تعرف علي كيفية الحصول على الجنسية الأرجنتينية 2024

Hoe u het Argentijnse staatsburgerschap en het naturalisatierecht in Argentinië kunt verkrijgen

De nationaliteits- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een Argentijns staatsburger is en staatsburgerschapsrechten geniet in Argentinië. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Argentijnse staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het principe van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Argentinië of in het buitenland van ouders die het Argentijnse staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot het land behoren of permanent in het land verblijven. Het Argentijnse staatsburgerschap is gebaseerd op de Argentijnse staatsburgerschapswet nr. 346.


Manieren om het Argentijnse staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Argentijnse staatsburgerschap door geboorte

Het Argentijnse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Iedereen die op Argentijns grondgebied is geboren, verkrijgt bij de geboorte het Argentijnse staatsburgerschap. Een opmerkelijke uitzondering op deze regel geldt voor kinderen van personen in dienst van een buitenlandse overheid, zoals buitenlandse diplomaten. Deze regel kan ook van toepassing zijn op mensen die geboren zijn op de Falklandeilanden, een betwist gebied tussen Argentinië en het Verenigd Koninkrijk.
 • Het Argentijnse nationaliteitsrecht volgt het ius sanguinis; Iedereen ouder dan 18 jaar met ten minste één Argentijnse ouder kan kiezen voor het Argentijnse staatsburgerschap, waarbij alleen de afstamming voor een federale rechter hoeft te worden bewezen. Voor een minderjarig kind dat in het buitenland is geboren, moet de Argentijnse ouder de geboorteakte van het kind aan de plaatselijke Argentijnse ambassade overleggen.

Opmerking: Argentinië verleent automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Argentijnse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Argentijnse staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Argentijns staatsburger, volgens een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Iedereen die met een Argentijns staatsburger trouwt, kan het staatsburgerschap verkrijgen door te trouwen na een periode van verblijf in Argentinië, die onlangs is teruggebracht van twee jaar en onderworpen is aan discretie.

3- Het verkrijgen van het Argentijnse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • U moet minimaal twee jaar in Argentinië wonen
 • Vraag het staatsburgerschap aan bij een federale rechter.

Naturalisatie kan worden geweigerd als aanvragers:

 • De afgelopen vijf jaar hebben zij ruim drie jaar in de gevangenis gezeten
 • Om strafrechtelijk vervolgd te worden
 • Er is geen illegale bron van inkomsten. Werken zonder wettelijke vergunning wordt voor de meeste beroepskamers als een illegale bron van inkomsten beschouwd.

Omdat de naturalisatiewetgeving sinds 1869 in wezen onveranderd heeft bestaan, behoudens latere wijzigingen, zijn er talloze precedenten waarop het Hooggerechtshof zich baseert bij het oplossen van vrijwel elk immigratieprobleem. Het staatsburgerschap wordt verleend aan immigranten die geen legaal verblijf hebben gehad, zonder wettelijke toestemming hebben gewerkt of het land illegaal zijn binnengekomen, en in uitzonderlijke gevallen zelfs aan immigranten met een strafblad.

De eis van een ononderbroken verblijf van twee jaar betekent dat aanvragers van Argentinië hun thuis moeten maken. Omdat aanvragers echter dezelfde burgerrechten hebben als Argentijnen, inclusief het recht om te reizen, kunnen zij het land verlaten.

Om historische redenen blijven federale rechtbanken terughoudend in het erkennen van de rechten van immigranten zonder papieren.

Ze vereisen doorgaans de volgende vereisten met betrekking tot de ingetrokken wet 21.795:

 • Bewijs van legaal verblijf
 • Bewijs dat u juridisch werk verricht
 • Vermogen om Spaans te spreken
 • Geboorteakte notarieel bekrachtigd en vertaald door een notaris
 • Een blanco strafbladcertificaat van het land
 • Certificaat van blanco strafblad in Argentinië
 • CUIT- of CUIL-nummer

4 – Het verkrijgen van het Argentijnse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Argentinië kent geen directe naturalisatie via investeringsprogramma’s, maar een ingezetenschap dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap door middel van investeringen kan worden verkregen onder wet nr. 25.871. Een buitenlandse staatsburger moet een pensioen hebben van ten minste 30.000 Argentijnse peso’s om in aanmerking te komen voor het aanvragen van een tijdelijk verblijfsvisum. .

Het visum is één jaar geldig en kan tot drie jaar worden verlengd. Daarna kan de bewoner een permanente verblijfsvergunning aanvragen. Na twee jaar permanent verblijf komt de inwoner in aanmerking voor het staatsburgerschap. U wordt gevraagd te bewijzen dat u een pensioen of pensioenuitkering ontvangt van een overheid of internationale organisatie van ten minste 30.000 Argentijnse pesos. U kunt uw nabestaanden meetellen, maar er kunnen aanvullende bedragen nodig zijn. Houders van een investeerdersvisum mogen een bedrijf oprichten of voor zichzelf werken, maar mogen niet als werknemer werken.

Visumduur: Het visum is één jaar geldig. U kunt uw visum verlengen, op voorwaarde dat u nog steeds aan de vereisten voldoet. Na verlenging komt u in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning.

Vereisten :

 • Schoon strafblad. Certificaat van politieverklaring uit landen waar u de afgelopen drie jaar meer dan een jaar hebt gewoond, met een beëdigde verklaring waaruit blijkt dat u geen strafblad heeft.
 • Inreisvisumstempel.
 • Een certificaat afgegeven door een overheid of internationale organisatie waarin wordt verklaard dat u op regelmatige en duurzame wijze een pensioen of pensioen ontvangt, naast het bedrag en de duur van de genoemde uitkering. Bewijs van bron van geld/inkomsten.
 • Betalingsbewijzen van overheidspensioenen.
 • Alle documenten moeten naar behoren in het Spaans worden vertaald.

Verboden nationaliteiten:

Er bestaat geen officieel beperkte nationaliteit

Vereiste documenten :

 • Verklaring betreffende strafregisters
 • Originele verklaring van goed gedrag
 • Bewijs van woonadres
 • Eén pasfoto
 • Een origineel of gewaarmerkt afschrift van het huwelijkscontract (indien beschikbaar)
 • Origineel of gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte (indien beschikbaar)
 • Bewijs van pensioen

5 – Herstel het Argentijnse staatsburgerschap

In sommige gevallen is het mogelijk om het Argentijnse staatsburgerschap terug te krijgen, vooral als iemand het staatsburgerschap heeft verloren door het verkrijgen van een ander staatsburgerschap of om andere redenen. Wetten met betrekking tot staatsburgerschap variëren van land tot land, maar in het geval van Argentinië zijn er specifieke procedures die kunnen worden gevolgd om het staatsburgerschap terug te krijgen.


Dubbele nationaliteit in de Argentijnse wet

Dubbele nationaliteit wordt geaccepteerd in Argentinië. Sommige landen zijn de wederkerigheidsovereenkomst aangegaan (Chili, Colombia, Ecuador, El Salvador, Spanje, de Verenigde Staten tot 20 oktober 1981, Honduras, Italië, Nicaragua, Noorwegen, Panama en Zweden); Argentijnse staatsburgers die zijn genaturaliseerd tot staatsburger van een van deze landen komen Argentinië binnen met documenten en worden beschouwd als staatsburgers van hun andere nationaliteit, tenzij ze van plan zijn permanent in het land te blijven.

Argentijnse staatsburgers die ook staatsburgers zijn van niet-wederkerigheidslanden, worden alleen erkend als Argentijnse staatsburgers op Argentijns grondgebied, en komen gewoonlijk binnen en vertrekken met hun Argentijnse paspoort. Ze kunnen binnen 180 dagen in- en uitreizen met behulp van reisdocumenten van hun andere nationaliteit, maar als ze aanspraak maken op de Argentijnse nationaliteit, moeten ze hun Argentijnse identiteitsbewijs overleggen. Na een verblijf van meer dan 180 dagen kunnen ze alleen vertrekken met hun Argentijnse paspoort. Het is ook mogelijk om het Argentijnse staatsburgerschap niet op te geven en om als vreemdeling binnen te komen en te vertrekken, zolang in de reisdocumenten niet staat dat de geboorte- of verblijfplaats Argentinië is.


Rechten en plichten van Argentijnse burgers (met het Argentijnse staatsburgerschap)

Rechten van Argentijnse burgers en houders van het Argentijnse staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers in Argentinië genieten, waaronder:

 • Het recht op leven en persoonlijke veiligheid: De wet beschermt het leven en de veiligheid van individuen.
 • Vrijheid van meningsuiting en pers: Argentijnen genieten vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, waaronder vrijheid van meningsuiting en de verspreiding van ideeën zonder censuur.
 • Het recht op vreedzame vergadering en vereniging: Burgers hebben het recht om vreedzaam bijeen te komen en verenigingen of politieke partijen op te richten.
 • Rechten van minderheden en inheemse volkeren: De rechten van minderheden en inheemse volkeren in Argentinië worden erkend, inclusief hun culturele en taalkundige rechten.
 • Recht op onderwijs: De Grondwet garandeert het recht op onderwijs voor alle burgers.
 • Recht op gezondheid: Burgers hebben toegang tot gezondheidszorg.
 • Het recht op werk en sociale bescherming: De wet beschermt de rechten van werknemers en biedt sociale beschermingssystemen voor burgers.
 • Gelijkheid voor de wet: Alle burgers genieten gelijkheid voor de wet en hun rechten worden zonder discriminatie beschermd.
 • Stemrecht en politieke participatie: Burgers hebben het recht om deel te nemen aan politieke processen via verkiezingen en andere democratische vormen.
 • Bescherming van privacy en persoonsgegevens: De wet beschermt de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens van individuen.

Plichten van Argentijnse staatsburgers en houders van het Argentijnse staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde personen in Argentinië moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Respecteer de wetten: Burgers moeten de wetten respecteren die in het land van kracht zijn.
 • Deelname aan verkiezingen: Hoewel stemmen in Argentinië in sommige gevallen verplicht is voor burgers, is deelname aan verkiezingsprocessen een burgerplicht die uitdrukking geeft aan democratische verantwoordelijkheid.
 • Bijdrage aan belastingen: Burgers moeten bijdragen aan de staatsfinanciering en -diensten door belasting te betalen.
 • Het vaderland verdedigen: De plicht om het thuisland te verdedigen kan in sommige gevallen militaire dienst omvatten, naast het ondersteunen van de nationale veiligheid en stabiliteit.
 • Bijdrage aan de samenleving: Het aanmoedigen van deelname aan de gemeenschap en het ondersteunen van lokale en nationale ontwikkeling.
 • De rechten van anderen respecteren: Het respecteren van de rechten en vrijheden van anderen, zoals gegarandeerd in de grondwet en wetten.
 • het behoud van het milieu: Neem uw verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en werk mee aan het behoud ervan.
 • Bevordering van cultureel en historisch erfgoed: Behoud en bevordering van het culturele en historische erfgoed van Argentinië.

Afstand doen of intrekking van het Argentijnse staatsburgerschap

 • In tegenstelling tot de meeste andere landen kan er geen afstand worden gedaan van het Argentijnse staatsburgerschap en kan het alleen worden ingetrokken als het op criminele wijze is verkregen, zoals met vervalste documenten.
 • Daarom is het mogelijk dat een Argentijns staatsburger het staatsburgerschap niet kan verwerven van een land dat afstand doen van andere nationale identiteiten vereist; Veel landen zien echter af van deze vereiste als afstand doen van een ander staatsburgerschap onmogelijk is.

Voordelen van het verkrijgen van het Argentijnse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Argentijnse staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Vrijheid om te verblijven en te werken in Argentinië: Het Argentijnse staatsburgerschap geeft het recht om vrij in Argentinië te verblijven en te werken zonder de noodzaak van visa of verblijfsvergunningen.
 • Politieke participatie : Argentijnse burgers hebben het recht om actief deel te nemen aan het politieke leven, inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Genieten van volledige wettelijke rechten: Burgerschap garandeert volledige wettelijke rechten in overeenstemming met de Argentijnse grondwet, inclusief bescherming van en gelijkheid voor de wet.
 • Toegang tot het gezondheidszorg- en onderwijssysteem: Argentijnse burgers hebben toegang tot het Argentijnse gezondheidszorg- en onderwijssysteem, dat de openbare gezondheidszorg en het hoger onderwijs omvat.
 • Reismogelijkheden: Het Argentijnse paspoort biedt goede reismogelijkheden, omdat de houders ervan veel landen zonder visum of met een visum bij aankomst kunnen binnenkomen.
 • Profiteren van bilaterale overeenkomsten: Argentinië heeft veel overeenkomsten met andere landen die zijn burgers voordelen kunnen bieden op gebieden als werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg.
 • Sociale zekerheid en rechtsbescherming: Burgers genieten van een netwerk van sociale veiligheid en rechtsbescherming, dat onder meer sociale verzekeringen en de bescherming van individuele rechten omvat.
 • Rijke cultuur en diversiteit: Argentinië is een land met een rijk cultureel erfgoed en een grote diversiteit, en burgers kunnen ten volle genieten van en deelnemen aan deze cultuur.
 • Economische kansen: Argentinië heeft een diverse economie en economische kansen in meerdere sectoren, wat deuren opent voor groei, professionele ontwikkeling en investeringen.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Argentijnse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Argentijnse staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Argentijnse staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

Bureaucratische procedures: Het proces kan complex en lang zijn, waarbij veel papierwerk en documenten nodig zijn.

Taalvereisten: Van aanvragers kan worden verlangd dat zij de Spaanse taal beheersen om effectief te kunnen communiceren en juridische procedures en documenten te kunnen begrijpen.

Bewijs van verblijf: Aanvragers moeten bewijzen dat ze een bepaalde periode in Argentinië hebben gewoond, en het verzamelen van bewijs van ingezetenschap kan een uitdaging zijn.

Crimineel antecedentenonderzoek: Aanvragers moeten certificaten overleggen waaruit blijkt dat er geen strafblad is, en dit kan voor sommige mensen moeilijk zijn.

Kosten: Er kunnen kosten verbonden zijn aan de aanvraagprocedure en het verkrijgen van de benodigde documenten.

Lang wachten: Het proces kan lang duren vanwege vertragingen bij de overheidsadministratie en documentverificatie.

Het rechtssysteem begrijpen: Aanvragers moeten het rechtssysteem in Argentinië en de wettelijke vereisten met betrekking tot staatsburgerschap begrijpen.

Impact op oorspronkelijke nationaliteit: In sommige gevallen kan het verkrijgen van het Argentijnse staatsburgerschap resulteren in het verlies van het oorspronkelijke staatsburgerschap, afhankelijk van de wetten van het thuisland.

Culturele en sociale aanpassing: Aanvragers kunnen problemen ondervinden bij het aanpassen aan de Argentijnse cultuur en samenleving, vooral als ze een verschillende culturele achtergrond hebben.

Obstakels waarmee Argentijnse paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen obstakels voor met name Argentijnse paspoorthouders, maar zij worden geconfronteerd met problemen in verband met het verkrijgen van visa als gevolg van immigratie- en economische omstandigheden.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top