kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية الأندورية 2025

kaidi3
kaidi4

Hoe het Andorrese staatsburgerschap te verkrijgen en de naturalisatiewet in Andorra

Burgerschap en burgerschapswetten bepalen wie een Andorraans staatsburger is en burgerschapsrechten geniet in Andorra. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Andorrese staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het principe van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Andorra of in het buitenland van ouders die het Andorrese staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in de staat verblijven. Volgens informatie verstrekt door het Consulaat-Generaal van de Verenigde Staten in Barcelona: De verstrekte informatie omvat geen recente wijzigingen die op 27 oktober 1992 door het Andorrese parlement zijn goedgekeurd, maar nooit zijn geïmplementeerd.


Manieren om het Andorrese staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Andorrese staatsburgerschap door geboorte

Het Andorrese staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Kinderen van erkende ouders die op het moment van de geboorte Andorra-burgers waren (ongeacht de geboorteplaats) komen in aanmerking voor het Andorrese staatsburgerschap.
 • Geboren uit ouders, van wie er één (of beiden) in Andorra zijn geboren en die op het moment van de geboorte permanent en voornamelijk in Andorra woonden.
 • Ze werden geboren uit niet-Andorrese ouders die op het moment van hun geboorte al minstens tien jaar permanent en voornamelijk in Andorra woonden.

Opmerking: Andorra verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Andorrese staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Andorrese staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Andorrese staatsburger, volgens een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

De echtgeno(o)t(e) moet Andorra-burger zijn, de persoon moet voor of na het sluiten van het huwelijk minimaal drie jaar in Andorra hebben gewoond, het bewijs overleggen dat hij of zij afstand heeft gedaan van zijn of haar oorspronkelijke nationaliteit of garanderen dat hij of zij afstand kan doen en moet tijdens de aanvraag volledig bij zijn of haar echtgeno(o)t(e) wonen.De aanvraag moet een blanco strafblad hebben.

3 – Het verkrijgen van het Andorrese staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

 • Ze moeten afstand doen van bestaande buitenlandse nationaliteiten.
 • Zij moeten ten minste tien jaar permanent in Andorra hebben gewoond als de aanvrager de volledige leerplicht in Andorra heeft doorgebracht, of gedurende ten minste twintig jaar als hij zijn integratie in de Andorrese samenleving kan bewijzen.

4 – Het verkrijgen van het Andorrese staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Het is mogelijk om legaal een tweede paspoort te verkrijgen uit Andorra, aangezien het een land is dat het staatsburgerschap aanbiedt via een investeringsprogramma zoals: Antigua, Dominica, Saint Lucia, Cyprus en andere Europese landen, naast de mogelijkheid om naar sommige van deze landen te reizen. de belangrijkste commerciële centra ter wereld waar bedrijven kunnen worden gevestigd en geëxploiteerd. Op mondiaal niveau komt dit bovenop de flexibiliteit die het land geniet als het gaat om geld hard laten werken en een veilige toekomst voor de investeerder en zijn familieleden.

Het is vermeldenswaard dat burgerschap door middel van investeringsmethoden tegenwoordig duurder is geworden.Deze legale weg om een ​​tweede paspoort te verkrijgen zonder de noodzaak om in het land te verblijven, wordt gezien als een manier om een ​​succesvolle toekomst te beschermen.

Documenten vereist voor investeringen in Andorra

 • Een kopie van een geldig paspoort
 • Het is noodzakelijk om een ​​originele foto in te dienen om van de politie af te komen
 • Er moet een strafregisterverklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat de persoon vrij is van misdrijven
 • Een pasfoto, die recent moet zijn
 • Het is noodzakelijk om een ​​bewijs van eigendom of verhuur van woningen te overleggen
 • Stuur een origineel exemplaar van de huwelijksakte mee
 • Het is noodzakelijk om een ​​ziektekostenverzekering af te sluiten zodat de belegger zijn behandelingskosten in het land kan dekken
 • Het indienen van een medisch certificaat om ervoor te zorgen dat de persoon veilig is en vrij is van ziekten die hem verhinderen te reizen
 • Het is noodzakelijk om een ​​bewijs te overleggen van het maandelijkse inkomen van het individu
 • Dien een origineel of gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte in
 • Dien een bankafschrift in voor de laatste zes maanden van opnames en stortingen
 • De referentiebrief van de oorspronkelijke bank, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat deze niet ouder is dan zes maanden.

Voordelen van investeren in Andorra

 • Er kan een tweede paspoort worden verkregen
 • Gemakkelijk staatsburgerschap verkrijgen
 • Het verkrijgen van de stabiliteit en veiligheid die het land geniet
 • Genieten van alle rechten die een burger met het Andorrese staatsburgerschap geniet
 • Mogelijkheid om het staatsburgerschap eenvoudig over te dragen aan pasgeboren kinderen via registratie
 • De mogelijkheid om wereldwijd bedrijven op te richten
 • Geen beperkingen opleggen aan de nationaliteit

Investeren in Andorra en het verkrijgen van staatsburgerschap is een droom die veel mensen hebben, aangezien Andorra wordt beschouwd als een klein land dat zich gemakkelijk kan aanpassen en projecten kan opzetten, naast het gemak van integratie in de lokale gemeenschap. investeren in Andorra en de belangrijkste voorwaarden en documenten die nodig zijn om in het land te investeren. We hebben ook gewezen op de voordelen van investeren. Het is bekend dat om het Andorrese staatsburgerschap te verkrijgen, men in eerste instantie afstand moet doen van het oorspronkelijke staatsburgerschap

Het te beleggen bedrag

Andorra biedt een residentie-via-investeringsprogramma aan dat een investering van minimaal € 400.000 vereist. Het zou kunnen gaan om investeren in vastgoed. Als een van de kleinste landen ter wereld ligt Andorra op de grens tussen Frankrijk en Spanje. Het ligt in Europa, maar maakt geen deel uit van de EU. Inwoners van Andorra kunnen visumvrij reizen naar zowel Frankrijk als Spanje. Het biedt een handig belastingstelsel voor inwoners. Er is geen belasting op vermogen, inkomen of vermogenswinst. Er bestaat in Andorra geen direct staatsburgerschap via een investeringsprogramma. Het is mogelijk om het staatsburgerschap en paspoort aan te vragen na een lange verblijfsperiode, waarvoor minimaal 10 jaar permanent verblijf in Andorra vereist is.

5 – Herstel van het Andorrese staatsburgerschap

In sommige gevallen kan het Andorrese staatsburgerschap worden hersteld. Wetten met betrekking tot staatsburgerschap variëren van land tot land, maar over het algemeen bieden de meeste landen de mogelijkheid om het staatsburgerschap terug te krijgen als het onder bepaalde omstandigheden verloren gaat. In het geval van Andorra kunnen deze omstandigheden factoren omvatten zoals:

 • Afstand doen van het staatsburgerschap door de wil van de burger: Als een persoon afstand doet van zijn Andorrese staatsburgerschap om het staatsburgerschap van een ander land te verwerven, kunnen de Andorrese wetten het opnieuw verwerven van het Andorrese staatsburgerschap toestaan ​​als de omstandigheden veranderen.
 • Mensen geboren in Andorra: In sommige gevallen kunnen mensen die in Andorra zijn geboren en hun staatsburgerschap hebben verloren, in aanmerking komen om dit terug te krijgen.
 • Kinderen en minderjarigen: Er kunnen speciale wetten zijn die het herstel van het staatsburgerschap mogelijk maken voor kinderen die hun Andorrese staatsburgerschap hebben verloren als gevolg van de beslissingen van hun ouders.

Dubbele nationaliteit in de Andorrese wet

Dubbele nationaliteit is ten strengste verboden volgens de Andorrese wet. Aan de andere kant erkent de Spaanse wet de dubbele nationaliteit met Andorra.


Rechten en plichten van Andorrese burgers (met het Andorrese staatsburgerschap)

Rechten van Andorrese burgers en houders van het Andorrese staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers van Andorra genieten, waaronder:

 • Het recht op leven en persoonlijke veiligheid: Burgers hebben het recht om in veiligheid te leven, zonder angst voor geweld of bedreiging van hun leven of persoonlijke veiligheid.
 • Vrijheid van meningsuiting en media: Burgers van Andorra kunnen vrijelijk hun mening uiten en toegang krijgen tot verschillende mediabronnen.
 • Recht op onderwijs: Burgers hebben toegang tot onderwijs, en het onderwijssysteem van Andorra stimuleert voortdurend leren en de ontwikkeling van vaardigheden.
 • Het recht op gezondheidszorg: Burgers van Andorra hebben recht op toegang tot gezondheidszorg en kunnen profiteren van het nationale gezondheidszorgsysteem.
 • arbeidsrechten: De rechten van werknemers omvatten eerlijke arbeidsomstandigheden, bescherming tegen discriminatie op de werkplek, verlofrechten en andere.
 • Het recht op politieke participatie: Burgers hebben het recht om deel te nemen aan het politieke proces, door te stemmen bij verkiezingen of zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Rechtsbescherming en gerechtigheid: Burgers hebben gelijke rechten voor de wet en hebben recht op een eerlijk proces.
 • Recht op privacy: De wet beschermt de privacy van individuen en verbiedt ongegronde inmenging in hun persoonlijke leven.

Plichten van Andorrese burgers en houders van het Andorrese staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde burgers van Andorra moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Om de wetten te gehoorzamen: Burgers moeten de lokale en nationale wetten respecteren en naleven.
 • Belasting betalen: De plicht om bij te dragen aan het financiële systeem van de staat door de verschuldigde belastingen te betalen.
 • Deelname aan het democratische proces: Moedigt deelname aan verkiezingen en andere politieke processen aan, zoals stemmen en misschien deelname aan openbare diensten.
 • Publieke dienst: In sommige gevallen kan van burgers worden verlangd dat zij bepaalde taken vervullen, zoals militaire dienst of ambtenarij, indien dit wettelijk vereist is.
 • wederzijds respect : Handhaaf de sociale vrede en tolerantie door de rechten en vrijheden van anderen te respecteren.
 • Bijdrage aan de samenleving: Neem deel aan gemeenschapsactiviteiten en ondersteun initiatieven die de gemeenschap ten goede komen.
 • milieubescherming : Verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu en het zich onthouden van activiteiten die de natuurlijke hulpbronnen kunnen schaden.

Afstand doen of intrekking van het Andorrese staatsburgerschap

Vrijwillig afstand doen van het Andorrese staatsburgerschap

De wet staat vrijwillig afstand doen van het staatsburgerschap toe onder de volgende voorwaarden: dat de persoon bewijst dat hij in het buitenland verblijft, een ander staatsburgerschap heeft verworven en afstand doet van het staatsburgerschap voor een notaris. Aangezien Andorra geen vertegenwoordigers heeft in de Verenigde Staten, wordt aangenomen dat de ontheffing in Andorra zal plaatsvinden.

Onvrijwillige intrekking van het Andorrese staatsburgerschap

Een persoon verwerft vrijwillig het buitenlandse staatsburgerschap. (Zie “Dubbele nationaliteit: een uitzondering”) Een persoon meldt zich vrijwillig aan bij een buitenlands leger. Een persoon die een buitenlands politiek ambt bekleedt.


Voordelen van het verkrijgen van het Andorrese staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Andorrese staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Politieke stabiliteit en veiligheid: Andorra heeft een stabiel politiek systeem en een hoog veiligheidsniveau, waardoor het een geschikte omgeving is om te wonen en te werken.
 • Hoge levenskwaliteit: Andorra staat bekend om zijn hoge levenskwaliteit, inclusief uitstekende gezondheidszorg, goed onderwijs en sociale zekerheid.
 • Onderscheidende geografische locatie: Andorra ligt tussen Frankrijk en Spanje en biedt gemakkelijke toegang tot zowel het Iberisch schiereiland als de rest van Europa.
 • Prachtige natuurlijke omgeving: Andorra biedt een prachtig landschap en mogelijkheden voor buitenactiviteiten zoals skiën en wandelen.
 • Gunstig belastingstelsel: Andorra is aantrekkelijk voor particulieren en bedrijven vanwege het relatief lage belastingstelsel in vergelijking met andere Europese landen.
 • Economische vrijheid: Burgers van Andorra genieten een hoog niveau van economische vrijheid, wat investeringen en persoonlijke groei stimuleert.
 • culturele diversiteit : Andorra is een cultureel diverse samenleving, die haar inwoners een rijke en multiculturele ervaring biedt.
 • Mobiliteit en reizen: Het Andorrese staatsburgerschap kan het voor individuen gemakkelijker maken om te reizen en zich te verplaatsen, vooral in de landen van de Europese Unie en het Schengengebied.
 • Economisch potentieel: Andorra biedt economische kansen in verschillende sectoren, zoals toerisme, financiële diensten en internationale handel.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Andorrese staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee mensen worden geconfronteerd die het Andorrese staatsburgerschap aanvragen

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Andorrese staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Vereisten voor lang verblijf: Andorra heeft mogelijk een lange verblijfsperiode nodig voordat het in aanmerking komt voor het aanvragen van het staatsburgerschap, wat betekent dat het zich moet verplichten om meerdere jaren in het land te blijven wonen.
 • Taal en cultuur: Aan aanvragers kan worden gevraagd om vaardigheid in het Catalaans, de officiële taal van Andorra, en kennis van de Andorrese cultuur en geschiedenis aan te tonen.
 • Bureaucratische procedures: Zoals in veel landen kunnen de administratieve procedures voor het verkrijgen van het staatsburgerschap in Andorra complex en tijdrovend zijn.
 • Financiële kosten: Kandidaten voor het staatsburgerschap kunnen financiële kosten oplopen in verband met juridische procedures, vertalingen, administratieve kosten, enz.
 • Antecedentenonderzoek: Het proces kan antecedentenonderzoek en antecedentenonderzoek omvatten om er zeker van te zijn dat er geen juridische of veiligheidsproblemen zijn.
 • Afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit: In sommige gevallen kan aan aanvragers worden gevraagd afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit, aangezien Andorra over het algemeen niet meerdere nationaliteiten accepteert.
 • Economische en sociale beoordeling: Aan aanvragers kan worden gevraagd om economische stabiliteit en een positieve bijdrage aan de Andorrese samenleving aan te tonen.
 • Compatibiliteit met lokale wetten en beleid: Aanvragers moeten ervoor zorgen dat ze geen lokale wetten hebben overtreden en dat ze zich houden aan al het overheidsbeleid.

Obstakels waarmee Andorrese paspoorthouders worden geconfronteerd

Houders van een Andorrees paspoort hebben geen problemen met reizen, integendeel, het is een sterk paspoort en biedt de houder veel voordelen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment