تعرف علي كيفية الحصول على الجنسية الصربية 2024

Hoe u het Servische staatsburgerschap en de naturalisatiewetgeving in Servië kunt verkrijgen

De wetten inzake staatsburgerschap en staatsburgerschap bepalen wie een Servisch staatsburger is en staatsburgerschapsrechten geniet in Servië. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Servische staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het beginsel van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Servië of in het buitenland van ouders die het Servische staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in de staat verblijven. Het staatsburgerschap van Servië wordt geregeld door de burgerschapswet van de Republiek Servië, aangenomen in 2004.


Manieren om het Servische staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Servische staatsburgerschap door geboorte

Het Servische staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het staatsburgerschap van de Republiek Servië op basis van afkomst wordt onder verschillende omstandigheden door kinderen verkregen als beide ouders of een van de ouders staatsburgers van de Republiek Servië zijn op het moment van de geboorte van het kind.
 • U moet ervoor zorgen dat de geboorte van het kind tijdig wordt gemeld aan de relevante diplomatieke of consulaire missie van de Republiek Servië, zodat de naam kan worden opgenomen in het burgerregister van de Republiek Servië.
 • Als uw ouders op het moment van uw geboorte staatsburgers van de Republiek Servië waren, als u meerderjarig bent, maar jonger dan 23 jaar, en als u als kind geen staatsburgerschap had en niet geregistreerd was, moet u een aanvraag indienen hiertoe contact opnemen met de relevante diplomatieke of consulaire missie van de Republiek Servië.

Opmerking: Servië verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Servische staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Servische staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Servisch staatsburger, volgens een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Als u een buitenlander bent die ten minste drie jaar getrouwd is met een staatsburger van de Republiek Servië en een permanent verblijfsrecht in de Republiek Servië heeft gekregen, kunt u tot het staatsburgerschap van de Republiek Servië worden toegelaten als u een ondertekende verklaring heeft verstrekt waarin staat dat u wilt dat de Republiek Servië uw land is.

3- Het verkrijgen van het Servische staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

 • De persoon moet achttien jaar oud zijn en mag niet de mogelijkheid hebben om te werken
 • Hun voornemen om afstand te doen van het buitenlandse staatsburgerschap of om het bewijs te leveren dat ze zullen worden vrijgelaten als ze worden toegelaten tot het staatsburgerschap van de Republiek Servië
 • De persoon moet, totdat hij de aanvraag heeft ingediend, gedurende ten minste drie jaar onafgebroken op het grondgebied van de Republiek Servië verblijven
 • Geef een schriftelijke verklaring af dat zij de Republiek Servië als hun land beschouwen

Er moet rekening mee worden gehouden dat de voorwaarde met betrekking tot de vrijgave van een eerder staatsburgerschap als vervuld wordt beschouwd als de aanvraag wordt ingediend door een afhankelijke persoon of als deze het bewijs levert dat hij volgens de wet van het land van zijn staatsburgerschap automatisch zijn staatsburgerschap zal verliezen. bij toelating tot het Servische staatsburgerschap.

Bovendien biedt de wet op het staatsburgerschap van de Republiek Servië een oplossing voor het geval een vreemd land de vrijgave van het staatsburgerschap niet toestaat of voorwaarden voor vrijgave stelt waaraan de buitenlander niet kan voldoen. In dit geval is het voldoende dat de aanvrager een verklaring van afstand van het buitenlandse staatsburgerschap indient in geval van verwerving van het staatsburgerschap van de Republiek Servië.

Het verkrijgen van het staatsburgerschap onder de voorwaarden:

 • Naast deze algemene voorwaarden biedt de Burgerschapswet ook verschillende voordelen aan buitenlanders die verband houden met geboorte op het grondgebied van de Republiek Servië en het huwelijk met onze burgers.
 • Dat wil zeggen dat een buitenlander geboren op het grondgebied van de Republiek Servië kan worden toegelaten tot het staatsburgerschap van de Republiek Servië als hij ten minste twee jaar zonder onderbreking op het grondgebied van de Republiek Servië heeft gewoond totdat de aanvraag voor toelating is ingediend. ingediend en als zij een schriftelijke verklaring overleggen dat zij de Republiek Servië als zijn of haar land beschouwen.
 • Als de aanvraag voor toelating tot het Servische staatsburgerschap gebaseerd is op een huwelijk met onze staatsburger, is het voordeel beperkt tot de mogelijkheid dat een buitenlander die getrouwd is met een staatsburger van de Republiek Servië of wiens huwelijk minstens drie jaar in Servië geregistreerd is en die een permanente verblijfsvergunning in de Republiek Servië heeft gekregen, kan als staatsburger van de Republiek Servië worden aanvaard als zij een schriftelijke verklaring overleggen waarin zij de Republiek Servië als hun eigen staat beschouwen.
 • De wet bepaalt dat een immigrant een persoon is die uit de Republiek Servië immigreert met de bedoeling zich permanent in het buitenland te vestigen. In dit geval is het ook mogelijk om het Servische staatsburgerschap te verkrijgen door afstamming tegen gunstiger voorwaarden, aangezien de immigrant en zijn nakomelingen kunnen worden toegelaten tot het staatsburgerschap van de Republiek Servië als ze 18 jaar oud zijn en als hen niet de mogelijkheid wordt ontnomen werken. Daarnaast is het noodzakelijk om een ​​schriftelijke verklaring af te leggen dat zij de Republiek Servië als hun eigen staat beschouwen. Er wordt een extra voordeel toegekend aan de echtelijke partner van de bovengenoemde categorie, en hij kan worden aanvaard voor het staatsburgerschap van de Republiek Servië als hij een schriftelijke verklaring indient dat hij de Republiek Servië als zijn land beschouwt.
 • De Burgerschapswet erkent een speciale categorie individuen die kunnen worden toegelaten tot het staatsburgerschap van de Republiek Servië. Dit zijn personen die zijn geboren in een van de republieken van de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië (SFRJ) en het staatsburgerschap van die republiek bezitten of het staatsburgerschap bezitten van een andere staat die op het grondgebied van de voormalige SFRJ is opgericht, en die in de voormalige Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië (SFRJ) wonen. grondgebied van de voormalige SFRJ. Republiek Servië als vluchteling, verschoppeling, ontheemde of ballingschap in het buitenland. Ook als het om deze categorie aanvragers gaat, moet aan dezelfde voorwaarden worden voldaan die gelden voor leden van de Servische bevolking.

4 – Het verkrijgen van het Servische staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisaties via investeringsprogramma’s in Servië.

5- Herstel het Servische staatsburgerschap

Het is mogelijk om het Servische staatsburgerschap te herstellen. Het proces is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de reden voor het verlies van het staatsburgerschap, de huidige verblijfplaats en familierelaties met Servische burgers. Wetten met betrekking tot staatsburgerschap kunnen complex zijn en variëren afhankelijk van individuele omstandigheden. Daarom wordt aanbevolen om een ​​advocaat te raadplegen die gespecialiseerd is in staatsburgerschapskwesties, of om contact op te nemen met de Servische ambassade of het consulaat voor nauwkeurige informatie.


Dubbele nationaliteit in de Servische wet

De wet staat onder bepaalde voorwaarden een dubbele nationaliteit toe. Raadpleeg de relevante autoriteiten voor meer informatie.


Rechten en plichten van Servische burgers (met het Servische staatsburgerschap)

Rechten van burgers van Servië en degenen die het Servische staatsburgerschap bezitten

De rechten van burgers en genaturaliseerde burgers in Servië zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die in de meeste democratische landen. Wanneer u het Servische staatsburgerschap verkrijgt, ongeacht of u staatsburger bent door geboorte of naturalisatie, krijgt u de volgende rechten:

 • Stemrecht en politieke participatie: Het recht om te stemmen bij lokale en nationale verkiezingen, evenals het recht om zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Vrijheid van meningsuiting en pers: Het recht op meningsuiting en toegang tot informatie, evenals de persvrijheid.
 • Recht op onderwijs: Toegang tot algemeen onderwijs en hoger onderwijs.
 • Recht op werk: Het recht op werk en op rechtvaardige en passende arbeidsomstandigheden.
 • Sociale en gezondheidsrechten: Toegang tot sociale en gezondheidszorgdiensten.
 • Bewegingsvrijheid: Het recht om binnen en buiten het land te reizen.
 • Legale bescherming: Het recht op gelijkheid voor de wet en wettelijke bescherming.
 • Eigendomsrechten : Het recht om eigendommen te bezitten en te gebruiken.
 • Vrijheid van geloof: Het recht om vrijelijk religie of geloof te beoefenen.
 • Privacy bescherming: Het recht van het individu op privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Plichten van burgers van Servië en degenen die het Servische staatsburgerschap bezitten

Zoals in de meeste landen hebben burgers en genaturaliseerde personen in Servië een reeks taken en verantwoordelijkheden, waaronder:

 • Respecteer de wetten: Voldoe aan alle lokale en nationale wet- en regelgeving.
 • Deelname aan het democratische proces: Dit omvat deelname aan verkiezingen, een belangrijke plicht die het regerings- en nationaal beleid helpt vormgeven.
 • Belasting betalen: Draag bij aan de financiering van openbare diensten en infrastructuur door specifieke belastingen te betalen.
 • Militaire dienst of ambtenarij: In sommige gevallen kan er sprake zijn van een verbintenis tot militaire of civiele dienst.
 • De rechten van anderen respecteren: Respecteer de rechten en vrijheden van andere mensen.
 • Bijdrage aan de samenleving: Neem deel aan gemeenschapsactiviteiten en ondersteun de ontwikkeling van de gemeenschap.
 • Handhaving van de openbare orde: Help mee de orde en veiligheid in de gemeenschap te handhaven.
 • Cultureel erfgoed promoten: Bijdragen aan het behoud van het culturele en historische erfgoed van het land.
 • milieubescherming : Neem deel aan milieubescherming en naleving van milieuwetten.

Afstand doen of intrekking van het Servische staatsburgerschap

Vrijwillig afstand doen van het Servische staatsburgerschap

Er kan afstand worden gedaan van het staatsburgerschap door afstand te doen van het Servische staatsburgerschap, maar daar moeten duidelijke redenen voor zijn, zoals het verkrijgen van het staatsburgerschap van een ander land dat geen dubbele nationaliteit toestaat, zoals bijvoorbeeld Japan.

Onvrijwillige intrekking van het Servische staatsburgerschap

Er zijn geen duidelijke wetten met betrekking tot de intrekking van het Servische staatsburgerschap.


Voordelen van het verkrijgen van het Servische staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Servische staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Vrij verkeer in de Europese Unie: Hoewel Servië op het moment van mijn laatste update geen lid is van de Europese Unie, hebben Servische burgers in veel EU-landen een grotere bewegingsvrijheid dan burgers van sommige andere landen.
 • Politieke rechten: Als Servisch staatsburger heeft u het recht om te stemmen en deel te nemen aan het politieke proces, inclusief het recht om u kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Toegang tot sociale en gezondheidszorgdiensten: Als staatsburger heeft u toegang tot het Servische gezondheidszorgsysteem en andere sociale diensten.
 • Opleidings- en carrièremogelijkheden: Het Servische staatsburgerschap opent deuren naar onderwijs en werkgelegenheid in Servië.
 • Rechtszekerheid en stabiliteit: Het verkrijgen van het staatsburgerschap van het land betekent het genieten van volledige wettelijke bescherming en stabiliteit in verblijf en werk.
 • Cultuur en erfgoed: Servië heeft een rijk en divers cultureel erfgoed, en als burger kunt u dit erfgoed ervaren en er volledig aan deelnemen.
 • Investeringsmogelijkheden: Als staatsburger heeft u mogelijk betere mogelijkheden om te investeren en een bedrijf te starten in het land.
 • Consulaire bescherming: Wanneer u buiten het land reist, heeft u recht op hulp en bescherming van Servische ambassades en consulaten.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Servische staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Servische staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Servische staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Strenge wettelijke vereisten: Wetten met betrekking tot staatsburgerschap kunnen complex zijn en vereisen specifieke criteria zoals de duur van het verblijf, het ontbreken van een strafblad en mogelijk vaardigheid in de Servische taal.
 • Lange en complexe procedures: Het aanvraagproces kan lang en ingewikkeld zijn, en er is veel papierwerk en documenten nodig.
 • Achtergrondcontrole en beveiliging: Aanvragers kunnen aan strenge veiligheidscontroles worden onderworpen, wat het goedkeuringsproces kan vertragen.
 • De noodzaak om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit: In sommige gevallen kan aan aanvragers worden gevraagd afstand te doen van hun oorspronkelijke staatsburgerschap, een beslissing die voor veel mensen moeilijk kan zijn.
 • Financiële kosten: Het aanvragen van het staatsburgerschap kan juridische kosten en administratieve kosten met zich meebrengen.
 • Culturele en taalbarrières: Aanpassing aan de Servische cultuur en het leren van de taal kan voor sommigen een uitdaging zijn.
 • Wachten op het verkrijgen van staatsburgerschap: Het kan lang duren om aanvragen te verwerken en het staatsburgerschap te verkrijgen.
 • Veranderingen in beleid en wetgeving: Veranderingen in de wetgeving met betrekking tot immigratie en nationaliteit kunnen van invloed zijn op de kansen van aanvragers om het staatsburgerschap te verkrijgen.

Obstakels waarmee Servische paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen obstakels voor houders van een Servisch paspoort, integendeel, het biedt de houder veel voordelen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top