تعرف علي كيفية الحصول على الجنسية الكينية 2024

Hoe u het Keniaanse staatsburgerschap en het naturalisatierecht in Kenia kunt verkrijgen

De burgerschaps- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een Keniaans staatsburger is en staatsburgerschapsrechten geniet in Kenia. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Keniaanse staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het beginsel van jus sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Kenia of in het buitenland van ouders die het Keniaanse staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven.


Manieren om het Keniaanse staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Keniaanse staatsburgerschap door geboorte

Het Keniaanse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Kinderen waar dan ook geboren met ten minste één vader met de Keniaanse nationaliteit.
 • Kinderen die vóór 12 december 1963 in Kenia zijn geboren uit buitenlanders en die op die datum Britse beschermde personen of staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk en zijn koloniën waren.
 • Vondelingen of weeskinderen tot acht jaar oud, gevonden op Keniaans grondgebied.

Opmerking: Kenia verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Keniaanse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Keniaanse staatsburgerschap kan worden verworven door middel van een huwelijk door te trouwen met een Keniaanse staatsburger, in overeenstemming met een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

De vrouw van een Keniaanse staatsburger kan na zeven jaar huwelijk het staatsburgerschap verkrijgen, maar de wet maakt niet duidelijk of een buitenlandse staatsburger die met een Keniaanse vrouw getrouwd is, het Keniaanse staatsburgerschap kan verkrijgen.

3- Het verkrijgen van het Keniaanse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

In Kenia sinds 2010 bekend als registratie, kan het staatsburgerschap worden verleend aan mensen die het Swahili of een ander dialect van het gebied begrijpen en die voldoende tijd op het grondgebied hebben gewoond om hun begrip van de Keniaanse gewoonten en tradities te bevestigen. De algemene bepalingen zijn dat aanvragers zich goed gedragen; Ze hebben rechtsbevoegdheid; Zij zijn niet veroordeeld voor een misdrijf waarop meer dan drie jaar staat; Ze hebben geen faillissement uitgesproken; Zij hebben het potentieel om substantieel bij te dragen aan de ontwikkeling van het land. Aanvragers moeten zeven jaar normaal in het land hebben gewoond. Naast buitenlanders die aan de criteria voldoen, kunnen andere personen die ingeschreven kunnen worden:

 • Kinderen die legaal zijn geadopteerd door een Keniaanse ouder kunnen zich, op het moment dat de legale adoptie is afgerond, registreren voor het Keniaanse staatsburgerschap.
 • Echtgenote van een Keniaans staatsburger na zeven jaar huwelijk zonder ingezetenschapsvereiste.
 • Een weduwe of weduwnaar van een Keniaans staatsburger zou na zeven jaar in aanmerking komen voor registratie, behoudens het overlijden van de echtgenoot.
 • Staatlozen of migranten die sinds hun geboorte op het grondgebied onafgebroken in Kenia hebben gewoond; die voldoen aan de taal- en cultuurkennis en die geen registratievereisten voor een strafblad hebben; en die van plan zijn in Kenia te blijven.
 • Minderjarige kinderen kunnen automatisch worden geregistreerd wanneer hun ouder het staatsburgerschap verkrijgt.

4 – Het verkrijgen van het Keniaanse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisaties via investeringsprogramma’s in Kenia.

5- Herstel het Keniaanse staatsburgerschap

Het Keniaanse staatsburgerschap wordt hersteld door een persoon die door geboorte Keniaans staatsburger was en niet langer een Keniaans staatsburger is omdat hij vóór 27 augustus 2010 het staatsburgerschap van een ander land heeft verworven. Keniaanse staatsburgers door geboorte die hun Keniaanse staatsburgerschap hebben verloren, kunnen herstel aanvragen.


Dubbele nationaliteit in de Keniaanse wet

Normaal gesproken is dubbele nationaliteit in Kenia sinds 2010 toegestaan ​​voor mensen van Keniaanse afkomst. Mensen die het presidentschap, de vice-president of andere hoge posities in het land bekleden, mogen echter geen meerdere nationaliteiten hebben.


Rechten en plichten van Keniaanse staatsburgers (Keniaanse staatsburgers)

Rechten van burgers van Kenia en degenen die het Keniaanse staatsburgerschap bezitten

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers in Kenia genieten, waaronder:

 • Basis mensenrechten: Burgers in Kenia genieten basisrechten zoals het recht op leven, vrijheid en veiligheid van de persoon.
 • vrijheid van meningsuiting : De Grondwet garandeert de vrijheid van meningsuiting en het recht op toegang tot informatie. Burgers kunnen vrijelijk hun mening uiten en toegang krijgen tot de nodige informatie.
 • Rechten van vrouwen en kinderen: De grondwet beschermt de rechten van vrouwen en kinderen en maakt discriminatie tegen hen illegaal.
 • Werkrechten: Burgers worden verzekerd van het recht op fatsoenlijk werk en goede en eerlijke arbeidsomstandigheden. Het verbiedt ook slavernij en dwangarbeid.
 • Onderwijsrechten: Onderwijs wordt als een fundamenteel recht beschouwd en de Grondwet garandeert het recht op toegang tot basisonderwijs.
 • Rechten op voedsel en onderdak: Iedere burger heeft recht op toegang tot voedsel en adequate huisvesting.
 • Rechten op het politieke leven en participatie: Burgers hebben het recht om deel te nemen aan het politieke leven en krijgen het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen.
 • Sociale en economische rechten: Benadrukt de rechten van burgers op toegang tot sociale diensten en gezondheidszorg.
 • De rechten van minderheden: De Grondwet garandeert de rechten van minderheden en verbiedt discriminatie van hen. De overheid moet de rechten van minderheden beschermen en zorgen voor een eerlijke vertegenwoordiging van minderheden in overheidsinstellingen.
 • Huisvesting en eigendomsrechten: De Grondwet beschermt de rechten van burgers om privé-eigendom te verwerven en te profiteren van adequate huisvesting.
 • Rechten van gevangenen: De Grondwet garandeert de rechten van gevangenen en verbiedt marteling en wrede of onmenselijke behandeling.
 • Justitie rechten: De Grondwet garandeert de rechten van burgers op eerlijke en effectieve toegang tot de rechter en beschermt hen tegen juridisch misbruik.
 • Rechten van vluchtelingen en migranten: De Grondwet verplicht zich ertoe de rechten van vluchtelingen en immigranten te beschermen en discriminatie tegen hen te verbieden.
 • Sociale en economische rechten: De Grondwet garandeert de rechten van burgers op het verkrijgen van sociale diensten zoals gezondheidszorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen.
 • Milieurechten: De Grondwet erkent de rechten van burgers op een schoon en gezond milieu, en moedigt milieubescherming en duurzame ontwikkeling aan.

Plichten van Keniaanse burgers en houders van het Keniaanse staatsburgerschap

Iedere burger heeft de plicht de Keniaanse soevereiniteit te respecteren, te steunen en te verdedigen.

Burgers dragen ook de verantwoordelijkheid om de nationale waarden en principes na te leven van: Patriottisme, nationale eenheid, machtsdeling en -overdracht, de rechtsstaat, democratie en participatie van het volk.

De Keniaanse burger moet de menselijke waardigheid, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, inclusiviteit, gelijkheid, mensenrechten, non-discriminatie en bescherming van de gemarginaliseerden hooghouden.

Daarnaast moeten burgers zorgen voor draagvlak voor goed bestuur, integriteit en verantwoording.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere Keniaan om de fundamentele rechten en vrijheden die zijn vastgelegd in de Bill of Rights hoog te houden en hun respect te garanderen bij de sociale, economische en culturele beleidsvorming.

Iedereen heeft de plicht om met de staat samen te werken om het milieu en de natuurlijke hulpbronnen van het land te beschermen en te behouden en duurzame ontwikkeling te garanderen.

Van burgers wordt verwacht dat zij in de gaten houden hoe overheidsfunctionarissen te werk gaan om ervoor te zorgen dat de leidende beginselen van leiderschap en integriteit worden gerespecteerd en gehandhaafd. De richtlijnen omvatten:

 1. Selectie op basis van persoonlijke integriteit, competentie en geschiktheid of verkiezing in vrije en eerlijke verkiezingen.
 2. Objectiviteit en onpartijdigheid bij de besluitvorming en ervoor zorgen dat beslissingen niet worden beïnvloed door nepotisme, nepotisme en andere ongepaste praktijken.
 3. Handhaaf een toegewijde dienstverlening gebaseerd op het algemeen belang.
 4. Verantwoording aan het publiek voor beslissingen en acties.
 5. Discipline en toewijding in het dienen van de mensen.

Afstand doen of intrekking van het Keniaanse staatsburgerschap

Vrijwillig afstand doen van het Keniaanse staatsburgerschap

Een Keniaans staatsburger is niet langer staatsburger als hij, na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar, door vrijwillige actie (anders dan een huwelijk) het staatsburgerschap van een ander land dan Kenia verkrijgt; of na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar op een andere manier het staatsburgerschap van een ander land heeft verworven en daar niet voor de aangegeven datum afstand van heeft gedaan, een eed van trouw heeft afgelegd en een intentieverklaring met betrekking tot het verblijf heeft afgelegd en geregistreerd, zoals bepaald door een wet van het parlement van Kenia of bij wet.

Onvrijwillige intrekking van het Keniaanse staatsburgerschap

De regering kan, bij besluit na door het parlement vastgestelde procedures, een persoon het staatsburgerschap van Kenia ontnemen door registratie of naturalisatie op gronden die in de grondwet zijn gespecificeerd.


Voordelen van het verkrijgen van het Keniaanse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Keniaanse staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Volledige deelname aan het maatschappelijk leven: Zodra het Keniaanse staatsburgerschap is verkregen, kan een individu volledig deelnemen aan het burgerlijke en politieke leven van het land, inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen bij verkiezingen.
 • Recht op duurzaam verblijf: Burgerschap geeft een individu het recht om permanent in het land te verblijven zonder de noodzaak om de verblijfsvergunning te verlengen.
 • Legale bescherming: Een persoon met het Keniaanse staatsburgerschap krijgt volledige wettelijke bescherming en geniet de rechten en plichten van burgers.
 • Reisfaciliteiten: Het Keniaanse staatsburgerschap kan tijdens het reizen deuren openen voor gemakken, zoals het niet nodig hebben van een visum voor veel bestemmingen.
 • Kans op baan: De kansen op werk kunnen toenemen voor personen met het Keniaanse staatsburgerschap, omdat zij volledig kunnen participeren op de lokale arbeidsmarkt.
 • Het recht op onderwijs en gezondheidszorg: Personen met het Keniaanse staatsburgerschap hebben volledige rechten op onderwijs en gezondheidszorg, wat bijdraagt ​​aan het verbeteren van hun levenskwaliteit.
 • Culturele integratie: Door het staatsburgerschap te verkrijgen, hebben individuen de mogelijkheid om cultureel en sociaal te integreren in de Keniaanse samenleving.
 • Mogelijkheid om de nationaliteit over te dragen aan kinderen: In sommige gevallen kan een persoon met het Keniaanse staatsburgerschap het staatsburgerschap doorgeven aan zijn of haar kinderen.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Keniaanse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Keniaanse staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Keniaanse staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Wettelijke vereisten: De wettelijke vereisten voor staatsburgerschap kunnen complex zijn en vereisen dat aan specifieke voorwaarden wordt voldaan, zoals bepaalde verblijfsperioden en financiële voorwaarden.
 • Bureaucratische complicaties: Het proces voor het verkrijgen van staatsburgerschap kan ingewikkeld zijn vanwege de bureaucratische procedures die moeten worden gevolgd. Het verkrijgen van de benodigde documenten en het invullen van formulieren en transacties kunnen deel uitmaken van deze complexiteit.
 • Financiële vereisten: Er kunnen financiële kosten verbonden zijn aan het staatsburgerschapsproces, zoals aanvraagkosten en juridische kosten.
 • Duur : Het proces om het staatsburgerschap te verkrijgen kan lang duren, en dit kan een uitdaging zijn voor personen die zich snel moeten vestigen.
 • Aanvullende voorwaarden: Sommige landen kunnen aanvullende eisen stellen, zoals taaltests of culturele tests, die het staatsburgerschapsproces verder compliceren.
 • Beperkingen op dubbele nationaliteit: Sommige landen hebben mogelijk beperkingen op het dubbele staatsburgerschap, en dit kan een factor zijn die speciale aandacht verdient, aangezien aanvragers mogelijk afstand moeten doen van een ander staatsburgerschap.

Obstakels waarmee degenen die het Keniaanse staatsburgerschap bezitten, te maken kunnen krijgen

Genaturaliseerde burgers in Kenia kunnen ondanks het verkrijgen van het staatsburgerschap met een aantal problemen en uitdagingen worden geconfronteerd. Tot deze problemen en obstakels behoren:

 • Naleving van wetten en plichten: Met het Keniaanse staatsburgerschap zijn individuen verplicht zich te houden aan de wetten en plichten die aan burgers worden opgelegd, waaronder het naleven van belastingen en dienstplicht als dit het geval is.
 • Multiculturalisme: Degenen met het Keniaanse staatsburgerschap kunnen te maken krijgen met uitdagingen bij het aanpassen aan het multiculturalisme van het land, vooral als ze uit een andere cultuur komen.
 • Economische uitdagingen: Individuen kunnen met economische uitdagingen worden geconfronteerd, vooral als ze niet bekend zijn met de economische structuur en kansen die in Kenia beschikbaar zijn.
 • Reisbeperkingen: Er kunnen reisbeperkingen gelden naar sommige landen of beperkingen op het bezit van een dubbele nationaliteit, wat van invloed kan zijn op de reisvrijheid van Keniaanse staatsburgers.
 • Sociale uitdagingen: Individuen met het Keniaanse staatsburgerschap moeten zich mogelijk aanpassen aan sociale uitdagingen, zoals interactie met de lokale gemeenschap en het begrijpen van de tradities en gewoonten van het land.
 • Administratieve en bureaucratische uitdagingen: U kunt te maken krijgen met enkele uitdagingen bij het omgaan met lokale bureaucratie en administratieve procedures, zowel op het werk als in het dagelijks leven.

Obstakels voor Keniaanse paspoorthouders

Er zijn geen echte obstakels voor houders van een Keniaans paspoort, maar ze worden geconfronteerd met dezelfde problemen waarmee alle burgers van ontwikkelingslanden worden geconfronteerd, namelijk het probleem van het verkrijgen van visa in sommige gevallen, maar over het algemeen helpt het Keniaanse paspoort de houder ervan in veel gevallen. .


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *