kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية الألبانية 2025

kaidi3
kaidi4

Hoe u het Albanese staatsburgerschap en de naturalisatiewetgeving in Albanië kunt verkrijgen

De staatsburgerschaps- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een Albanees staatsburger is en staatsburgerschapsrechten geniet in Albanië. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Albanese staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het beginsel van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Albanië of in het buitenland van ouders die het Albanese staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven.


Manieren om het Albanese staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Albanese staatsburgerschap door geboorte

Het Albanese staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Als de pasgeborene op het moment van de geboorte geen andere nationaliteit heeft (dus staatloos)
 • Als de ouders in Albanië wonen en ermee instemmen dat het kind het staatsburgerschap verkrijgt
 • Het kind werd als minderjarige geadopteerd door een Albanees staatsburger die in Albanië woonde
 • Kinderen van ingezeten immigranten kunnen het Albanese staatsburgerschap verkrijgen
 • Vondelingen verwerven automatisch het staatsburgerschap
 • Als de ouders van de vondeling worden geïdentificeerd, heeft hij nog steeds recht op het staatsburgerschap, tenzij de ouders vóór de veertiende verjaardag anders verzoeken.
 • Hij is geboren in Albanië en heeft twee Albanese ouders
 • Eén ouder is Albanees en de andere is staatloos of heeft een onbekende status; Ongeacht de geboorteplaats
 • Geboren uit Albanese burgers, ongeacht de geboorteplaats
 • Een Albanese ouder is een voldoende voorwaarde voor het recht op onmiddellijk staatsburgerschap, op verzoek, ongeacht de geboorteplaats.

Opmerking: Albanië verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Albanese staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Albanese staatsburgerschap kan worden verworven door middel van een huwelijk door met een Albanees staatsburger te trouwen, volgens een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Iedereen die met een Albanees staatsburger trouwt, kan na drie jaar huwelijk het staatsburgerschap aanvragen.

3- Het verkrijgen van het Indonesische staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

 • De persoon moet ouder zijn dan 18 jaar
 • Onderdak en middelen om in hun levensonderhoud te voorzien
 • Niet veroordeeld voor een gevangenisstraf van drie jaar of langer (exclusief politieke straffen)
 • Basiskennis van de Albanese taal
 • Breng de veiligheid van de Republiek Albanië niet in gevaar
 • Ononderbroken verblijf in Albanië gedurende vijf jaar

Deze periode kan worden ingekort tot:

 • Drie jaar, als Albanese afkomst in de tweede graad kan worden bewezen (minstens één Albanese grootouder)
 • Eén jaar als u drie jaar getrouwd bent met een Albanees staatsburger

Als Albanië een economisch, cultureel of wetenschappelijk belang heeft, kan aan de volwassene als buitenlander onmiddellijk staatsburgerschap worden verleend, op voorwaarde dat hij geen publieke bedreiging vormt. De enige vereiste voor staatloze aanvragers is dat zij vijf jaar moeten verblijven en geen bedreiging mogen vormen voor de Republiek Albanië. Onbevrijde minderjarigen verwerven automatisch het Albanese staatsburgerschap op hetzelfde moment als de naturalisatie van een van de ouders. Voor minderjarigen ouder dan 14 jaar is hun toestemming vereist.

4 – Het verkrijgen van het Albanese staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisaties via investeringsprogramma’s in Albanië.

5 – Herstel van het Albanese staatsburgerschap

Het Albanese staatsburgerschap kan worden hersteld, maar het is niet duidelijk wat de voorwaarden en vereisten hiervoor zijn, dus u moet contact opnemen met de dichtstbijzijnde diplomatieke missie voor de details.


Dubbele nationaliteit in de Albanese wet

De Albanese wet staat alle Albanese burgers toe een andere nationaliteit te verwerven zonder hun Albanese nationaliteit te verliezen (tenzij de wet met betrekking tot de nationaliteit of een andere nieuw verworven nationaliteit dit vereist).


Rechten en plichten van Albanese burgers (met het Albanese staatsburgerschap)

Rechten van burgers van Albanië en houders van het Albanese staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers in Albanië genieten, waaronder:

 • Gelijkheidsrechten: Alle burgers zijn gelijk voor de wet, zonder enige discriminatie op grond van geslacht, ras, religie of enige andere basis.
 • Fundamentele vrijheidsrechten: Deze omvatten de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, de vrijheid van vergadering en demonstratie, en de rechten van religie.
 • Privacy- en beveiligingsrechten: Het schenden van de rechten van individuen met betrekking tot privacy en persoonlijk leven is verboden.
 • Rechterlijke rechten: Burgers hebben het recht hun toevlucht te nemen tot de rechterlijke macht om hun rechten te verdedigen en te beschermen.
 • Het recht op onderwijs: De Grondwet streeft ernaar het recht op onderwijs voor alle burgers te garanderen.
 • Werkrechten: Burgers hebben het recht om te werken en het recht om vakbonden op te richten.
 • Recht op gezondheid: De Grondwet garandeert het recht van burgers op gezondheidszorg.
 • Politieke asielrechten: Individuen hebben het recht om politiek asiel aan te vragen als zij vervolgd worden.
 • De rechten van minderheden: De grondwet beschermt de rechten van minderheden in Albanië en bevordert het vreedzaam samenleven tussen verschillende culturen en religies.

Plichten van burgers van Albanië en houders van het Albanese staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde personen in Albanië moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

Naleving van de wet: Burgers moeten de lokale en nationale wet- en regelgeving naleven en zich onthouden van illegale activiteiten.

Deelname aan het democratische proces: Deelname aan verkiezingen, referenda en andere democratische activiteiten wordt aangemoedigd om een ​​echte vertegenwoordiging van het volk te garanderen.

Naleving van belastingheffingen: Burgers moeten de vereiste belastingen en heffingen betalen in overeenstemming met de lokale en nationale financiële wetgeving.

Toewijding aan militaire dienst: In Albanië kunnen er militaire plichten zijn waaraan burgers zich moeten houden.

Deelname aan het gemeenschapsleven: Deelname aan gemeenschaps- en vrijwilligersactiviteiten wordt aangemoedigd om de lokale omstandigheden te verbeteren en de sociale solidariteit te bevorderen.

Respect en samenwerking met anderen: Moedigt positieve interactie met anderen en respect voor hun rechten en vrijheden aan.

Behoud van het milieu: Burgers moeten hun bijdrage leveren aan het behoud van het milieu en het bevorderen van duurzame milieupraktijken.

Leren en zelfontwikkeling: Een toewijding aan voortdurend leren en zelfontwikkeling is een middel om persoonlijke en economische vooruitgang te bevorderen.


Afstand doen of intrekking van het Albanese staatsburgerschap

Vrijstelling

Een Albanese staatsburger van 18 jaar of ouder kan afstand doen van het Albanese staatsburgerschap, op voorwaarde dat:

 • Hij blijft niet staatloos
 • Hij woont niet in Albanië
 • Er zijn geen civiele processen of strafrechtelijke procedures tegen hem aanhangig

kinderen

Kinderen verliezen het staatsburgerschap als beide ouders afstand doen van het Albanese staatsburgerschap en hetzelfde voor hun kinderen aanvragen. Kinderen onder de 18 jaar verliezen ook het Albanese staatsburgerschap als ze door een buitenlander worden geadopteerd, en het kind verkrijgt bij adoptie een ander staatsburgerschap.

Ontneming van het Albanese staatsburgerschap

Het Albanese staatsburgerschap kan worden ingetrokken als iemand dit verkrijgt door opzettelijk valse documenten in te dienen. Ook voor kinderen onder de 18 jaar wordt het Albanese staatsburgerschap ingetrokken bij bovengenoemde ouders, op voorwaarde dat zij niet staatloos blijven.


Voordelen van het verkrijgen van het Albanese staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Albanese staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Burgerlijke en politieke rechten: Zodra het Albanese staatsburgerschap is verkregen, verkrijgt een individu volledige burgerrechten en komt hij in aanmerking voor deelname aan het democratische proces, inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een politiek ambt.
 • Vrijheid om te reizen: Houders van het Albanese staatsburgerschap hebben de vrijheid om naar veel landen te reizen zonder dat ze een visum nodig hebben. Het dragen van een Albanees paspoort maakt het gemakkelijker om veel bestemmingen te bereiken.
 • Kans op baan: Het verkrijgen van het Albanese staatsburgerschap kan een nieuwe horizon van carrière- en economische kansen in het land openen, aangezien individuen nu vrijelijk in verschillende sectoren kunnen werken.
 • Familierechten: Personen met het Albanese staatsburgerschap kunnen hun rechten overdragen aan hun familieleden, waardoor er bredere mogelijkheden voor het gezinsleven in het land ontstaan.
 • Onderwijs en gezondheidszorg: Houders van het Albanese staatsburgerschap genieten van onderwijs- en gezondheidszorgrechten in het land, waardoor zij de kans krijgen om kwaliteitsdiensten te verkrijgen.
 • Sociale integratie : Het verkrijgen van staatsburgerschap bevordert de sociale integratie, omdat het individu officieel deel gaat uitmaken van de samenleving, wat bijdraagt ​​aan het verbeteren van de sociale en culturele interactie.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Albanese staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Albanese staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Albanese staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Duur : Er kunnen vereisten zijn voor een onafgebroken verblijf in het land gedurende een bepaalde periode voordat iemand het recht heeft om het staatsburgerschap aan te vragen.
 • de taal : Taalkundige vereisten kunnen een Albanese taalexamen omvatten om ervoor te zorgen dat de aanvrager het kan begrijpen en goed kan communiceren.
 • Inkomen en financiële stabiliteit: Kandidaten voor het staatsburgerschap moeten mogelijk blijk geven van financiële stabiliteit of voldoende inkomen om zelfstandig in het land te kunnen leven.
 • Naleving van wetten en ethiek: De aanvraag voor staatsburgerschap kan een bewijs bevatten van goed gedrag en naleving van lokale wetten en ethiek.
 • Veiligheidssituatie: In sommige gevallen kan informatie over de persoonlijke veiligheid en het criminele verleden van de verzoeker worden verstrekt.
 • Beschikbaarheid van benodigde documenten: Voor het verkrijgen van staatsburgerschap kunnen specifieke persoonlijke en juridische documenten nodig zijn.
 • Referenties en garanties: Aan aanvragers van het staatsburgerschap kan worden gevraagd referenties of onderpand te verstrekken ter ondersteuning van hun aanvraag.
 • Investering: In sommige gevallen moeten aanvragers investeren in de lokale economie of deelnemen aan specifieke ontwikkelingsprogramma’s.

Obstakels waarmee Albanese paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen echte obstakels voor Albanese paspoorthouders, maar ze worden geconfronteerd met dezelfde problemen waarmee alle burgers van ontwikkelingslanden worden geconfronteerd, namelijk het probleem van het verkrijgen van visa in sommige gevallen, maar over het algemeen helpt het Albanese paspoort de houder ervan in veel gevallen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment