële investering, waarvoor onderhandeling en verificatie van de financiële draagkracht vereist is.
 • Verificatie van identiteit en strafregister: Er kunnen identiteitscontroles en controles op het strafblad worden uitgevoerd om de integriteit en geloofwaardigheid te waarborgen.
 • Politieke invloeden en veranderende wetgeving: Veranderingen in het overheidsbeleid of de wetgeving kunnen van invloed zijn op de burgerschapsprocedures.

Obstakels waarmee Oekraïense paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen echte obstakels voor Oekraïense paspoorthouders in het bijzonder, en in het algemeen helpt het Oekraïense paspoort de houder ervan in veel gevallen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top