تعرف علي ترحيل طالبي اللجوء عن ألمانيا 2024

Deportatie van asielzoekers uit Duitsland

Wanneer uw asielaanvraag direct wordt afgewezen, of als uw verblijfsvergunning verloren gaat (of nooit wordt afgegeven), bent u verplicht Duitsland te verlaten. In dergelijke gevallen verzoekt het Federale Bureau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF) uw vertrek binnen een bepaalde periode en dreigt u te worden uitgezet in overeenstemming met artikel 34 van de Asielwet. Zij sturen u een officieel bericht met de naam “Abschiebungsandrohung”. In deze kennisgeving moet de uitzettingsbestemming worden vermeld. Het versturen van een dergelijke brief is verplicht vóór deportatie. Dat wil zeggen: als u deze niet heeft ontvangen, mag u niet worden gedeporteerd. Wanneer uw asielaanvraag wordt afgewezen, ontvangt u in principe een uitzettingsbevel met weigeringsbericht van BAMF. Oproepopdrachten worden verzonden als geregistreerde berichten; Hierdoor weet BAMF wanneer er een bericht in uw mailbox arriveert.

Periode voor vertrek: Bij een eenvoudige weigering (“einfache Ablehung”) heeft u 30 dagen de tijd om Duitsland vrijwillig te verlaten. Als uw asielaanvraag wordt afgewezen als “niet-ontvankelijk” (“unzulässig”) of “kennelijk ongegrond” (“offensichtlich unsegründet”), heeft u slechts één week de tijd om Duitsland te verlaten. Uw asielaanvraag kan als ‘niet-ontvankelijk’ worden afgewezen als op grond van de Dublinverordening een ander EU-land verantwoordelijk is voor uw asielzaak. Uw aanvraag kan worden afgewezen als “kennelijk ongegrond” wanneer het Federale Bureau voor Migratie en Vluchtelingen bijvoorbeeld aanzienlijke discrepanties in uw verhaal of de redenen voor uw reis constateert of van mening is dat u alleen om economische redenen naar Duitsland bent gevlucht.

Na ontvangst van het uitzettingsbevel: U dient advies in te winnen bij een advocaat of adviescentrum. Zelfs als uw asielaanvraag wordt afgewezen, zijn er nog steeds enkele opties waarmee u in Duitsland kunt blijven.

Als u Duitsland niet binnen de gestelde termijn vrijwillig verlaat en geen verdere actie onderneemt, kan de politie worden opgeroepen om in te grijpen en wordt u mogelijk gedwongen teruggestuurd naar uw land van herkomst of naar een derde land dat u accepteert en waar u een vergunning voor heeft. specifiek recht. Verbinding (bijvoorbeeld een land waarin u woont). Dit proces wordt deportatie (“Abschiebung”) of repatriëring (“Rückführung”) genoemd. Deportatie wordt geregeld in artikel 58 van de Verblijfswet. Uitzetting kan alleen plaatsvinden als terugkeer van de persoon daadwerkelijk mogelijk is en niet bij wet verboden is. Daarom worden vóór de uitzetting alle mogelijke obstakels (juridisch of praktisch) gecontroleerd. De immigratiedienst is verantwoordelijk voor deportaties. Als uw uitzetting bij wet verboden is of om praktische redenen eenvoudigweg niet mogelijk is, kan de immigratiedienst u een mild verblijf (“Duldung”) verlenen of u een verblijfsvergunning afgeven.

Wat zijn de redenen voor deportatie uit Duitsland?

U kunt worden uitgezet als u door een uitvoerbare beslissing verplicht bent het land te verlaten (“vollziehbar ausreisepflichtig”), maar u mag tijdens de vertrekperiode niet vrijwillig het land verlaten. Dit is echter alleen het geval als uw uitzetting daadwerkelijk mogelijk is en niet om juridische redenen geblokkeerd is. Voor meer informatie over omstandigheden waarin deportatie verboden of niet mogelijk is. Wanneer u niet over een verblijfsvergunning beschikt, uw aanvraag voor een verblijfsvergunning onbetwist is afgewezen en u Duitsland illegaal bent binnengekomen, bent u verplicht het land te verlaten door middel van een uitvoerbare beslissing (of “vollziehbar ausreisepflichtig”). Deze verplichting geldt bijvoorbeeld voor u als uw asielaanvraag is afgewezen, u alle juridische mogelijkheden heeft uitgeput of de kans heeft gemist omdat u niet binnen de beroepstermijn heeft gehandeld. Zolang er nog niet op uw asielaanvraag is beslist, is uw uitzetting niet afdwingbaar en kunt u dus niet worden uitgezet.

In principe zijn de volgende groepen verplicht Duitsland te verlaten en is hun deportatie afdwingbaar:

 • Asielzoekers wier zaak onomstotelijk is afgewezen. Het geldt ook voor degenen wier aanvraag is afgewezen vanwege de Dublinverordening.
 • Illegale personen, dat wil zeggen mensen die (niet meer) in Duitsland geregistreerd zijn.
 • Buitenlandse burgers van wie de verblijfsvergunning is verlopen of ingetrokken.
 • Vreemdelingen die op het punt staan ​​te worden uitgezet wegens het plegen van ernstige misdrijven, of beide.

Individuen met een toegestane verblijfsvergunning (“Duldung”). In dit geval wordt de uitvoering van de verplichting om te vertrekken echter opgeschort en is het verblijf van het individu tot nader order toegestaan. Meer over dit onderwerp vindt u hieronder in de paragraaf “Kan ik worden uitgezet ondanks dat ik een Duldung heb?”

Houd rekening met het volgende: Ouders mogen alleen samen met hun kinderen het land uitgezet worden. Als bijvoorbeeld een minderjarig kind vermist wordt op het moment van deportatie, mogen de overige gezinsleden niet worden gedeporteerd.

Wat zijn de stappen in het deportatieproces vanuit Duitsland?

De immigratiedienst coördineert deportaties. In de eerste stap controleren medewerkers of er een belemmering is voor uitzetting, bijvoorbeeld of u kunt reizen of een paspoort heeft. Als niets deportatie in de weg staat, zal de immigratiedienst een uitzetting plannen. De exacte datum wordt echter doorgaans niet meegedeeld aan de persoon wiens uitzetting gepland is. Veel deportaties vinden ‘s nachts plaats. De staatspolitie haalt u op bij uw appartement of verblijfscentrum en brengt u naar de luchthaven, waar u wordt overgedragen aan de federale politie. De federale politie neemt u aan boord en begeleidt u tijdens de vlucht uit Duitsland. In principe worden deportaties uitgevoerd via reguliere passagiersvluchten. Soms worden vliegtuigen echter alleen gecharterd voor deportatie. Als de Dienst Vreemdelingenzaken vermoedt dat u deportatie wilt voorkomen, bijvoorbeeld door onder te duiken, kunt u vóór de deportatie enkele dagen worden vastgehouden (“Ausreisegewahrsam”) of gedurende enkele maanden in een deportatiedetentiecentrum worden geplaatst totdat uw deportatie is georganiseerd (“Ausreisegewahrsam”) Abschiebungschacht”).

Kan ik vóór deportatie uit Duitsland in een detentiecentrum worden geplaatst?

Als de Dienst Vreemdelingenzaken meent dat u uw uitzetting wilt bestrijden, kunt u in een uitzettingsdetentiecentrum worden geplaatst. De autoriteiten moeten een dergelijke beslissing echter rechtvaardigen door specifiek bewijsmateriaal te verstrekken. Het veranderen van woonplaats zonder het immigratiebureau hiervan op de hoogte te stellen, wordt hier als een legitieme reden beschouwd. In dit geval gaat de Dienst Vreemdelingenzaken ervan uit dat je je wilt verstoppen. Voordat u in een detentiecentrum kunt worden geplaatst, moet er een hoorzitting plaatsvinden waarbij de rechter u de kans geeft om uzelf te verdedigen en vervolgens beslist of het verzoek van de immigratieautoriteiten om u in een detentiecentrum te plaatsen legitiem is of niet. U kunt ook in beroep gaan tegen de beslissing van de rechtbank.

Voordat de Dienst Vreemdelingenzaken iemand in een deportatiecentrum kan plaatsen, moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan:

 • U moet wettelijk verplicht zijn Duitsland te verlaten en uw deportatie moet geldig zijn (“Vollziehbar ausreisepflichtig”). Deze toepasselijke verplichting geldt voor u als u niet over een verblijfsvergunning beschikt of als u Duitsland illegaal bent binnengekomen en uw aanvraag voor een verblijfsvergunning onbetwistbaar is afgewezen.
 • Uw deadline voor vrijwillig vertrek is verstreken.
 • Er zijn specifieke aanwijzingen dat u uw uitzetting wilt voorkomen.

Het is in beginsel echter niet toegestaan ​​iemand vast te houden als niet duidelijk is of zijn uitzetting binnen drie maanden kan worden voltooid. Het is echter mogelijk om van deze regel af te wijken als het individu persoonlijk verantwoordelijk is voor obstakels voor deportatie of wordt beschouwd als een reëel gevaar voor de veiligheid van Duitsland of andere personen. In dit geval kan de persoon ook in een detentiecentrum worden geplaatst voordat de termijn voor vrijwillig vertrek is verstreken.

Welke rechten heb ik terwijl ik in hechtenis zit vóór deportatie uit Duitsland (“Abschiebungschacht“)?

 • U kunt in principe maximaal zes maanden worden vastgehouden voordat u wordt uitgezet. Als u uw uitzetting probeert te voorkomen, kan deze detentieperiode met nog eens twaalf maanden worden verlengd. Minderjarigen en gezinnen met minderjarige kinderen mogen echter alleen in uitzonderlijke gevallen en gedurende een korte periode vóór deportatie worden vastgehouden. Als gezin heeft u ook het recht om bij elkaar te blijven en kunt u tijdens de detentieperiode niet gescheiden worden.
 • Tijdens dergelijke detentie worden personen gewoonlijk in speciale deportatiedetentiecentra geplaatst in plaats van in een reguliere gevangenis. Als u in een reguliere gevangenis wordt vastgehouden, moet u gescheiden worden van de gedetineerden.
 • U heeft het recht om bezoek te ontvangen en de telefoon te gebruiken. U hebt ook het recht om op elk moment contact op te nemen met uw advocaat en de gevangenispastor. U kunt over uw zorgen en problemen praten met de gevangenispastor. Gevangenispredikanten zijn vaak protestantse of katholieke priesters, maar je hoeft zelf geen christen te zijn om hulp bij hen te zoeken.

Houd rekening met het volgende: De politie kan u zelfs zonder gerechtelijk bevel tijdelijk vasthouden als aan de detentievoorwaarden (“Abschiebungschacht”) is voldaan en de immigratiedienst vermoedt dat u van plan bent uw uitzetting te voorkomen. In dergelijke gevallen wordt de rechtbank binnen 48 uur geïnformeerd en beslist vervolgens of u al dan niet in een deportatiecentrum moet blijven.

Is er een andere manier waarop de politie mij kan vasthouden voordat ik uit Duitsland wordt gedeporteerd?

Als de uitzettingsdatum al vaststaat en de immigratiedienst de nodige voorbereidingen heeft getroffen (uw documenten, vlucht, enz.), kan de politie u in hechtenis nemen (“Ausreisegewahrsam”). Met ‘Ausreisegewahrsam’ of detentie bij vertrek wordt bedoeld dat u tot de dag van uitzetting wordt vastgehouden in de transitzone van een luchthaven of een speciaal opvangcentrum (uitzetdetentiecentrum, repatriëringscentrum). Het doel hierbij is ervoor te zorgen dat je deportatie niet kunt voorkomen door bijvoorbeeld onder te duiken. In dergelijke gevallen mogen de autoriteiten u maximaal tien dagen vasthouden zonder dat een rechterlijk bevel nodig is.

Er moet echter aan de volgende basisvereisten worden voldaan:

 • De deadline voor vrijwillig vertrek moet zijn verstreken
 • Er moeten concrete bewijzen zijn dat u uw uitzetting wilt voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u valse informatie over uw identiteit verstrekt.
 • Als u niet komt opdagen op de afspraak die de immigratiedienst voor u maakt bij uw ambassade of volksgezondheidskantoor (“Amtsarzt”), kunt u maximaal 14 dagen worden vastgehouden om uw medewerking met de autoriteiten (“Mitwirkungshaft”) te garanderen. Dit betekent dat u op een bepaalde plaats wordt vastgehouden, zodat de autoriteiten u bij de volgende afspraak kunnen laten verschijnen.
 • Als u vóór deportatie bent vastgehouden (“Ausreisegewahrsam”) of bent vastgehouden om uw medewerking met de autoriteiten te verzekeren (“Mitwirkungshaft”), heeft u het recht om contact op te nemen met uw advocaat, een hulporganisatie of deportatiemonitor (“Abschiebungsbeobachter”), en jouw familie. Kijk onder de rubriek ‘Wat kan ik doen als ik word uitgezet?’. Voor adressen en relevante contactgegevens.

Naar welke bestemming kan ik vanuit Duitsland worden uitgezet?

In principe wordt u uitgezet naar uw thuisland. U kunt echter ook naar een ander land worden uitgezet als u daar connecties heeft (bijvoorbeeld als u daar al langere tijd woont of daar familieleden heeft) en dat land bereid is u te hervestigen. Als u op grond van de Dublinverordening wordt uitgezet, mag u niet worden uitgezet naar uw land van herkomst, maar alleen naar het EU-land dat verantwoordelijk is voor uw asielaanvraag. Meer informatie vindt u in ons hoofdstuk “Dublin-procedures”.

Kan ik worden uitgezet, ook al heb ik…Duldung“?

Tolerant verblijf (“Duldung”) is geen verblijfsvergunning, maar een opschorting van de uitzetting. Het verkrijgen van een “Duldung” heft uw verplichting om Duitsland te verlaten niet op, maar stelt deze alleen voor een bepaalde periode uit. Als uw getolereerde verblijf (“Duldung”) afloopt of wordt geannuleerd, kunt u worden uitgezet. Een getolereerd verblijf kan worden ingetrokken als de reden van afgifte ervan niet langer geldig is. Als u bijvoorbeeld een “Duldung” heeft gekregen, omdat u geen paspoort had en nu een paspoort uit uw eigen land kunt verkrijgen, kan uw “Duldung” worden geannuleerd.

Nadat uw Duldung verloopt of wordt geannuleerd, kunt u in principe worden uitgezet. Uw uitzetting kan onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden. Alleen als u langer dan een jaar bij een “Duldung” woont, zijn de autoriteiten verplicht u minimaal een maand van tevoren op de hoogte te stellen van uw uitzetting. In dit geval wordt een uitzettingsbevel (“Abschiebungsandrohung”) verzonden.

Wat zijn de gevolgen van deportatie uit Duitsland?

Als u wordt uitgezet, krijgt u een officieel inreis- en verblijfsverbod overeenkomstig artikel 11 van de Verblijfswet. Dit verbod wordt ook wel een terugkeerverbod (“Wiedereinreisesperre”) genoemd. Het verbod treedt in werking bij deportatie en geldt doorgaans voor vijf jaar. De periode kan echter tot tien jaar worden verlengd als u bent veroordeeld voor een misdrijf of als u vermoedt dat u een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid in Duitsland. Het inreisverbod geldt niet alleen voor Duitsland, maar voor alle Schengenlanden. Voor een lijst van de huidige Schengen-lidstaten, kijk op auswaertiges-amt.de. Als u ondanks het verbod probeert naar een Schengenland te gaan, wordt u de toegang geweigerd.

Wat moet ik doen als ik een uitzettingsbevel uit Duitsland ontvang?

Neem contact op met uw advocaat en informeer het Counseling Center of Assistance Initiative over uw aanstaande uitzetting. Als u geen advocaat heeft en geen adviescentra kent, kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Pro Asyl voor hulp, of een buurman of personeel van uw opvangcentrum om hulp vragen. Het personeel van Pro Asyl spreekt Duits en Engels en is bereikbaar via +49 (0) 69-242314 20 en (email protected). Om u te kunnen helpen door een buurman of medewerker van het opvangcentrum, moet u hem of haar een volmacht geven. De persoon met een volmacht kan dan namens u een advocaat in de arm nemen of namens u een dringend beroep (“Eilantrag”) indienen bij de Administratieve Rechtbank om de aanstaande uitzetting tijdelijk tegen te houden.

Informeer de deportatie-inspecteurs (“Abschiebungsbeobachter”) over uw aanstaande deportatie en vraag om hulp. Op de luchthavens van Frankfurt, Düsseldorf, Berlijn en Hamburg zijn deportatiecontroleurs aanwezig. Zij kunnen u in contact brengen met advocaten. Zij kunnen u ook helpen als u kort voor deportatie wordt vastgehouden (“Ausreisegewahrsam”) of in een deportatiedetentiecentrum (“Abschiebungshaft”) wordt geplaatst. Contactgegevens voor migratiemonitors vindt u op nodeportation.antira.info.

Om uitzetting te kunnen voorkomen, moet u snel handelen. Neem contact op met een advocaat en adviescentrum zodra u hoort dat u mogelijk wordt uitgezet. Als uw eerste poging tot uitzetting mislukt, kunt u alsnog in een deportatiedetentiecentrum (“Abschiebungschacht”) worden geplaatst. Over het algemeen wordt na de eerste mislukte poging direct de volgende poging ingepland.

Let op: Als u wordt uitgezet en geen geld bij u heeft, is de politie verplicht u wat zakgeld te geven.

Wat moet ik doen nadat ik ben uitgezet?

U dient contact op te nemen met uw advocaat. Hij of zij kan controleren of uw uitzetting juridisch gerechtvaardigd is. Anders (bijvoorbeeld als er nog niet is beslist op uw beroep tegen de beslissing op uw asielaanvraag) kunt u mogelijk terugkeren naar Duitsland. Als u geen advocaat heeft, zoek dan hulp bij een vriend of een adviescentrum.

Voor meer informatie over asiel in Duitsland: Asiel in Duitsland


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *