تعرف علي كيفية الحصول على الجنسية التركية 2024

Hoe u het Turkse staatsburgerschap en het naturalisatierecht in Türkiye kunt verkrijgen

Burgerschap en burgerschapswetten bepalen wie een Turks staatsburger is en burgerschapsrechten geniet in Turkije. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Turkse staatsburgerschap wordt voornamelijk verkregen volgens het principe van jus sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Turkije of in het buitenland van ouders die het Turkse staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan mensen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. Burgerschapswetten zijn gebaseerd op artikel 66 van de Turkse grondwet en worden geregeld in wet 403 van de Turkse staatsburgerschapswet van 1964.


Manieren om het Turkse staatsburgerschap te verkrijgen

1- Het verkrijgen van het Turkse staatsburgerschap door geboorte

Het Turkse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Iedere persoon die via de nationaliteitsband met de Turkse staat verbonden is, is Turks.
 • Een kind van een Turkse vader of een Turkse moeder is Turks staatsburger.
 • Het staatsburgerschap kan worden verkregen onder de door de wet gestelde voorwaarden, en kan niet worden ingetrokken, behalve in door de wet bepaalde gevallen.
 • Geen enkele Turk mag het staatsburgerschap worden ontnomen, tenzij hij een daad begaat die onverenigbaar is met de loyaliteit aan het thuisland.
 • Een door een Turks staatsburger geadopteerd kind wordt automatisch een Turks staatsburger als hij of zij op de datum van indiening van de adoptieaanvraag jonger is dan 18 jaar.

Opmerking: Turkije verleent geen Turks staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Turkse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Turkse staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Turks staatsburger, man of vrouw, volgens een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Een buitenlandse vrouw die met een Turks staatsburger trouwt, kan het Turkse staatsburgerschap verkrijgen nadat zij te kennen heeft gegeven dat zij van plan is dit te doen. Een buitenlandse staatsburger die drie jaar met een Turkse staatsburger getrouwd is en nog steeds met deze partner getrouwd is, kan onder een andere reeks voorwaarden het staatsburgerschap aanvragen, namelijk:

 • Verblijf bij de Turkse echtgenoot (uitzonderingen worden toegestaan ​​in geval van overlijden van de Turkse echtgenoot na indiening van de aanvraag)
 • Ontbreken van handelingen die het huwelijk beïnvloeden
 • De persoon mag geen bedreiging vormen voor de nationale veiligheid of de openbare orde

3- Het verkrijgen van het Turkse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Het Turkse staatsburgerschap kan worden verkregen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: De persoon moet minimaal vijf jaar in Turkije hebben gewoond. De persoon heeft aangegeven dat hij van plan is in Türkiye te blijven. De persoon is bekend met de Turkse taal. De persoon beschikt over voldoende middelen om in zijn levensonderhoud te voorzien. De persoon heeft geen ziekte die als een risico voor de volksgezondheid wordt beschouwd.

De volgende personen kunnen in aanmerking komen voor staatsburgerschap zonder aan de verblijfsvereisten te voldoen: personen van Turkse afkomst, hun echtgenoten en minderjarige kinderen. Een kind dat zijn nationaliteit heeft verloren, ongeacht de omstandigheden. De vrouw van een Turks staatsburger en de minderjarige kinderen van de man.

4 – Het verkrijgen van het Turkse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

In Turkije is het mogelijk om het staatsburgerschap te verkrijgen door middel van investeringen, aangezien de Turkse investeringswet het mogelijk maakte om het Turkse staatsburgerschap te verkrijgen voor buitenlandse investeerders in Turkije, door een onroerend goed in Turkije te bezitten ter waarde van 400.000 dollar, volgens de nieuwe wijzigingen in de wet. over het verkrijgen van het Turkse staatsburgerschap voor het jaar 2024 bij de aankoop van een onroerend goed waar het was. Het bedrag vóór deze beslissing bedraagt ​​$250.000, of via een bankdeposito van vijfhonderdduizend dollar of meer, bij een van de banken die in Turkije actief zijn, op voorwaarde dat het gestorte bedrag voor een periode van minimaal drie jaar niet wordt teruggetrokken, of dat de investeerders minimaal vijftig werknemers met de Turkse nationaliteit in dienst hebben.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een Turks paspoort door middel van investeringen

Na wijziging van de staatsburgerschapswet zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van het Turkse staatsburgerschap door middel van investeringen eenvoudiger geworden, aangezien iedereen die aan de voorwaarden voldoet het recht heeft om het Turkse staatsburgerschap aan te vragen op basis van een van de volgende items:

 • Een onroerend goed kopen ter waarde van minimaal $ 400.000, en het gedurende drie jaar niet verkopen, in plaats van $ 1 miljoen in het vorige besluit.
 • Een vaste investering van maar liefst vijfhonderdduizend dollar.
 • Het bieden van werkgelegenheid aan minstens vijftig Turkse burgers, in plaats van honderd burgers.
 • Het verlagen van de depositoverplichting bij Turkse banken van drie miljoen dollar naar vijfhonderdduizend dollar.

Het Turkse staatsburgerschap kan worden verkregen door middel van investeringen in een periode van drie tot zes maanden.

5 – Herstel van het Turkse staatsburgerschap

Het Turkse staatsburgerschap kan worden hersteld, op voorwaarde dat de persoon geen bedreiging vormt voor de nationale veiligheid en dat de persoon drie jaar in Turkije heeft gewoond.


Dubbele nationaliteit in de Turkse wet

De Turkse autoriteiten erkennen het bestaan ​​van een dubbele nationaliteit en staan ​​Turkse staatsburgers toe een andere nationaliteit te verwerven. De Turkse regering eist van degenen die een andere nationaliteit aanvragen dat zij de relevante Turkse autoriteit (de dichtstbijzijnde Turkse ambassade of consulaat in het buitenland) hiervan op de hoogte stellen en het originele naturalisatiecertificaat overleggen, Turkse geboorteakte en een document waaruit blijkt dat de militaire dienst is voltooid (voor mannen), huwelijksakte (indien beschikbaar) en vier foto’s.

Houders van een dubbele nationaliteit hoeven geen Turks paspoort te gebruiken om Türkiye binnen te komen en te verlaten; Reizen is toegestaan ​​met een geldig buitenlands paspoort (of nationale identiteitskaart voor sommige burgers) en een Turkse nationale identiteitskaart. Maar omdat niet alle landen een dubbele nationaliteit toestaan, moeten Turken soms afstand doen van hun Turkse staatsburgerschap om te naturaliseren tot staatsburgers van een ander land.


Rechten en plichten van Turkse staatsburgers (met het Turkse staatsburgerschap)

Rechten van burgers van Türkiye en degenen die het Turkse staatsburgerschap bezitten

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers in Turkije genieten, waaronder:

 • Gelijkheidsrechten: De Turkse grondwet garandeert gelijkheid voor de wet zonder discriminatie op basis van ras, taal, religie, geslacht, huidskleur en andere factoren.
 • vrijheid van meningsuiting : Burgers hebben het recht om hun mening te uiten en deel te nemen aan het openbare leven, in overeenstemming met de controles die door de wet zijn vastgelegd.
 • Rechten om te verzamelen en te demonstreren: De grondwet geeft burgers het recht om vreedzaam bijeen te komen en te demonstreren, maar dit moet in overeenstemming zijn met de lokale wetten.
 • Rechten van religie en overtuiging: Burgers hebben het recht om hun religies en religieuze overtuigingen vrijelijk te belijden.
 • Rechten van verdediging en een eerlijk proces: De Grondwet garandeert het recht van burgers om zichzelf te verdedigen en een eerlijk proces te garanderen binnen het kader van de wet.
 • Het recht op onderwijs: Burgers hebben recht op onderwijs en zelfontplooiing.
 • Werkrechten: De wet garandeert het recht van burgers op werk en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.
 • Recht op privéleven: Burgers hebben recht op een privéleven en persoonlijke veiligheid.
 • Recht op rechtsbescherming: Burgers hebben het recht hun toevlucht te nemen tot de rechterlijke macht om hun rechten en belangen te beschermen.

Plichten van burgers van Türkiye en degenen die het Turkse staatsburgerschap bezitten

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde burgers in Turkije moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Naleving van de wet: Burgers moeten zich houden aan lokale en nationale wet- en regelgeving.
 • Het vaderland verdedigen: Het verdedigen van het land en deelnemen aan de nationale dienst wordt als een patriottische plicht beschouwd.
 • Engagement voor de openbare dienstverlening: Burgers kunnen de plicht hebben om een ​​openbare dienst te verlenen, zoals militaire dienst of ambtenarij.
 • Deelname aan verkiezingen: Burgers moeten deelnemen aan verkiezingsprocessen en bijdragen aan de keuze van de regering.
 • Naleving van belastingen: Burgers moeten belastingen en heffingen betalen in overeenstemming met de lokale en nationale wetten.
 • het behoud van het milieu: Burgers moeten bijdragen aan het behoud van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen.
 • Deelname aan het bevorderen van vrede en veiligheid: Burgers moeten bijdragen aan het bevorderen van vrede en veiligheid in de samenleving.
 • wederzijds respect : Burgers moeten de rechten van anderen respecteren en vreedzaam samenleven met culturele en religieuze diversiteit.

Afstand doen of intrekken van het Turkse staatsburgerschap

Vrijwillig afstand doen van het Turkse staatsburgerschap

De wet staat vrijwillig afstand doen van het staatsburgerschap toe. Neem contact op met de Turkse ambassade voor meer informatie en het juiste papierwerk. Voor het verlaten moeten overtuigende redenen worden aangevoerd, zoals het verkrijgen van het staatsburgerschap van een land dat niet meerdere nationaliteiten accepteert, zoals bijvoorbeeld Japan.

Onvrijwillige intrekking van het Turkse staatsburgerschap

Dat de persoon deelneemt aan activiteiten die de veiligheid van Türkiye bedreigen.


Voordelen van het verkrijgen van het Turkse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Turkse staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Volledige burgerschapsrechten: Zodra het Turkse staatsburgerschap is verkregen, kan een individu genieten van alle burgerschapsrechten die de staat biedt, inclusief het recht om te stemmen en deel te nemen aan verkiezingen.
 • Recht op duurzaam verblijf: Het verkrijgen van het staatsburgerschap garandeert het individu het recht op permanent verblijf in Turkije zonder de noodzaak om het verblijf van buitenlanders te verlengen.
 • Gemak van reizen: Houders van het Turkse staatsburgerschap kunnen gemakkelijk naar veel landen reizen zonder dat ze een inreisvisum nodig hebben.
 • Genieten van de rechten om vrij te werken: Personen die het Turkse staatsburgerschap hebben verkregen, hebben het recht om vrijelijk in het land te werken zonder dat daarvoor speciale vergunningen nodig zijn.
 • onderwijs : Degenen die het Turkse staatsburgerschap hebben, kunnen profiteren van het onderwijssysteem van het land, en kinderen kunnen gratis onderwijs volgen op openbare scholen.
 • sociale zekerheid : Individuen met het Turkse staatsburgerschap hebben betere kansen om te profiteren van sociale voorzieningen en ziektekostenverzekeringen in het land.
 • Profiteren van overheidsprogramma’s: Turkse burgers kunnen profiteren van overheidsprogramma’s en economische steun die de overheid aan haar burgers biedt.
 • Diplomatieke bescherming: In sommige gevallen kan de overheid diplomatieke steun verlenen aan haar burgers in het buitenland in crisissituaties of juridische problemen.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Turkse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Turkse staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee aanvragers van het Turkse staatsburgerschap worden geconfronteerd, namelijk:

 • Voorwaarden en vereisten: Aanvragers moeten zich aan een bepaalde reeks voorwaarden en vereisten houden om het Turkse staatsburgerschap te verkrijgen. Deze voorwaarden kunnen specifieke perioden van verblijf in het land omvatten en voldoen aan bepaalde criteria.
 • Turkse taal : Het kan een vereiste zijn om een ​​bepaald niveau van de Turkse taal te bereiken. Er kunnen taaltesten zijn waarvoor aanvragers moeten slagen.
 • Wachttijden: Het proces om het Turkse staatsburgerschap te verkrijgen kan lang duren, en aanvragers kunnen te maken krijgen met lange wachttijden voordat ze definitieve goedkeuring krijgen.
 • Volgprobleem: Het systeem voor het volgen van de naturalisatiefasen in Turkije verklaart niet waarom er in een bepaald stadium langdurig moet worden gestopt en gewacht.
 • Gezondheids condities: In sommige gevallen kan het verkrijgen van staatsburgerschap het vermogen vereisen om een ​​goede gezondheid te behouden en bepaalde ziekten te vermijden.
 • Veiligheidsverificatie: Er wordt een antecedentenonderzoek uitgevoerd om de achtergrond van aanvragers te controleren en er zeker van te zijn dat er geen beveiligingsproblemen zijn. Dit antecedentenonderzoek kan meerdere jaren duren.

Obstakels waarmee Turkse paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen echte obstakels voor met name Turkse paspoorthouders, maar zij worden geconfronteerd met dezelfde problemen waarmee alle burgers uit ontwikkelingslanden worden geconfronteerd, namelijk het probleem van het verkrijgen van visa in sommige gevallen, zoals het verkrijgen van een Schengenvisum of visa voor Noord-Amerikaanse landen. maar over het algemeen is het Turkse paspoort sterk: het komt veel landen binnen zonder visum of met een elektronisch visum, en helpt de eigenaar in veel gevallen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top