تعرف علي كيفية الحصول على الجنسية الجنسية الباربادوسية 2024

Hoe het Barbadiaanse staatsburgerschap te verkrijgen en de naturalisatiewet op het eiland Barbados

De staatsburgerschaps- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een Barbadiaans staatsburger is en staatsburgerschapsrechten geniet op het eiland Barbados. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Barbadiaanse staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het beginsel van jus sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Barbados of in het buitenland van ouders die het Barbadiaanse staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot het land behoren of permanent in het land verblijven. Burgerschapswetten zijn gebaseerd op de grondwet van Barbados.

Nationaliteitsrecht in Barbados na de onafhankelijkheid: Over het algemeen zullen personen die voorheen staatsburger waren zoals gedefinieerd onder de classificatie van “burgers van het Verenigd Koninkrijk en de koloniën”, in de Citizenship Act 1948, op Onafhankelijkheidsdag staatsburger van Barbados worden. Er werden uitzonderingen gemaakt voor mensen om hun Britse staatsburgerschap en status te behouden als zij (of hun ouder of grootouder) geboren, genaturaliseerd of geregistreerd waren in een deel van het Koninkrijk dat op 1 november deel bleef uitmaken van het Verenigd Koninkrijk of de Koloniën. Op zo’n plek, of het was een Brits protectoraat.

Verschillen met de wet van 1948 waren onder meer dat zij door afkomst alleen het Barbadiaanse staatsburgerschap verwierf als haar vader in Barbados was geboren en dat een vrouw haar Barbadiaanse staatsburgerschap behield of verloor op basis van de status van haar echtgenoot en dat zij de Britse status als geregistreerde echtgenote niet kon behouden als haar echtgenoot echtgenoot verloor zijn status. Vanaf de onafhankelijkheid konden vrouwen die met Barbados-mannen trouwden ervoor kiezen zich te registreren voor het staatsburgerschap van Barbados.

Wijzigingen in de wet: De grondwet van 1966 en de nationaliteitswet van 1966 maken onderscheid tussen legitieme en onwettige kinderen. In 1979 schafte de Child Status Reform Act de common law-status van onwettigheid af voor kinderen geboren na 1 januari 1980.

Andere veranderingen werden aangenomen, zoals de Domestic Reform Act van 1980, die getrouwde vrouwen de keuze gaf waar ze wilden wonen; De Income Tax Amendment Act van 1980, die vrouwen een aparte belastingaanslag geeft; De Married Persons Act 1980, die getrouwde vrouwen toestond eigendommen te verwerven en voor hun eigendommen een proces aan te spannen, maakte een einde aan de juridische genderongelijkheid die nog steeds verborgen bestond in de wet van Barbados. De hervorming van de huisvesting heeft gevolgen voor het staatsburgerschap, omdat het niet langer vereist dat een getrouwde vrouw dezelfde permanente verblijfplaats heeft als haar echtgenoot. Grondwetswijzigingen in 2000 schrapten een aantal gendergerelateerde bepalingen.


Manieren om het Barbadiaanse staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Barbadiaanse staatsburgerschap door geboorte

Het Barbadiaanse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Personen die Britse onderdanen waren (burgers van het Verenigd Koninkrijk en de koloniën) of ten tijde van de onafhankelijkheid in Barbados waren genaturaliseerd of geregistreerd
 • Personen geboren op het grondgebied na 29 november 1966 uit ten minste één Barbadiaanse vader, wat wordt geïnterpreteerd als alleen de moeder, in geval van onwettigheid, zolang de ouders niet immuun zijn voor gerechtelijke procedures
 • Personen die na 29 november 1966 legaal in het buitenland zijn geboren en een vader hebben die in Barbados is geboren; Of als hij onwettig is voor een moeder die in Barbados is geboren
 • Personen geboren aan boord van een in Barbados geregistreerd vliegtuig of schip of een niet-geregistreerd overheidsvliegtuig of -schip.

Opmerking: Barbados verleent automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Barbadiaanse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Barbadiaanse staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Barbados staatsburger, op grond van een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

De echtgenote van een staatsburger kan het staatsburgerschap aanvragen nadat hij bij hem heeft gewoond, maar het is niet duidelijk wat de vereiste verblijfsduur en andere voorwaarden zijn.

3 – Het verkrijgen van het Barbadiaanse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Burgerschap door registratie omvat mensen met familie- of historische banden met Barbados. Mensen die het staatsburgerschap verwerven door zich te registreren zijn:

 • Vondelingen die altijd staatloos waren en in het gebied geboren
 • Adoptieouders wanneer er een adoptiebevel is uitgevaardigd voor een minderjarige, maar als het om een ​​gezamenlijke adoptie gaat, kan het kind alleen het staatsburgerschap van de vader verwerven
 • Personen die vóór 30 november 1966 burgers van het Gemenebest waren en zeven jaar op Barbados hadden gewoond
 • Personen die staatsburgers zijn van andere landen van het Gemenebest of de Republiek Ierland en die ten minste vijf jaar op Barbados hebben gewoond of in overheidsdienst hebben gewerkt
 • Vrouwen die trouwen met een staatsburger die het staatsburgerschap heeft verworven op het moment van de onafhankelijkheid, of tot aan de dood, verwerven het staatsburgerschap nadat ze de eed van trouw hebben afgelegd
 • Minderjarige kinderen van welke burger dan ook, ter beoordeling van de minister van Immigratie.

Barbadiaans staatsburgerschap door naturalisatie:

Het gewone staatsburgerschap van Barbados kan worden verkregen door volwassenen die wettelijk bekwaam zijn, in de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag op het grondgebied hebben gewoond, een goede reputatie hebben en van plan zijn op het grondgebied te gaan wonen. Er is een verblijfsduur van minimaal vijf jaar vereist en aanvragers dienen een verzoekschrift in bij de minister van Immigratie, die beoordeelt of aan de algemene criteria is voldaan en of de aanvrager een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid of de openbare orde. Na goedkeuring moeten aanvragers een eed van trouw afleggen.

4 – Het verkrijgen van het Barbadiaanse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisatie door investeringsprogramma’s op Barbados.

5 – Herstel het Barbadiaanse staatsburgerschap

Het Barbadiaanse staatsburgerschap kan onder bepaalde omstandigheden worden hersteld. Wetten en procedures variëren afhankelijk van individuele omstandigheden, zoals de manier waarop het staatsburgerschap verloren gaat en of de persoon enige band met Barbados behoudt. Normaal gesproken zijn gevallen waarin het staatsburgerschap kan worden hersteld onder meer voormalige staatsburgers die hun staatsburgerschap hebben verloren door het staatsburgerschap van een ander land te verwerven, of mensen die in Barbados zijn geboren of Barbadiaanse ouders hebben.


Dubbele nationaliteit in de Barbadiaanse wet

De grondwet van 1966 erkende de dubbele nationaliteit.


Rechten en plichten van Barbadiaanse burgers (met het Barbadiaanse staatsburgerschap)

Rechten van Barbadiaanse burgers en houders van het Barbadiaanse staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers van Barbados genieten, waaronder:

 • Recht op meningsuiting: Burgers genieten vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, maar deze vrijheden kunnen aan beperkingen onderhevig zijn om de individuele reputatie, de nationale veiligheid of de openbare orde te beschermen.
 • Het recht op vreedzame vergadering en vereniging: Burgers mogen vreedzaam bijeenkomen en verenigingen vormen, inclusief politieke partijen en vakbonden.
 • Stemrecht en politieke participatie: Burgers hebben het recht om te stemmen bij verkiezingen en deel te nemen aan het politieke proces, hetzij door zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt of door deel te nemen aan politieke campagnes.
 • Wettelijke en gerechtelijke rechten: Burgers hebben recht op een eerlijk proces in overeenstemming met de wet, inclusief het recht op een advocaat en het recht om in beroep te gaan.
 • Recht op onderwijs: Burgers hebben recht op onderwijs en de overheid biedt gratis basis- en middelbaar onderwijs aan.
 • Vrouwenrechten en gendergelijkheid: Mannen en vrouwen genieten gelijkheid voor de wet, en er worden voortdurende inspanningen geleverd om gendergelijkheid in alle aspecten van het leven te garanderen.
 • arbeidsrechten: Wetten beschermen werknemers tegen uitbuiting en garanderen hun recht op een veilige en eerlijke werkomgeving.
 • Kinderrechten en bescherming: Kinderen hebben speciale rechten op bescherming, zorg en onderwijs, en er is wetgeving gewijd aan de bescherming van de rechten van kinderen.

Plichten van Barbadiaanse burgers en houders van het Barbadiaanse staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde burgers van Barbados moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Naleving van wetten: Burgers moeten de lokale en nationale wetten volgen die het land besturen.
 • Deelname aan het verkiezingsproces: Burgers worden aangemoedigd om deel te nemen aan verkiezingen en te stemmen, wat een belangrijk onderdeel is van democratische verantwoordelijkheid.
 • Belasting betalen: Burgers moeten de verschuldigde belastingen betalen, waarmee openbare diensten en infrastructuur worden gefinancierd.
 • Openbare dienstverlening en gemeenschapsdienst: Burgers worden aangemoedigd om deel te nemen aan publieke activiteiten en dienstverlening aan de gemeenschap, zoals vrijwilligerswerk en bijdragen aan initiatieven ter verbetering van de gemeenschap.
 • De rechten van anderen respecteren: Burgers moeten de rechten en vrijheden van anderen respecteren, inclusief de rechten van minderheden en gemarginaliseerde groepen.
 • onderwijs : Hoewel onderwijs als een recht kan worden beschouwd, wordt het soms ook als een plicht gezien, waarbij van kinderen en jongeren wordt verwacht dat zij tot een bepaalde leeftijd naar school gaan.
 • Het land verdedigen: In geval van noodzaak kan aan burgers worden gevraagd deel te nemen aan de verdediging van het land.
 • het behoud van het milieu: Burgers worden aangemoedigd om deel te nemen aan het behoud van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen van het land.

Afstand doen of intrekking van het Barbadiaanse staatsburgerschap

Barbados staat zijn burgers toe vrijwillig afstand te doen van hun staatsburgerschap als ze 21 jaar oud zijn en handelingsbekwaam zijn. Ze moeten verifiëren dat ze een andere nationaliteit hebben, die niet afkomstig is uit een land dat in oorlog is met Barbados. Het is niet toegestaan ​​om op te geven als dit een gevaar voor de natie zou opleveren. Burgers kunnen van hun status worden beroofd door daden van verraad, ontrouw, strafbare feiten, frauduleuze aanvragen voor naturalisatie of het verrichten van diensten voor een buitenlands leger of een buitenlandse overheid.


Voordelen van het verkrijgen van het Barbadiaanse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het staatsburgerschap van Barbados verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Bewegingsvrijheid: Als staatsburger van Barbados kunt u gemakkelijker naar een aantal landen reizen zonder dat u een visum nodig heeft of met gemakkelijk te verkrijgen visa.
 • Politieke en economische stabiliteit: Barbados heeft een relatief stabiel politiek en economisch klimaat, dat een gunstig klimaat biedt om te leven en te werken.
 • Gezondheidszorg en onderwijs: Burgers van Barbados profiteren van toegang tot het gezondheidszorgsysteem en openbaar onderwijs.
 • Kwaliteit van het leven: Barbados heeft een prachtige natuurlijke omgeving en een gematigd klimaat, waardoor de inwoners een hoge levenskwaliteit hebben
 • Cultuur en samenleving: Het Barbadiaanse staatsburgerschap biedt de mogelijkheid om te integreren in een samenleving die rijk is aan cultuur en traditie.
 • Economische kansen: Als burger zijn er wellicht betere zaken- en investeringsmogelijkheden op Barbados.
 • Wettelijke rechten: Als staatsburger van Barbados beschikt u over alle wettelijke rechten en bescherming die de Barbadiaanse wet biedt.
 • Politieke participatie : Burgerschap geeft het recht om volledig deel te nemen aan het politieke proces, inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Veiligheid en sociale stabiliteit: Barbados heeft relatief lage criminaliteitscijfers en een hechte gemeenschap, die een veilige omgeving voor de burgers biedt.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Barbadiaanse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Barbadiaanse staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee aanvragers van het Barbadiaanse staatsburgerschap worden geconfronteerd, namelijk:

 • Strenge eisen: Vereisten voor staatsburgerschap kunnen complex en streng zijn, waaronder ingezetenschap voor een specifieke periode, bewijs van financiële stabiliteit of familiebanden.
 • Bureaucratische procedures: De procedures kunnen lang en complex zijn, waarbij veel documentatie en papierwerk moet worden ingediend.
 • de kosten : De kosten in verband met de aanvraagprocedure kunnen hoog zijn, inclusief aanvraagkosten en indien nodig advocatenkosten.
 • Lange wachttijden: De verwerking van staatsburgerschapsaanvragen kan lang duren, wat resulteert in lange wachttijden voor aanvragers.
 • Beveiligings- en antecedentenonderzoek: Er kunnen gedetailleerde veiligheids- en strafrechtelijke antecedentenonderzoeken plaatsvinden, wat voor sommige aanvragers een barrière kan vormen.
 • Taal grenzen: Als de aanvrager geen Engels spreekt, de officiële taal van Barbados, kan hij of zij problemen ondervinden bij het communiceren en begrijpen van de juridische procedures.
 • Fiscale verplichtingen: Nieuwe aanvragers krijgen mogelijk te maken met het belastingstelsel van Barbados en mogelijke belastingverplichtingen.
 • Vernieuwing van de woonplaats: Voor mensen die via een verblijfsvergunning een aanvraag indienen, kan het nodig zijn om de verblijfsvergunning regelmatig te verlengen voordat de staatsburgerschapsaanvraag wordt geaccepteerd.
 • Culturele en sociale aanpassing: Aanvragers kunnen te maken krijgen met uitdagingen bij het aanpassen aan de cultuur en de samenleving op Barbados, vooral als ze een culturele achtergrond hebben.

Obstakels waarmee Barbadiaanse paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen obstakels voor Barbadiaanse paspoorthouders, integendeel: het Barbadiaanse paspoort is sterk en biedt de houder ervan vele voordelen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top