kaidi1
الهجرة

إليك تقديم طلب اللجوء بعد الوصول لبلجيكا 2025

kaidi3
kaidi4

Een asielaanvraag indienen na aankomst in België

Na uw aankomst in België moet u zich naar het registratiecentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken begeven, die vestigingen heeft op de grens met de grensautoriteiten, bijvoorbeeld op de luchthaven, en dan communiceert u met de politiedirecteur of een van de medewerkers van het gesloten centrum als u daar verblijft. U moet weten dat u niet van buiten België asiel kunt aanvragen, dat u persoonlijk asiel moet aanvragen en dat u dit bijvoorbeeld niet namens iemand anders kunt doen. Uw kinderen jonger dan 18 jaar die met u in België aankomen, worden als ouder in uw procedure betrokken.

Immigratieambtenaren registreren uw asielaanvraag bij het registratiecentrum en het volgende gebeurt:

 • Voer een veiligheidsonderzoek uit.
 • Bewijs uw identiteit.
 • Zorg ervoor dat u al uw identificatiedocumenten indient.
 • Controleer of je een vertaler nodig hebt en voor welke taal. Immigratie- en Asielambtenaren beslissen of uw asielprocedure in het Nederlands of het Frans verloopt. Vervolgens worden uw vingerafdrukken en foto genomen om te controleren of u al in een ander Europees land staat ingeschreven (zie Dublincheck). Het Federaal Agentschap voor Asielprocedures gaat dan na of u recht heeft op verblijf in een opvangcentrum en voert een medisch onderzoek uit.
 • Vanaf het begin van de asielprocedure kunt u een advocaat om hulp vragen. Deze rechtsbijstand is gratis als u niet over voldoende financiële middelen beschikt.

Op basis van uw vingerafdrukken en/of een eventueel visum of verblijfsvergunning die u eventueel heeft gekregen voor een ander Europees land, gaat het Belgisch Immigratiecentrum na of België verantwoordelijk is voor de behandeling van uw asielaanvraag:

Als een ander Europees land verantwoordelijk is voor uw aanvraag, zal het Belgische Migratieagentschap dat land vragen om uw aanvraag te behandelen. Als dit land uw aanvraag accepteert, moet u naar dit land terugkeren. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en daarbij de hulp van uw advocaat inroepen. Zorg ervoor dat u uw bezwaarschrift binnen de wettelijke termijn indient.

Als België verantwoordelijk is voor de behandeling van uw aanvraag, zal het Belgische Immigratiecentrum u uitnodigen voor een eerste gesprek. In dit geval wordt de Dublinprocedure afgesloten en volgt de Belgische asielprocedure. Als u al een beschermde status heeft in een ander Europees land, gaat België ervan uit dat u in dat land veilig bent. In dit geval zal België alleen nadenken over de reden waarom u niet kunt terugkeren naar dat andere Europese land.

Eerste asielinterview in België

Eerst nodigt het Belgische Vreemdelingencentrum u uit voor een gesprek en zal u vaak vragen om naar het volgende adres te gaan: Pachecolaan 44, 1000 Brussel.

Doel van het eerste gesprek

Tijdens dit gesprek zal de Dienst Vreemdelingenzaken u vragen stellen over uw identiteit, uw gezinssituatie, uw vorige verblijfplaats, uw reis naar België en de redenen van uw asielaanvraag. Zorg ervoor dat u al uw originele identiteitsdocumenten overlegt, evenals alle andere documenten die verband houden met uw redenen om uw land te ontvluchten. Vermeld tijdens dit gesprek alle redenen die tot uw reis hebben geleid. Dit eerste interview zal dienen als basis voor uw interview op het UNHCR-kantoor in België, waar uw redenen om asiel aan te vragen in detail zullen worden besproken.

Bijzondere behoeften van vluchtelingen in België

In het asielcentrum vult u een vragenlijst in over bijzondere procedurele behoeften. Het gaat hier om de redenen waarom u mogelijk moeilijkheden ondervindt bij het volgen van de asielprocedure. Indien nodig zal UNHCR België passende steunmaatregelen nemen.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u lichamelijke problemen heeft, waardoor u moeilijk trappen kunt lopen. In dit geval zal het interview plaatsvinden op de begane grond. Als u psychische problemen heeft, kunnen er meerdere gesprekken gepland worden of kunnen er extra pauzes ingelast worden. Als u zich vanwege de problemen die u in uw land heeft ondervonden, prettiger voelt om een ​​man of een vrouw te interviewen, zal UNHCR België ervoor zorgen dat een tolk of protection officer u zal interviewen.

Na het eerste onderhoud in het Belgisch Asielcentrum wordt uw dossier naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (Kantoor van de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen in België) gestuurd. Het UNHCR-kantoor in België beoordeelt vervolgens uw asielaanvraag.

Dit betekent dat UNHCR-kantoor in België Zij toetst of u asiel moet worden verleend omdat u bang bent:

 • Vervolging vanwege uw nationaliteit, etnische afkomst, religie, politieke overtuiging of omdat u lid bent van een bepaalde sociale groep
 • Oorlog of geweld
 • Marteling, vernederende of onmenselijke behandeling.
 • Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen in België is een onafhankelijke autoriteit. Dit betekent dat het UNHCR-kantoor in België neutraal is en dat niemand het UNHCR-kantoor in België kan vertellen welke beslissingen het moet nemen.

Het tweede interview vindt plaats op het UNHCR-kantoor in België: Ernest Blerotstraat 39, 1070 Brussel. Het UNHCR-kantoor in België is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

Uitnodiging voor het tweede interview

Het UNHCR-kantoor in België stuurt de uitnodigingsbrief per post naar het adres van uw keuze of per koerier naar het opvangcentrum waar u verblijft. Als u een advocaat heeft, ontvangt hij of zij een kopie van de brief. Het is belangrijk dat u het UNHCR-kantoor in België op de hoogte stelt van uw juiste adres, zodat u zeker weet dat u de uitnodigingsbrief ontvangt. Als u bent verhuisd, stuur dan een aangetekende brief met daarin uw nieuwe adres naar het UNHCR-kantoor in België.

Als er ernstige redenen zijn waarom u niet naar het interview kunt komen, bijvoorbeeld omdat u ziek bent, moet u het UNHCR-kantoor in België hiervan op de hoogte stellen en uw afwezigheid rechtvaardigen met een attest, binnen de termijn vermeld in uw uitnodigingsbrief. Zoek daarbij hulp van een advocaat of maatschappelijk werker.

Doel van het tweede interview

Het tweede gehoor is het belangrijkste moment in de asielprocedure. Tijdens dit gesprek zal de Protection Officer u vragen: UNHCR-kantoor in België Vragen over:

 • Wie ben je
 • Waar kom je vandaan?
 • Hoe was uw leven in uw land?
 • Hoe ben je naar België gereisd?
 • Uw documenten
 • Waarom verliet u uw land?
 • Waarom kunt u niet terugkeren naar uw land?

Vertel uw eigen ervaringen en waarom u niet naar uw land kunt of wilt terugkeren. Vertel je eigen verhaal. Vertel geen ander verhaal of iets dat u wordt voorgesteld, maar vertel wat u persoonlijk is overkomen. Tijdens het interview wordt de geloofwaardigheid van jouw verhaal beoordeeld. Het is daarom belangrijk dat u een duidelijk en volledig beeld geeft van uw werkelijke situatie. De beveiliger zal u veel vragen stellen. Als je het antwoord op een vraag niet weet, zeg dat dan gewoon. Dit is beter dan met een antwoord komen.

Alles wat u tijdens het gesprek zegt, wordt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat het UNHCR-kantoor in België deze informatie met niemand zal delen. De autoriteiten van uw land van herkomst of de mensen die u vervolgen zullen nooit weten dat u asiel heeft aangevraagd of wat u het UNHCR-kantoor in België hebt verteld. Ook worden uw verklaringen niet met uw gezinsleden gedeeld als u dat niet wilt.

Documenten en bewijsmateriaal Die moeten worden ingediend bij het Belgisch Immigratiecentrum om asiel aan te vragen

 • Het is belangrijk dat u originele documenten overlegt die uw identiteit bewijzen en de problemen die u in uw land bent tegengekomen. Belangrijke documenten zijn bijvoorbeeld uw paspoort of identiteitskaart. Als u geen identiteitsbewijzen heeft, kunt u ook andere documenten overleggen die uw identiteit kunnen bewijzen, zoals schoolcertificaten, identiteitsbewijzen van uw ouders of een militair handboek.
 • Verzamel ook documenten die kunnen aantonen waarom u niet naar uw land wilt terugkeren, bijvoorbeeld juridische documenten.
 • Doe er alles aan om u de originele documenten toe te sturen en bewaar geen documenten.
 • Stuur documenten mee die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie. U hoeft geen documenten te verzamelen die algemene informatie over uw land bevatten. U kunt er zeker van zijn dat het UNHCR-kantoor in België op de hoogte is van de situatie in uw land.
 • Als u niet over documenten beschikt, leg dan tijdens het gesprek de redenen hiervoor uit. U beschikt niet over valse documenten of beschikt niet over valse documenten. Dit kan een negatieve impact hebben op de beoordeling van uw asielaanvraag.
 • De door u verstrekte documenten worden veilig bewaard door het UNHCR-kantoor in België. U kunt hen tijdens de procedure op elk moment vragen om terug te komen.

Mensen die aanwezig moeten zijn bij het tweede interview

 • U, de aanvrager: Elke aanvrager wordt individueel geïnterviewd. Als u met uw partner of ouders in België aankomt, kunnen zij u op dezelfde dag uitnodigen als u, maar wordt u afzonderlijk geïnterviewd. Je kunt in alle vrijheid zeggen wat je wilt zeggen. Wat u zegt, wordt niet met uw familieleden gedeeld als u dat niet wilt.
 • Beveiligingsfunctionaris: De Protection Officer stelt u vragen om uw aanvraag te beoordelen. Hij/zij is specialist in uw woongebied en krijgt regelmatig trainingen om zijn/haar ervaring en kennis te vergroten. De protection officer is gebonden aan het beroepsgeheim.
 • De vertaler : Als u tijdens uw eerste gesprek bij de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken aangeeft dat u een tolk nodig heeft, zal de tolk het gesprek bijwonen op het UNHCR-kantoor in België en een woordelijke vertaling geven van alles wat tijdens het gesprek wordt gezegd. De vertaler is neutraal en onpartijdig en gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat de tolk aan niemand kan vertellen wat u tijdens het gehoor hebt gezegd. De vertaler is niet betrokken bij het nemen van de beslissing en heeft niet het recht om ernaar te informeren. Als u problemen heeft met het verstaan ​​van de tolk, kunt u dit tijdens het gesprek aangeven.
 • Advocaat : U kunt ook de hulp van een advocaat inroepen. Deze is gratis als u niet over voldoende financiële middelen beschikt. De advocaat vertelt u wat uw rechten en plichten zijn en controleert of alles correct gebeurt. De aanwezigheid van uw advocaat bij het verhoor is niet vereist. Het gehoor vindt plaats ook als uw advocaat niet aanwezig is. Uw advocaat kan echter wel om een ​​kopie van de aantekeningen van het verhoor vragen, zodat hij weet wat er is gebeurd.
 • Vertrouwde persoon: Je kunt ook een vertrouwenspersoon om hulp vragen. Een vertrouwenspersoon is iemand die beroepsmatig gespecialiseerd is in het helpen van mensen of in het vluchtelingenrecht, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, psycholoog of therapeut. Familieleden of vrienden kunnen niet als vertrouwde mensen helpen. Een vertrouwenspersoon moet door het UNHCR-kantoor in België worden gemachtigd om het interview bij te wonen.

Duur van het persoonlijk asielgesprek in België

Het interview duurt gemiddeld drie tot vier uur, maar kan langer of korter zijn. Rust is gepland na ongeveer anderhalf uur. Je kunt altijd zelf een pauze aanvragen als je daar behoefte aan hebt.

Vraag een kopie van het interviewverslag aan

Tijdens het gehoor schrijft de protection officer alles op in een rapport. U kunt tijdens het gesprek of binnen twee dagen na het gesprek vragen om een ​​kopie van dit rapport. Vraag uw advocaat om u hierbij te helpen. U ontvangt de kopie in de taal van uw asielprocedure (Nederlands of Frans). U kunt de aantekeningen samen met uw advocaat en/of tolk doornemen en correcties of aanvullingen voorstellen.

Na het gehoor keert u terug naar het opvangcentrum of uw woonplaats. Tegelijkertijd analyseert de Beschermingsfunctionaris alle informatie die nodig is om een ​​beslissing te nemen. De wachttijd voor een beslissing varieert. UNHCR België streeft ernaar om binnen twee maanden na het interview een beslissing te nemen, tenzij verdere analyse nodig is. Een aanvrager uit uw thuisland die later dan u in België aankomt, kan eerder een beslissing ontvangen. Dit is geen reden tot bezorgdheid. Elke asielaanvraag is anders en wordt individueel onderzocht. UNHCR België erkent dat lange wachttijden een oorzaak zijn van onzekerheid en stress. Hij doet er alles aan om zo snel mogelijk een beslissing te nemen.

Hoe te nemen UNHCR-kantoor in België de beslissing?

Na het tweede gesprek wel UNHCR-kantoor in België Onderzoek eerst de geloofwaardigheid van uw verklaringen en documenten:

 • Kloppen de gegevens die u tijdens het interview heeft verstrekt?
 • Zijn de documenten origineel?
 • Zijn uw uitspraken geloofwaardig, zowel over uw afkomst als over de problemen die u bent tegengekomen?
 • Als uw verklaringen en documenten geloofwaardig zijn, zal het UNHCR-kantoor in België controleren of uw zaak onder het Vluchtelingenverdrag van Genève valt, dat wil zeggen dat u vervolging moet vrezen vanwege uw nationaliteit, etnische afkomst, religie, politieke overtuiging of omdat u een lid van een bepaalde sociale groep. Bovendien kunt of wilt u geen bescherming zoeken in het land waarvan u de nationaliteit heeft of waar u woont.
 • Als u geen vluchtelingenstatus krijgt, controleert het UNHCR-kantoor in België of u subsidiaire bescherming kunt krijgen. Dit zal het geval zijn wanneer u in uw land het risico loopt op ernstige schade als gevolg van de doodstraf, executie, marteling, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing of willekeurig geweld als gevolg van oorlog.
 • Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen in België beoordeelt elke aanvraag individueel, objectief en onpartijdig, in overeenstemming met de Belgische, Europese en internationale wettelijke normen. Bij de beoordeling van uw aanvraag houdt het UNHCR-kantoor in België rekening met uw persoonlijke profiel (leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, geslacht…). Als het UNHCR-kantoor in België van mening is dat u bescherming nodig heeft, krijgt u een beschermingsstatus.

Uw asielbeslissing in België

Er zijn twee soorten beslissingen die het recht op asiel en verblijf in België verlenen:

 • Vluchtelingensituatie
 • Sub-beschermingsstatus
 • Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen in België neemt een weigeringsbeslissing als u geen vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus krijgt.

Hoger beroep

Indien u het niet eens bent met de beslissing van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen in België, kunt u beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenrecht (RvV/CCE). De beroepstermijn is afhankelijk van het soort besluit. Vraag uw advocaat om u hierbij te helpen. Doe het snel, want de beroepstermijn kan soms erg kort zijn. Als u nieuwe bewijsstukken heeft, kunt u onder voorwaarden een vervolgaanvraag indienen.

Voor meer informatie over asiel in België:Asiel in België


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment