kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية الآيسلندية 2025

kaidi3
kaidi4

Hoe u het IJslandse staatsburgerschap en de naturalisatiewetgeving in IJsland kunt verkrijgen

De staatsburgerschaps- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een IJslands staatsburger is en staatsburgerschapsrechten heeft in IJsland. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het IJslandse staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het beginsel van jus sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in IJsland of in het buitenland van ouders die het IJslandse staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. De wetten op het staatsburgerschap zijn gebaseerd op de IJslandse nationaliteitswet van 23 december 1952, gewijzigd op 11 mei 1982 en 12 juni 1998. IJsland heeft overeenkomsten met de Noordse verdragsluitende staten (Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden). Vragen met betrekking tot deze landen moeten worden gericht aan de betreffende ambassade.


Manieren om het IJslandse staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het IJslandse staatsburgerschap door geboorte

Het IJslandse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

Een persoon verkrijgt het IJslandse staatsburgerschap bij de geboorte als:

 • Ten minste één ouder was IJslands staatsburger
 • Hun vader of moeder was een legale inwoner van IJsland en had voorheen het IJslandse staatsburgerschap.
 • Een persoon die door IJslandse staatsburgers wordt geadopteerd, verwerft doorgaans op deze basis het IJslandse staatsburgerschap als hij jonger is dan 12 jaar. Wanneer de adoptie buiten IJsland plaatsvindt, is een aanvraag voor het staatsburgerschap vereist.

Vóór 1 juli 1982 was de verwerving van het IJslandse staatsburgerschap door een IJslandse moeder beperkt. Mensen geboren uit een IJslandse moeder en een buitenlandse vader tussen 1 juli 1964 en 30 juni 1982 kunnen door middel van een verklaring het IJslandse staatsburgerschap aanvragen.

Opmerking: IJsland verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het IJslandse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het IJslandse staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een IJslands staatsburger, volgens een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Wanneer een persoon getrouwd is (of een erkende relatie heeft) met een IJslands staatsburger, wordt de ingezetenschapseis teruggebracht tot drie jaar. De IJslandse echtgenoot moet vijf jaar het staatsburgerschap hebben gehad en het huwelijk moet vier jaar duren.

3 – Het verkrijgen van het IJslandse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Het staatsburgerschap kan aan iemand als IJslands staatsburger worden verleend na een verblijfsperiode van zeven jaar. Er zijn verschillende privileges voor ingezetenschapsvereisten:

 • De termijn wordt teruggebracht tot vier jaar voor een staatsburger van een ander land van de Noordse Raad.
 • Wanneer een persoon een erkende samenwoning heeft met een IJslands staatsburger, bedraagt ​​de verblijfsduur vijf jaar en zijn deze onderworpen aan dezelfde criteria als echtgenoten.
 • Een korting van twee jaar voor het kind van een IJslands staatsburger, op voorwaarde dat de ouder vijf jaar het IJslands staatsburgerschap heeft gehad.
 • Voor voormalige IJslandse staatsburgers is een verblijfsvergunning van één jaar vereist.
 • De ingezetenschapseis voor erkende vluchtelingen bedraagt ​​5 jaar.
 • Het staatsburgerschap kan worden verleend aan iedereen die in IJsland is geboren en na drie jaar verblijf geen andere nationaliteit heeft.

Van aanvragers wordt verwacht dat zij een goed karakter hebben en in hun levensonderhoud in IJsland kunnen voorzien.

Verklaring van IJslands staatsburgerschap

In sommige omstandigheden kunnen mensen door middel van een verklaring IJslands staatsburger worden. Dit is een eenvoudiger proces dan naturalisatie en de voorwaarden zijn als volgt:

 • Een persoon die sinds zijn elfde jaar in IJsland woont (13 jaar indien staatloos) en tussen de 18 en 20 jaar oud is.
 • Een voormalige IJslandse staatsburger die bij de geboorte het IJslandse staatsburgerschap heeft verkregen en tot de leeftijd van 18 jaar in IJsland heeft gewoond, nadat hij twee jaar in IJsland had gewoond.
 • Een staatsburger van een land van de Noordse Raad (met uitzondering van naturalisatie) die al zeven jaar in IJsland woont.
 • Een voormalige IJslandse staatsburger die, sinds hij zijn IJslandse staatsburgerschap heeft verloren, de nationaliteit heeft van een andere staat van de Noordse Raad. De aanvrager moet een inwoner van IJsland zijn.

Personen die op grond van een verklaring niet in aanmerking komen voor het IJslandse staatsburgerschap, kunnen toch in aanmerking komen voor het staatsburgerschap.

4 – Het verkrijgen van het IJslandse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisatie door investeringsprogramma’s in IJsland.

5 – Herstel het IJslandse staatsburgerschap

Het is mogelijk om het IJslandse staatsburgerschap terug te krijgen, maar het proces is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de reden voor het verlies van het staatsburgerschap, de duur van het verblijf in IJsland en persoonlijke of familiebanden met het land.


Dubbele nationaliteit in de IJslandse wet

Sinds 1 juli 2003 zijn er geen beperkingen meer voor IJslandse staatsburgers met een dubbele nationaliteit. Vóór die datum was dubbele nationaliteit alleen onder beperkte omstandigheden toegestaan ​​(zoals het hebben van een ander staatsburgerschap naast het IJslandse staatsburgerschap bij de geboorte).


Rechten en plichten van IJslandse burgers (degenen met het IJslandse staatsburgerschap)

Rechten van IJslandse burgers en houders van het IJslandse staatsburgerschap

Er bestaat een groep rechten die burgers en genaturaliseerde burgers in IJsland genieten, waaronder:

 • Politieke rechten: Burgers van IJsland hebben het recht om deel te nemen aan het democratische proces, inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt
 • onderwijs : Burgers hebben toegang tot een kwalitatief hoogstaand onderwijssysteem en basis- en voortgezet onderwijs wordt gratis aangeboden.
 • gezondheidszorg : Burgers van IJsland hebben toegang tot een uitgebreid gezondheidszorgsysteem, waarbij de meeste gezondheidszorgdiensten door de staat worden gedekt.
 • Sociale zekerheid: IJsland heeft een goed ontwikkeld socialezekerheidsstelsel dat ondersteuning biedt in situaties zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensionering.
 • Vrijheid van meningsuiting en religie: Burgers van IJsland genieten de vrijheid van meningsuiting en religie, die wordt beschermd door de grondwet.
 • Gelijkheid voor de wet: Alle burgers genieten gelijkheid voor de wet en hebben recht op gerechtigheid in het rechtssysteem.
 • Bewegingsvrijheid: Burgers van IJsland kunnen vrij reizen binnen en buiten het land, en overal binnen de Europese Unie wonen en werken dankzij het lidmaatschap van IJsland van de Europese Economische Ruimte.
 • Minderheidsrechten en cultuur: Burgers van IJsland hebben het recht om hun cultuur en taal te beschermen, en er bestaan ​​wetten om de rechten van minderheden te beschermen.

Plichten van IJslandse burgers en houders van het IJslandse staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde personen in IJsland moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Belasting betalen: Burgers zijn verplicht belasting te betalen om openbare diensten en infrastructuur te financieren.
 • Om de wetten te gehoorzamen: Burgers moeten de door de overheid vastgestelde wetten respecteren en naleven.
 • Deelname aan maatschappelijk werk: Moedigt deelname aan sociale acties aan die de gemeenschap ten goede komen.
 • milieubescherming : Burgers hebben de verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen en te werken aan duurzame ontwikkeling.
 • Respecteer diversiteit: Burgers moeten de etnische, taalkundige, religieuze en sektarische diversiteit respecteren.
 • Het verdedigen van sociale rechtvaardigheid: Bijdragen aan de bescherming van kwetsbare groepen en deelnemen aan de opbouw van de samenleving.
 • Kennis ontwikkelen over lokale kwesties: Werk aan het begrijpen en toepassen van kennis over economische, culturele, sociale en milieukwesties.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor acties: Neem deel aan het bevorderen van vrede en neem verantwoordelijkheid voor persoonlijke daden.

Afstand doen of intrekking van het IJslandse staatsburgerschap

Het IJslandse staatsburgerschap ging verloren door het verwerven van een ander staatsburgerschap, en in sommige gevallen kan het verloren gaan als gevolg van het wonen buiten IJsland:

Een andere nationaliteit verwerven

Een IJslands staatsburger die vóór 1 juli 2003 het staatsburgerschap in een ander land heeft verkregen, verloor het IJslandse staatsburgerschap doorgaans automatisch. De mogelijkheid om het staatsburgerschap door middel van een verklaring te hervatten was beschikbaar tot 1 juli 2007.

Verblijf in het buitenland

Een IJslands staatsburger die buiten IJsland is geboren, loopt het risico het IJslandse staatsburgerschap te verliezen bij het bereiken van de leeftijd van 22 jaar, tenzij:

 • Hij had zich daarvoor al in IJsland gevestigd.
 • Er wordt een aanvraag ingediend om het IJslandse staatsburgerschap te behouden (afstand doen van buitenlands staatsburgerschap is niet vereist).
 • Minimaal 7 jaar in het Scandinavische land hebben gewoond.

Een IJslands staatsburger die niet over een andere nationaliteit beschikt, kan op deze basis het IJslandse staatsburgerschap niet verliezen.


Voordelen van het verkrijgen van het IJslandse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het IJslandse staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Reis en verblijf: IJslandse burgers hebben het recht om permanent in IJsland te wonen en te werken zonder dat ze een verblijfsvergunning of visum nodig hebben. Ze kunnen ook genieten van de vrijheid om te reizen binnen het Schengengebied, dat veel Europese landen omvat, zonder visumbeperkingen.
 • Sociale welvaart : IJslandse burgers hebben toegang tot een alomvattend socialezekerheidsstelsel dat gezondheidszorg, onderwijs en diverse sociale voorzieningen omvat.
 • Politieke participatie : IJslandse burgers hebben het recht om deel te nemen aan de politieke processen van het land.
 • onderwijs : IJslandse burgers kunnen profiteren van gratis of gesubsidieerd onderwijs op basis-, middelbaar en hoger niveau.
 • Kans op baan: IJslandse burgers hebben gelijke arbeidsrechten en kansen in IJsland.
 • dubbele nationaliteit : Over het algemeen staat IJsland een dubbele nationaliteit toe, wat betekent dat u uw vorige staatsburgerschap kunt behouden terwijl u het IJslandse staatsburgerschap verkrijgt.
 • Consulaire bescherming: Als IJslands staatsburger kunt u hulp en bescherming zoeken bij IJslandse diplomatieke missies (ambassades en consulaten) wanneer u in het buitenland bent.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het IJslandse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het IJslandse staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het IJslandse staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Verblijfsvereisten: Aanvragers moeten minimaal zeven aaneengesloten jaren legaal in IJsland verblijven.
 • IJslandse taaltest: U moet slagen voor een test waaruit blijkt dat u de IJslandse taal beheerst, inclusief schriftelijke en mondelinge onderdelen.
 • Nationaliteitstest: Je moet slagen voor een examen over onderwerpen als de IJslandse geschiedenis, cultuur, politiek en samenleving.
 • Bewijs van goed gedrag: Er moet een bewijs van goed gedrag worden overlegd, zoals een blanco strafblad.
 • Financiële vereisten: U moet aantonen dat u financieel in staat bent om uzelf en eventuele gezinsleden te onderhouden terwijl u in IJsland woont.
 • Indiening van de aanvraag: Nadat aan de deelnamevereisten is voldaan, kan een staatsburgerschapsaanvraag worden ingediend bij het IJslandse Immigratiedirectoraat.
 • Wachten op de beslissing: De aanvraag kan enkele maanden in beslag nemen en het directoraat Immigratie zal de aanvrager schriftelijk op de hoogte stellen van zijn beslissing.

Obstakels waarmee IJslandse paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen obstakels voor IJslandse paspoorthouders, integendeel: het IJslandse paspoort is sterk en biedt de houder ervan veel voordelen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment