تعرف علي كيفية الحصول على الجنسية التنزانية 2024

Hoe het Tanzaniaanse staatsburgerschap en het naturalisatierecht in Tanzania te verkrijgen

De burgerschaps- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een Tanzaniaans staatsburger is en staatsburgerschapsrechten geniet in Tanzania. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Tanzaniaanse staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het principe van jus sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Tanzania of in het buitenland van ouders die het Tanzaniaanse staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. Alle wetten zijn gebaseerd op de Tanzaniaanse Burgerschapswet nr. 6 van oktober 1995.


Manieren om het Tanzaniaanse staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Tanzaniaanse staatsburgerschap door geboorte

Het Tanzaniaanse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

Aan elk kind dat op of na de Dag van de Federatie, 26 april 1964, binnen de grenzen van de Verenigde Republiek Tanzania wordt geboren, wordt het Tanzaniaanse staatsburgerschap verleend, met uitzondering van de kinderen van een vader die diplomatieke onschendbaarheid geniet, of van ouders die vijandige vreemdelingen zijn en de gebied onder vijandelijke bezetting staat. Om het staatsburgerschap bij de geboorte te verkrijgen, moeten de ouders in de praktijk ook Tanzaniaans zijn, of moeten de ouders onbekend zijn, zoals in het geval van een verlaten kind.

Een persoon die buiten Tanzania is geboren, heeft vanaf de geboorte recht op het Tanzaniaanse staatsburgerschap, op voorwaarde dat ten minste één ouder Tanzaniaans is door geboorte of naturalisatie. Sommige in het buitenland geboren Tanzanianen geven hun staatsburgerschap echter mogelijk niet door aan hun kinderen, wat betekent dat als de ouder van een kind het staatsburgerschap verkrijgt door geboorte in het buitenland, het kind het staatsburgerschap alleen kan verwerven door naturalisatie. Dezelfde regel geldt niet voor kinderen die in het buitenland zijn geboren uit een moeder die het staatsburgerschap heeft verkregen door geboorte in het buitenland.

Opmerking: Tanzania verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die op zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Tanzaniaanse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Tanzaniaanse staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Tanzaniaans staatsburger, volgens een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

De vrouw van een Tanzaniaans staatsburger kan op eigen verzoek het staatsburgerschap verwerven, als zij bereid is afstand te doen van haar andere staatsburgerschap en een eed van trouw af te leggen, tenzij haar eerder het Tanzaniaanse staatsburgerschap is ontnomen of afstand is gedaan.

Terwijl een buitenlandse echtgenoot die met een Tanzaniaanse staatsburger is getrouwd, een permanente verblijfsvergunning verkrijgt die in aanmerking komt voor staatsburgerschap via standaard naturalisatiewetten.

3- Het verkrijgen van het Tanzaniaanse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Elke vreemdeling zonder afkomst of geboorteband met Tanzania kan het staatsburgerschap aanvragen. Als een vreemdeling Tanzaniaans wil worden, moet hij voldoende tijd op het grondgebied hebben gewoond om er zeker van te zijn dat hij de Swahili- of Engelse taal en de gewoonten en tradities van de gemeenschap begrijpt.

De algemene bepalingen zijn dat aanvragers meerderjarig moeten zijn, over rechtsbevoegdheid en een goed karakter moeten beschikken, en het potentieel moeten hebben om bij te dragen aan de groei van de sociale en culturele vooruitgang van het land; De persoon moet van plan zijn permanent op het grondgebied te verblijven.

Een ingezetenschap van het volledige jaar voorafgaand aan de aanvraag is vereist, evenals bewijs dat de aanvrager gedurende de voorgaande periode van tien jaar cumulatief ten minste zeven jaar in Tanzania heeft gewoond. Nadat de aanvraag is ingediend en de vergoeding aan de uitvoerend secretaris is betaald, wordt de aanvraag naar het plaatselijke immigratiekantoor gestuurd. De aanvrager moet zijn voornemen tot naturalisatie bekendmaken in twee opeenvolgende nummers van geregistreerde kranten. Nadat de aanvraag door verschillende functionarissen is onderzocht, wordt er een definitief advies uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken. Als de aanvraag succesvol is, moeten aanvragers afstand doen van het buitenlandse staatsburgerschap en een eed van trouw afleggen. Naast buitenlanders die aan de criteria voldoen, zijn er nog meer personen die genaturaliseerd kunnen worden:

 • Kinderen die in het buitenland zijn geboren uit een vader die het staatsburgerschap heeft verkregen door afkomst vanwege zijn geboorte in het buitenland, kunnen naturaliseren zonder aan andere vereisten te voldoen.
 • Minderjarige kinderen kunnen gelijktijdig met hun ouders worden genaturaliseerd.
 • Geadopteerden kunnen het staatsburgerschap aanvragen na voltooiing van de wettelijke adoptie.
 • Het staatsburgerschap kan aan elke minderjarige worden toegekend, naar goeddunken van de minister van Binnenlandse Zaken, als er sprake is van bijzondere omstandigheden.
 • Echtgenoten die eerder het Tanzaniaanse staatsburgerschap hebben verloren, moeten goedkeuring krijgen van de minister van Binnenlandse Zaken.

4 – Het verkrijgen van het Tanzaniaanse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisaties via investeringsprogramma’s in Tanzania.


Dubbele nationaliteit in de Tanzaniaanse wet

Tanzania staat niet toe dat zijn burgers een dubbele nationaliteit hebben, behalve in het geval van personen onder de achttien jaar die vanaf hun geboorte meerdere nationaliteiten hebben. Veel burgers verliezen automatisch hun Tanzaniaanse staatsburgerschap bij het bereiken van de meerderjarigheid, tenzij ze afstand doen van alle andere staatsburgerschappen.

Burgerschap van het Gemenebest

Tanganyika werd op 9 december 1961 lid van het Gemenebest van Naties en Zanzibar trad op 10 december 1963 toe tot het Gemenebest. Sinds 26 april 1964, na de fusie van Tanganyika en Zanzibar, ontstond de Verenigde Republiek Tanganyika en Zanzibar (bekend als de Verenigde Republiek). Tanzania is sinds 29 oktober 1964 een land van het Gemenebest. Omdat ze lid zijn van het Gemenebest van Naties van het Verenigd Koninkrijk, zijn Tanzaniaanse burgers ook burgers van het Gemenebest, een status die hen bepaalde rechten en voordelen geeft in dat land. Naast enkele voordelen kunnen burgers van de Verenigde Republiek in sommige landen waar er geen Tanzaniaanse consulaire vertegenwoordiging is, navraag doen of hulp zoeken bij de Hoge Commissie van het Verenigd Koninkrijk. Tanzanianen mogen zonder visum of vergunning geen ambt uitoefenen, stemmen, binnenkomen of werken in andere landen van het Gemenebest.

In 1967 ondertekenden Kenia, Tanzania en Oeganda het Oost-Afrikaanse Samenwerkingsverdrag, waardoor de Oost-Afrikaanse Gemeenschap ontstond. Het stortte in 1977 in, maar de onderhandelingen over een definitieve oplossing gingen tot 1984 door omdat het niet lukte overeenstemming te bereiken over de verdeling van de activa en passiva van de organisaties. In november 1999 ondertekenden de drie landen een nieuw verdrag tot herstel van de organisatie, met ingang van 7 juli 2000. De gemeenschap breidde zich uit met Burundi, Rwanda en, sinds 2016, Zuid-Soedan. De organisatie heeft een gezamenlijke Oost-Afrikaanse Wetgevende Vergadering, een Oost-Afrikaans Hof van Justitie en geeft een Oost-Afrikaans paspoort uit om te helpen bij het vrije verkeer van Oost-Afrikaanse burgers in de lidstaten.

Nationale identiteitskaarten kunnen ook worden gebruikt om te verifiëren dat een persoon een staatsburger van een lidstaat is. Het land heeft ook beleid ingevoerd om lokale bedrijven te helpen de handel te vergemakkelijken en buitenlandse investeringen aan te trekken, via een gemeenschappelijk marktsysteem dat in 2010 werd gelanceerd. Volgens de voorwaarden van het gemeenschappelijke marktverdrag moesten kapitaal, goederen, arbeid en diensten zich vrij kunnen bewegen binnen de grenzen van het land. lidstaten, wat inhield dat tariefbarrières en obstakels moesten worden weggenomen. Werknemers en hun gezinsleden zullen niet worden onderworpen aan discriminerende arbeidswetten of -vergunningen; Zaken, communicatie, distributie, onderwijs, financiën, toerisme en transportdiensten zullen vrijelijk onder de leden opereren.


Rechten en plichten van Tanzaniaanse burgers (met het Tanzaniaanse staatsburgerschap)

Rechten van Tanzaniaanse burgers en degenen die het Tanzaniaanse staatsburgerschap bezitten

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers in Tanzania genieten, waaronder:

 • mensenrechten : Burgers genieten fundamentele mensenrechten die worden gegarandeerd door de grondwet en lokale wetgeving.
 • Gelijkheidsrechten: Alle individuen moeten gelijk zijn voor de wet, zonder discriminatie op basis van ras, religie, geslacht of welke andere factor dan ook.
 • vrijheid van meningsuiting : Burgers hebben het recht om hun mening te uiten en deel te nemen aan de publieke dialoog, maar dit moet in overeenstemming zijn met de lokale wetgeving.
 • Rechten op politieke participatie: Burgers hebben het recht om deel te nemen aan het politieke leven door middel van verkiezingen en deelname aan andere politieke activiteiten.
 • Rechten van vereniging en vreedzame vergadering: Burgers hebben het recht om vreedzaam bijeen te komen en hun mening op een beleefde manier te uiten.
 • Het recht op onderwijs: Burgers hebben recht op onderwijs en toegang tot eerlijke en gelijke onderwijskansen.
 • Recht op gezondheidszorg: Burgers moeten toegang hebben tot basisgezondheidsdiensten.
 • Werkrechten: Burgers hebben recht op werk en adequate en eerlijke arbeidsomstandigheden.

Plichten van burgers van Tanzania en degenen die het Tanzaniaanse staatsburgerschap bezitten

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde personen in Tanzania moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Naleving van de wet: Burgers moeten de lokale wet- en regelgeving naleven en zich onthouden van elke activiteit die in strijd is met de wet.
 • Inzet voor integriteit en anti-corruptie: Het moedigt de rol van de burger aan bij het handhaven van de integriteit en het bestrijden van corruptie op alle terreinen.
 • Deelname aan democratische processen: Burgers moeten deelnemen aan verkiezingen en andere democratische processen om de regering en vertegenwoordigers te kiezen.
 • Toewijding aan eenheid en tolerantie: Burgers moeten zich inzetten voor nationale eenheid en tolerantie tussen verschillende rassen, religies en culturen.
 • Bijdragen aan de economische ontwikkeling: Het moedigt deelname aan economische acties en samenwerking bij het opbouwen van de economie van het land aan.
 • Bijdragen aan het behoud van het milieu: Burgers moeten zich bekommeren om het milieu en zich inspannen voor natuurbehoud en duurzame ontwikkeling.
 • Engagement voor onderwijs: Het stimuleert het volgen van onderwijs, het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het bijdragen aan het opbouwen van een goed opgeleide samenleving.
 • Deelname aan de sociale dienst: Burgers moeten bijdragen aan liefdadigheid en sociale dienstverlening om kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen.

Afstand doen of intrekking van het Tanzaniaanse staatsburgerschap

Vrijwillig afstand doen van het Tanzaniaanse staatsburgerschap

Vrijwillig afstand doen van het Tanzaniaanse staatsburgerschap is wettelijk toegestaan. Neem contact op met de ambassade voor details en benodigde papieren.

Onvrijwillige intrekking van het Tanzaniaanse staatsburgerschap

Als de persoon ouder is dan 21 jaar en vrijwillig het buitenlandse staatsburgerschap verwerft.


Voordelen van het verkrijgen van het Tanzaniaanse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Tanzaniaanse staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Rechten en vrijheden: Zodra het Tanzaniaanse staatsburgerschap is verkregen, heeft een individu recht op de rechten van burgers, inclusief het recht om permanent in het land te verblijven en te wonen.
 • Vrijheid om te reizen: Houders van het Tanzaniaanse staatsburgerschap kunnen vrijelijk naar veel landen reizen zonder dat ze een visum nodig hebben, in overeenstemming met internationale overeenkomsten die met Tanzania zijn gesloten.
 • Politieke participatie : Burgers hebben het recht om deel te nemen aan democratische processen, zoals verkiezingen en deelname aan politieke zaken.
 • Economische kansen: Houders van het Tanzaniaanse staatsburgerschap kunnen profiteren van de economische kansen die het land biedt, waaronder het openen van bedrijven en werken in verschillende sectoren.
 • Onderwijs en gezondheidszorg: Houders van het Tanzaniaanse staatsburgerschap hebben betere toegang tot onderwijs- en gezondheidszorgdiensten, met verbeterde toegang tot faciliteiten en kansen.
 • Diplomatieke bescherming: Houders van een staatsburgerschap krijgen diplomatieke bescherming van de Tanzaniaanse overheid in geval van problemen of uitdagingen tijdens het reizen of verblijven in het buitenland.
 • Eigendomsrechten : Houders van het Tanzaniaanse staatsburgerschap kunnen profiteren van eigendomsrechten, waaronder de mogelijkheid om onroerend goed en andere eigendommen in het land te bezitten.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Tanzaniaanse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Tanzaniaanse staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Tanzaniaanse staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Wettelijke vereisten: Er kunnen strikte en juridisch specifieke vereisten zijn waaraan aanvragers moeten voldoen om het staatsburgerschap te verkrijgen. Aanvragers moeten ervoor zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan en dat de vereiste documenten worden ingediend.
 • Veiligheidscontroles: Veel landen kunnen veiligheidscontroles eisen voor aanvragers van het staatsburgerschap, om de veiligheid van het land en de afwezigheid van veiligheidsbedreigingen te garanderen.
 • Medische onderzoeken: Sommige landen vereisen medische onderzoeken om de gezondheidsstatus van aanvragers van het staatsburgerschap te verifiëren, bijvoorbeeld screening op infectieziekten of ernstige medische aandoeningen.
 • Langdurig verblijf: Het kan zijn dat aanvragers een bepaalde periode in het land moeten hebben gewoond voordat zij het recht hebben om het staatsburgerschap aan te vragen.
 • Taal en cultuur: Aanvragers moeten mogelijk taaltesten of gerelateerde tests afleggen om ervoor te zorgen dat ze effectief kunnen communiceren in de gemeenschap en de lokale taal kunnen begrijpen.
 • Erelonen en kosten: Aanvragers moeten aanmeldingskosten en andere kosten betalen, en deze kosten kunnen enigszins hoog zijn.
 • Administratieve handelingen: Het proces om het staatsburgerschap te verkrijgen kan lang duren en gepaard gaan met veel administratieve procedures en documenten.

Obstakels waarmee Tanzaniaanse paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen echte obstakels voor Tanzaniaanse paspoorthouders, maar ze worden geconfronteerd met dezelfde problemen waarmee alle burgers van ontwikkelingslanden worden geconfronteerd, namelijk het probleem van het verkrijgen van visa in sommige gevallen, maar over het algemeen helpt het Tanzaniaanse paspoort de houder ervan in veel gevallen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top