kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية العمانية 2025

kaidi3
kaidi4

Hoe u het Omaanse staatsburgerschap en de naturalisatiewet in het Sultanaat Oman kunt verkrijgen

Burgerschap en burgerschapswetten bepalen wie een Omani-burger is en burgerschapsrechten geniet in het Sultanaat van Oman. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Omaanse staatsburgerschap wordt voornamelijk verkregen volgens het principe van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Oman of in het buitenland van ouders die het Omaanse staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven.


Manieren om het Omaanse staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Omaanse staatsburgerschap door geboorte

Het Omaanse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Een kind van een Omaanse vader, ongeacht de geboorteplaats van het kind.
 • Is het een kind van een Omaanse moeder en een onbekende vader, staatloos of niet de nationaliteit toegekend, dan krijgt het kind een binnenlands paspoort en wordt het beschouwd als een buitenlandse ingezetene.
 • Kinderen van onbekende ouders in Oman zijn van geboorte Omaanse staatsburgers.

De nationaliteit kan worden toegekend aan kinderen van een Omaanse moeder en een buitenlandse vader als aan het volgende wordt voldaan:

 • De vader van het buitenlandse kind is overleden, gescheiden of heeft de Omaanse moeder minimaal tien jaar in de steek gelaten
 • Als het kind buiten Oman is geboren uit een Omaanse vader en het kind vóór de leeftijd van 18 jaar naar Oman is gekomen, kan het kind het staatsburgerschap verkrijgen, maar als dat niet het geval is, wordt het kind als hetzelfde beschouwd als de nieuwe aanvrager.
 • Het huwelijk vond plaats met toestemming van het ministerie
 • Omaanse moederkwekerij
 • Hij heeft tien jaar in Amman gewoond
 • Hij is geen crimineel en heeft een goede reputatie
 • Hij kan vrijwillig afstand doen van zijn buitenlandse nationaliteit
 • De voogd heeft toestemming gegeven

Opmerking: het Sultanaat van Oman verleent het Omaanse staatsburgerschap niet aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Omaanse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Omaanse staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Omaanse staatsburger, volgens een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

 • Een buitenlandse vrouw die met een Omaanse man is getrouwd, heeft recht op het Omaanse staatsburgerschap als zij aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • Het huwelijk vond plaats met toestemming van het ministerie
 • Ze beviel van een kind van haar Omaanse echtgenoot
 • Ze woonde tien jaar met haar man in Amman
 • Ze heeft kennis van de Arabische taal
 • Ze is geen crimineel en heeft een goede reputatie
 • Een buitenlandse weduwe of gescheiden vrouw van een Omaanse man heeft recht op het Omaanse staatsburgerschap als zij aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en niet opnieuw trouwt met een niet-Omanische persoon.
 • Een Omaanse vrouw krijgt niet snel het staatsburgerschap van haar buitenlandse echtgenoot, en hij moet vijftien jaar in het Sultanaat verblijven en een kind van haar krijgen

3- Het verkrijgen van het Omaanse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

 • Als hij twintig jaar in Amman woont. In het geval van een huwelijk met een Omaanse vrouw moet de buitenlandse man 15 jaar in Oman blijven, op voorwaarde dat hij een kind heeft van de Omaanse vrouw en dat het huwelijk officieel is met toestemming van het Omaanse ministerie.
 • De persoon moet geestelijk fit zijn en bereid zijn afstand te doen van de buitenlandse nationaliteit(en).

4 – Het verkrijgen van het Omaanse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er vindt momenteel geen naturalisatie via investeringsprogramma’s plaats in Oman.

5 – Herstel het Omaanse staatsburgerschap

Een oorspronkelijke Omani die afstand heeft gedaan van zijn nationaliteit en een andere nationaliteit heeft verworven, kan verzoeken om herstel van de Omaanse nationaliteit als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Zijn gewone verblijfplaats moet in Amman zijn, of hij moet ernaar zijn teruggekeerd en schriftelijk zijn wens hebben erkend om zich daar te vestigen.
 • Wees van goed gedrag.
 • Hij mag niet zijn veroordeeld voor een misdrijf of een misdrijf tegen de eer of het vertrouwen, tenzij hij is gerehabiliteerd.
 • Om vrij te zijn van infectieziekten.
 • Hij moet schriftelijk erkennen dat hij afstand wil doen van het staatsburgerschap van het land dat hij bezit, en bewijs leveren dat de wet hem daartoe toestaat.

Minderjarige kinderen krijgen volgens hun vader het Omaanse staatsburgerschap terug, op voorwaarde dat de wet van het land waarvan zij de nationaliteit hebben, toestaat dat hiervan afstand wordt gedaan.


Dubbele nationaliteit in de Omaanse wet

Dubbele nationaliteit wordt niet erkend in het Sultanaat van Oman, en iedereen die de Omaanse nationaliteit verkrijgt, moet afstand doen van zijn andere nationaliteit. Maar er zijn uitzonderingen: hoewel de dubbele nationaliteit niet wordt erkend, verbiedt de Omaanse wet niet specifiek het verkrijgen van een tweede nationaliteit. Als een persoon de rechten en privileges van een tweede staatsburgerschap begint uit te oefenen, kunnen er stappen worden ondernomen om het staatsburgerschap van die persoon in te trekken.


Rechten en plichten van Omaanse burgers (houders van de Omaanse nationaliteit)

De rechten van burgers van het Sultanaat van Oman en degenen die het Omaanse staatsburgerschap bezitten

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers in het Sultanaat Oman genieten, waaronder:

 • Het recht op leven en persoonlijke veiligheid: De wet beschermt het leven en de persoonlijke veiligheid van mensen en verbiedt lijfstraffen, marteling en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
 • Vrijheid van meningsuiting : De wet garandeert de vrijheid van mening en meningsuiting in al zijn vormen, rekening houdend met de openbare orde en goede zeden.
 • Werkrechten: De staat garandeert de rechten van werknemers, zorgt voor eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden, verbiedt dwangarbeid en beschermt de rechten van vrouwen op het werk.
 • Recht op onderwijs: Onderwijs wordt beschouwd als een basisrecht voor alle burgers, en de staat streeft ernaar gratis openbaar onderwijs te bieden en de kwaliteit van het onderwijssysteem te verbeteren.
 • Het recht op gezondheidszorg: De staat levert gezondheidszorgdiensten aan burgers en werkt aan het verbeteren en uitbreiden van de reikwijdte van deze diensten.
 • Het recht op politieke participatie: Burgers hebben het recht om deel te nemen aan politieke aangelegenheden, hetzij door te stemmen bij verkiezingen of zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • Vrijheid van godsdienst en aanbidding: De staat garandeert de vrijheid van geloof en religie en de vrije uitoefening van religieuze rituelen binnen het kader van respect voor de openbare orde en goede zeden.
 • Privacy bescherming: De wet beschermt de privacy van individuen, correspondentie en woningen en verbiedt willekeurige of onwettige inmenging.
 • Eigendomsrecht: De wet garandeert het recht van burgers om onroerend goed en onroerend goed te bezitten in overeenstemming met de toepasselijke wetten.
 • Het recht op gerechtigheid: Het rechtssysteem garandeert gerechtigheid en gelijkheid voor de wet en biedt de mogelijkheid om een ​​beroep te doen op de rechterlijke macht om rechten en vrijheden te beschermen.

Plichten van burgers van het Sultanaat Oman en degenen die het Omaanse staatsburgerschap bezitten

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde burgers in het Sultanaat van Oman moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Loyaliteit aan de sultan en het land: Loyaliteit en het behoren tot de sultan en de natie worden beschouwd als een van de fundamentele plichten van burgers, en dit omvat respect voor het politieke systeem en de geldende wetten.
 • Respecteer de wetten: Burgers moeten de Omaanse wet- en regelgeving te allen tijde respecteren en naleven.
 • Deelname aan de verdediging van het thuisland: Het verdedigen van het thuisland en het bijdragen aan de veiligheid en stabiliteit ervan is een plicht voor alle burgers, hetzij door middel van militaire dienst of andere vormen van steun.
 • Bijdragen aan de nationale ontwikkeling: Burgers moeten bijdragen aan de ontwikkelings- en bouwinspanningen van het land, door hard te werken en deel te nemen aan nationale projecten.
 • Politieke participatie : Het moedigt actieve deelname aan het politieke leven aan door te stemmen bij verkiezingen en deel te nemen aan de publieke dialoog over staatskwesties.
 • Belasting betalen: Volgens de toepasselijke wetten moeten burgers voorgeschreven belastingen en heffingen betalen, die bijdragen aan de financiering van openbare diensten en infrastructuur.
 • Respecteer de openbare orde en de publieke moraal: Burgers moeten de publieke waarden, moraal en de openbare orde in de samenleving respecteren.
 • Behoud van het milieu: Het behoud van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen is de plicht van iedere burger, inclusief deelname aan initiatieven op het gebied van milieubehoud en duurzaamheid.
 • De rechten van anderen respecteren: Burgers moeten de rechten en vrijheden van anderen respecteren, inclusief de rechten van minderheden en lokale gemeenschappen.

Afzien of intrekken van het Omaanse staatsburgerschap

Vrijwillige afstand doen van het Omaanse staatsburgerschap

De wet staat vrijwillig afstand doen van het staatsburgerschap toe. Neem contact op met de ambassade voor details en benodigde papieren.

Onvrijwillige intrekking van het Omaanse staatsburgerschap

Er zijn geen redenen voor automatisch, onvrijwillig verlies van het Omaanse staatsburgerschap. Wellicht alleen het bezitten van een tweede nationaliteit, maar het is niet duidelijk of het bezitten van een tweede nationaliteit direct en automatisch het verlies van de nationaliteit van het Sultanaat Oman veroorzaakt, en dit moet worden geverifieerd door de daarvoor verantwoordelijke officiële autoriteiten.


Voordelen van het verkrijgen van het Omaanse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van de nationaliteit in het Sultanaat Oman verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Veiligheid en stabiliteit: Het Sultanaat Oman kent een hoog niveau van veiligheid en politieke stabiliteit en biedt een veilige omgeving om in te wonen en een gezin te stichten.
 • Kwaliteit van het leven: Het Omaanse staatsburgerschap biedt de mogelijkheid om van een hoge levenskwaliteit te genieten dankzij uitstekende openbare diensten, waaronder gezondheidszorg en onderwijs.
 • Bewegingsvrijheid: Omaanse burgers kunnen vrijer naar een aantal landen reizen zonder dat ze vooraf een visum nodig hebben, wat mogelijkheden biedt voor reizen, zakendoen en onderwijs.
 • Politieke participatie : Het Omaanse staatsburgerschap verleent het recht op politieke participatie, inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Kans op baan: Omaanse burgers hebben voorrang op het gebied van werkgelegenheid binnen de publieke en private sector, in overeenstemming met het Omaniseringsbeleid dat erop gericht is burgers werkgelegenheid te bieden.
 • Overheidssteun: Burgers profiteren van overheidssteun op verschillende gebieden, zoals huisvesting, zachte leningen en hulp in geval van nood.
 • Eigendom en investering: Omaanse burgers hebben het recht om onroerend goed te bezitten en te investeren in verschillende sectoren binnen het Sultanaat, zonder de beperkingen die aan buitenlanders kunnen worden opgelegd.
 • Onderwijs en gezondheidszorg: De staat biedt zijn burgers gratis of tegen lage kosten onderwijs- en gezondheidszorgdiensten, wat bijdraagt ​​aan het verhogen van de levensstandaard.
 • Cultuur en identiteit: Het verkrijgen van staatsburgerschap vergroot het erbij horen en de trots op de Omaanse identiteit en maakt volledige deelname aan de Omaanse cultuur en erfgoed mogelijk.
 • Sociale veiligheid: Burgerschap geeft een gevoel van sociale zekerheid en verbondenheid, en garandeert de bescherming van het recht en de rechten binnen de staat.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Omaanse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Omaanse staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Omaanse staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Strenge eisen: Oman heeft een reeks strenge eisen voor staatsburgerschap, waaronder lange verblijfsperioden, het vermogen om financiële toereikendheid aan te tonen en in sommige gevallen te slagen voor taal- of cultuurtests.
 • Lange wachttijd: Het proces voor het verwerken van staatsburgerschapsaanvragen kan meerdere jaren duren, wat geduld en continuïteit van het verblijf zonder grote onderbrekingen vereist.
 • Wettelijke en regelgevende beperkingen: Sommige groepen kunnen te maken krijgen met wettelijke of regelgevende beperkingen die het voor hen moeilijk of zelfs onmogelijk maken om het staatsburgerschap te verkrijgen, zoals mensen van bepaalde nationaliteiten of met een bepaalde achtergrond.
 • Financiële kosten: De kosten die aan de aanvraagprocedure zijn verbonden, inclusief juridische kosten en verwerkingskosten, kunnen voor sommige aanvragers een belemmering vormen.
 • Voorwaarden voor afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit: In sommige gevallen kan van aanvragers worden verlangd dat zij afstand doen van hun oorspronkelijke nationaliteit om het Omaanse staatsburgerschap te verkrijgen, een beslissing die om persoonlijke of familiale redenen lastig kan zijn.
 • Bureaucratische uitdagingen: Administratieve en bureaucratische procedures kunnen zeer uitdagend zijn, waarbij aanvragers gedetailleerde documentatie moeten overleggen en veiligheidscontroles moeten ondergaan.
 • integreren in de gemeenschap: Sommige aanvragers kunnen te maken krijgen met uitdagingen bij het integreren en integreren in de Omaanse samenleving, vooral als ze verschillende culturele achtergronden hebben.
 • Veranderingen in beleid en wetgeving: Veranderingen in het overheidsbeleid en de wetgeving met betrekking tot staatsburgerschap kunnen van invloed zijn op het aanvraagproces en de vereisten, waardoor de uitkomsten van aanvragen moeilijk te voorspellen zijn.

Obstakels waarmee houders van een Omani-paspoort worden geconfronteerd

Er zijn met name geen obstakels waar Oman-paspoorthouders mee te maken krijgen, maar ze kunnen wel met enkele obstakels te maken krijgen bij het verkrijgen van visa voor sommige landen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment