تعرف علي كيفية الحصول على الجنسية الإكوادورية 2024

Hoe het Ecuadoriaanse staatsburgerschap te verkrijgen en de naturalisatiewet in Ecuador

De nationaliteits- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een Ecuadoraans staatsburger is en staatsburgerschapsrechten geniet in Ecuador. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Ecuadoraanse staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het principe van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Ecuador of in het buitenland van ouders die het Ecuadoriaanse staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. De Ecuadoriaanse staatsburgerschapswet is gebaseerd op de Ecuadoriaanse grondwet van 1998.


Manieren om het Ecuadoraanse staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Ecuadoraanse staatsburgerschap door geboorte

Het Ecuadoraanse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Iedereen die geboren is op het grondgebied van Ecuador, zonder uitzondering
 • Geboren in het buitenland uit Ecuadoraanse ouders die door geboorte Ecuadoraans staatsburger waren of wier grootouders of overgrootouders door geboorte Ecuadoriaans staatsburger waren
 • Die deel uitmaakten van een inheemse groep die door de natie werd erkend en op het nationale grondgebied woonde.

Opmerking: Ecuador verleent automatisch staatsburgerschap aan degenen die op zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Ecuadoriaanse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Ecuadoriaanse staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Ecuadoraans staatsburger, volgens een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Een persoon die getrouwd is met een Ecuadoriaans staatsburger kan na twee jaar verblijf een permanente verblijfsvergunning verkrijgen, wat ook de verwerving van het staatsburgerschap versnelt binnen de criteria die de bevoegde autoriteiten passend achten.

3- Het verkrijgen van het Ecuadoraanse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Het Ecuadoraanse staatsburgerschap wordt verleend aan:

 • Buitenlanders die voldoen aan de vereisten voor een naturalisatiekaart
 • Geadopteerde buitenlandse minderjarigen
 • Kinderen die in het buitenland zijn geboren uit genaturaliseerde Ecuadoranen die verklaren dat ze Ecuadoraan willen worden terwijl ze minderjarig zijn
 • Buitenlanders trouwden of hadden een partnerschap met een Ecuadoraans staatsburger
 • Degenen die diensten aan de natie hebben bewezen.

Aanvragers moeten:

 • Zij moeten handelingsbekwaam zijn
 • De persoon moet economisch zelfvoorzienend zijn
 • De personen moeten gedurende een voldoende lange periode legaal op het grondgebied hebben verbleven
 • Voldoen aan gedragsnormen en goede zeden
 • Spreek en schrijf in het Spaans
 • Mensen moeten algemene kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en grondwet.

Aanvragers mogen geen tijd in de gevangenis hebben doorgebracht, niet over voldoende middelen voor ondersteuning beschikken, aan chronische of infectieziekten lijden, zich bezighouden met activiteiten die in strijd zijn met de nationale veiligheid, of zich bezighouden met illegale of immorele activiteiten.

Verblijfsperiode

 • Over het algemeen moeten aanvragers drie jaar als permanente inwoner in Ecuador hebben gewoond. De status van permanent ingezetene kan doorgaans worden verkregen na twee jaar tijdelijk verblijf. Daarom is de totale ingezetenschapseis doorgaans 5 jaar.
 • De periode van permanent verblijf wordt verkort tot twee jaar als de aanvrager getrouwd is of kinderen heeft met een Ecuadoraanse vrouw. Van de periode van permanent verblijf wordt afgezien voor een vrouw die getrouwd is of weduwe is met een Ecuadoraanse man.
 • Het verblijf moet ononderbroken zijn, wat doorgaans betekent dat iemand per jaar niet langer dan 90 dagen afwezig kan zijn geweest uit Ecuador.

4 – Het verkrijgen van het Ecuadoraanse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Ecuador heeft geen uitdrukkelijk staatsburgerschap via investeringsprogramma’s, maar een verblijfsvergunning die in aanmerking komt voor staatsburgerschap kan worden verleend op grond van de wet op de menselijke mobiliteit. Een vreemdeling kan een visum voor tijdelijk verblijf aanvragen, als hij of zij voldoende fysieke en economische capaciteit heeft om te leven, dat wil zeggen (ongeveer 1000 USD per maand). Nabestaanden kunnen worden meegeteld, maar het gevraagde bedrag kan hoger zijn.

Het tijdelijke verblijfsvisum wordt verleend voor twee jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging met nog eens twee jaar, zolang de houder tijdens de verblijfsperiode in totaal niet meer dan 90 dagen per jaar uit het land afwezig is. Na het derde jaar van verblijf kan een vreemdeling het staatsburgerschap of een permanent verblijf aanvragen.

Vereisten

Vereisten voor tijdelijk verblijf:

 • Een geldig paspoort, reisdocument of identiteit erkend door internationale instrumenten.
 • Een certificaat uit het strafregister van het land van herkomst of waar hij of zij de afgelopen vijf jaar heeft gewoond, vóór zijn/haar aankomst op Ecuadoriaans grondgebied.
 • Bewijs van voldoende middelen om in Ecuador te wonen.
 • Sluit u aan bij het openbare socialezekerheidsstelsel of sluit een particuliere ziektekostenverzekering af.
 • Betaal de kosten die zijn vastgesteld door de immigratieautoriteiten.
 • Immigratie certificaat

Nationaliteitsvereisten:

 • Ononderbroken en legaal verblijf gedurende minimaal drie jaar in Ecuador.
 • Meerderjarig zijn/toestemming van de ouders of wettelijke voogden van de minderjarige.
 • Geboorteakte of aanvullende test, naar behoren gecertificeerd en vertaald in het Spaans.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs of een kopie van een geldig paspoort, gewaarmerkt.
 • Ken de nationale symbolen van Ecuador
 • Woon een interview bij en leg de redenen uit waarom u het Ecuadoraanse staatsburgerschap wilt verwerven.
 • Bewijs van voldoende economische middelen om in het land te leven.

Verboden nationaliteiten: Er bestaat geen officieel beperkte nationaliteit

dubbele nationaliteit : Dubbele nationaliteit wordt erkend in Ecuador. U hoeft geen afstand te doen van uw vorige staatsburgerschap om staatsburger van Ecuador te worden.

Vereiste documenten :

 • Origineel en kopie paspoort
 • Originele verklaring van goed gedrag
 • Bewijs van inkomen
 • Betalingsbewijs van de vergoeding
 • Een origineel of gewaarmerkt afschrift van het huwelijkscontract (indien beschikbaar)
 • Origineel of gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte (indien beschikbaar)
 • Beëdigde verklaring voor ondersteuning van afhankelijke personen
 • Twee pasfoto’s

5 – Herstel het Ecuadoraanse staatsburgerschap

Het Ecuadoraanse staatsburgerschap kan worden hersteld. Mensen die hun Ecuadoraanse staatsburgerschap hebben verloren, kunnen een aanvraag indienen om dit te herstellen in overeenstemming met de wetten en procedures die in Ecuador van kracht zijn. Meestal gaat het hierbij om het verstrekken van bepaalde documenten, een identiteitsbewijs en mogelijk een verblijf in Ecuador voor een bepaalde periode.


Dubbele nationaliteit in de Ecuadoriaanse wet

In 1964 ondertekenden Ecuador en Spanje een bilateraal verdrag waarin beiden de dubbele nationaliteit van de ander erkenden. Het dubbele staatsburgerschap in Ecuador werd voor het eerst geïntroduceerd in de grondwet van 1995. Sinds 2008 bepaalt de grondwet dat het staatsburgerschap in Ecuador “een politieke en juridische band is tussen individuen en de staat, zonder afbreuk te doen aan hun lidmaatschap van een van de andere staten.” In het multinationale Ecuador leven inheemse volkeren naast elkaar.


Rechten en plichten van Ecuadoraanse burgers (die het Ecuadoriaanse staatsburgerschap bezitten)

Rechten van Ecuadoraanse burgers en houders van het Ecuadoraanse staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers van Ecuador genieten, waaronder:

 • mensenrechten : De Grondwet respecteert en garandeert fundamentele mensenrechten, waaronder het recht op leven, vrijheid en veiligheid van de persoon.
 • Burgerlijke en politieke vrijheden: Ecuadoriaanse burgers genieten vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en het recht op vreedzame vergadering en vereniging.
 • Recht op onderwijs: De Grondwet garandeert het recht op gratis openbaar onderwijs.
 • Recht op gezondheid: De Grondwet erkent gezondheid als een fundamenteel recht en garandeert de toegang tot gezondheidszorgdiensten.
 • Arbeidsrechten en sociale zekerheid: De Grondwet garandeert de rechten van werknemers, waaronder het recht op werk, eerlijke arbeidsomstandigheden en sociale bescherming.
 • Politieke participatie : Burgers van Ecuador hebben het recht om deel te nemen aan politieke processen, inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Inheemse rechten: De Grondwet erkent de rechten van inheemse volkeren en beschermt hun cultuur, tradities en talen.
 • milieubescherming : De Grondwet garandeert milieurechten en erkent het recht van burgers op een schoon en duurzaam milieu.

Plichten van Ecuadoraanse burgers en houders van het Ecuadoraanse staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde burgers van Ecuador moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Toewijding aan de grondwet en wetten: Alle burgers moeten zich houden aan de grondwet en wetten van het land.
 • Stemmen bij verkiezingen: Deelname aan verkiezingen is een burgerplicht voor Ecuadoriaanse burgers die aan de wettelijke eisen voldoen.
 • Belasting betalen: Burgers moeten belastingen betalen die zijn gespecificeerd in overeenstemming met de wet.
 • Het land verdedigen: Burgers zijn verplicht om indien nodig deel te nemen aan de verdediging van het land, inclusief militaire dienst indien vereist door de wet.
 • Bevordering van de publieke belangstelling en participatie van de gemeenschap: Burgers worden aangemoedigd om deel te nemen aan activiteiten en initiatieven die het publieke belang bevorderen en bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving.
 • Bescherming van de rechten van anderen: Burgers moeten de rechten en vrijheden van anderen respecteren.
 • milieubescherming : Van burgers wordt verwacht dat zij bijdragen aan de bescherming van het milieu en het behoud van de ecologische duurzaamheid.
 • onderwijs : Soms bestaat er een wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat kinderen tot een bepaalde leeftijd onderwijs volgen.

Afstand doen of intrekking van het Ecuadoraanse staatsburgerschap

De grondwet van 2009 bepaalt dat het Ecuadoriaanse staatsburgerschap alleen verloren kan gaan door vrijwillig afstand te doen. Volgens de bepalingen van de Burgerschapswet van 1976 kunnen genaturaliseerde Ecuadorianen echter hun staatsburgerschap intrekken en worden uitgezet vanwege:

 • Het verkrijgen van staatsburgerschap via vervalste documenten
 • Deelnemen aan activiteiten die een morele, politieke of sociale bedreiging vormen voor de natie
 • Het land voor meer dan drie opeenvolgende jaren verlaten zonder aanvaardbare rechtvaardiging.

Voordelen van het verkrijgen van het Ecuadoraanse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die houders van het Ecuadoriaanse staatsburgerschap verkrijgen, waaronder de volgende:

 • Stemrecht en politieke participatie: Het verkrijgen van het staatsburgerschap geeft het recht om te stemmen bij lokale en nationale verkiezingen en om deel te nemen aan het politieke proces, inclusief het zich kandidaat stellen voor een openbaar ambt.
 • Reis gemakkelijker in Latijns-Amerika: Met het Ecuadoriaanse paspoort kun je gemakkelijk reizen en bewegen binnen de Andesgemeenschap van Naties (CAN) en mogelijk andere Latijns-Amerikaanse landen.
 • Wettelijke en gerechtelijke rechten: Als staatsburger geniet een persoon volledige bescherming volgens de Ecuadoriaanse wet en heeft hij recht op toegang tot het rechtssysteem.
 • Toegang tot openbare diensten en sociale zorg: Burgers kunnen profiteren van openbare diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs.
 • Betere kansen op werk: Burgerschap kan deuren openen naar betere kansen op werk, vooral in overheidssectoren of sectoren waar burgerschap vereist is.
 • Stabiliteit op de lange termijn: Het verkrijgen van staatsburgerschap zorgt voor stabiliteit op de lange termijn en elimineert de noodzaak om verblijfsvergunningen te verlengen.
 • Bijdrage aan de samenleving: Burgerschap stelt iemand in staat volledig en effectief deel te nemen aan de Ecuadoraanse samenleving.
 • Consulaire bescherming: Het verkrijgen van consulaire en diplomatieke bescherming in het buitenland in geval van nood of crisis.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Ecuadoraanse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee mensen worden geconfronteerd die het Ecuadoraanse staatsburgerschap aanvragen

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Ecuadoraanse staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Complexe eisen en procedures: Het aanvraagproces kan complex zijn en vereist een breed scala aan documenten, zoals geboorteakten, huwelijksakten, verblijfsdocumenten en andere.
 • Taal- en cultuurtesten: Van aanvragers kan worden verlangd dat zij slagen voor taalkundige of culturele tests om hun bekendheid met de Spaanse taal en de Ecuadoraanse cultuur aan te tonen.
 • Financiële vereisten: Er kunnen kosten verbonden zijn aan de aanvraagprocedure, waaronder aanvraagkosten en documentatiekosten.
 • Wachttijd en bureaucratie: Het aanvraagproces kan lang duren vanwege bureaucratie en lange wachttijden bij overheidsprocedures.
 • Continu verblijf: Aan aanvragers kan worden gevraagd een periode van ononderbroken verblijf in Ecuador aan te tonen, wat moeilijk kan zijn voor degenen die voor langere tijd buiten het land wonen.
 • Veiligheidscontrole en juridische achtergrond: Antecedentenonderzoek en juridische antecedentenonderzoek kunnen vereist zijn en kunnen voor sommige aanvragers een hindernis vormen.
 • Aanpassing aan cultuur en samenleving: Aanvragers kunnen te maken krijgen met uitdagingen bij het aanpassen aan de Ecuadoriaanse cultuur en samenleving, vooral als ze in landen met verschillende culturen hebben gewoond.
 • Afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit: In sommige gevallen kan aan aanvragers worden gevraagd afstand te doen van hun oorspronkelijke staatsburgerschap, een beslissing die voor sommigen moeilijk kan zijn.

Obstakels waarmee Ecuadoriaanse paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen obstakels voor Ecuadoriaanse paspoorthouders, integendeel: het Ecuadoriaanse paspoort biedt de houder ervan veel voordelen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top