kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية الغويانية 2025

kaidi3
kaidi4

Hoe u het Guyanese staatsburgerschap en de naturalisatiewetgeving in Guyana kunt verkrijgen (Guyanese staatsburgerschap in Guyana)

De burgerschaps- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een Guyanees staatsburger is en staatsburgerschapsrechten geniet in Guyana. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Guyanese staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het beginsel van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Guyana of in het buitenland van ouders die het Guyanese staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. Het staatsburgerschap is gebaseerd op de grondwet van Guyana uit 1980. Personen die vóór de datum van de grondwet staatsburger van Guyana waren, blijven staatsburgers van Guyana. Personen die al echtgenoten van dergelijke personen waren, komen in aanmerking voor registratie als staatsburger van Guyana.


Manieren om het Guyanese staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Guyanese staatsburgerschap door geboorte

Het Guyaanse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Personen geboren op het grondgebied, tenzij een van de ouders diplomatieke onschendbaarheid heeft of de nationaliteit heeft van een land dat in oorlog is met Guyana
 • Personen geboren in het buitenland met ten minste één ouder geboren in Guyana
 • Personen geboren aan boord van in Guyana geregistreerde vliegtuigen of schepen of niet-geregistreerde vliegtuigen of schepen van de overheid; of
 • Vondelingen.

Opmerking: Guyana verleent automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Guyanese staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Guyanese staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Guyanese staatsburgerVolgens een decreet dat de volgende voorwaarden bevat:

Een persoon die met een Guyanese staatsburger is getrouwd, kan het staatsburgerschap verkrijgen door te trouwen nadat hij vijf jaar in het land heeft gewoond.

3- Het verkrijgen van het Indonesische staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Burgerschap door registratie omvat degenen die een familie- of historische relatie met Guyana hebben. Mensen die het staatsburgerschap verwerven door zich te registreren zijn:

 • Personen die echtgenoten of weduwen waren van een staatsburger die het staatsburgerschap verwierf op het moment van de onafhankelijkheid, of het staatsburgerschap zou hebben verworven behalve bij het overlijden van de echtgenoot.
 • Personen die bij de onafhankelijkheid de voorgaande tien jaar gewone inwoners van Guyana waren, gedurende een periode van in totaal vijf jaar.
 • Minderjarigen die zijn geboren uit een Guyanese vader, of uit ouders die dat staatsburgerschap bij de onafhankelijkheid zouden hebben verworven als de vader niet vóór de onafhankelijkheid was overleden.
 • Na de onafhankelijkheid de echtgenoot van een burger die geen enkele bedreiging vormt voor de nationale veiligheid of de openbare orde.
 • Personen die staatsburger zijn van een land van het Gemenebest, of van de Republiek Ierland, die inwoner van Guyana zijn geworden en ten minste vijf jaar op het grondgebied hebben gewoond of voor de regering hebben gewerkt.
 • Minderjarigen jonger dan achttien jaar die wettig zijn geadopteerd, komen in aanmerking voor registratie wanneer er een adoptiebeschikking wordt gegeven.
 • Mensen geboren uit een Guyanese moeder worden staatloos vanwege het onvermogen van eerder getrouwde vrouwen om hun nationaliteit door te geven aan hun kinderen, zolang zij geen enkele bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.

Door naturalisatie

Het gewone staatsburgerschap in Guyana kan worden verkregen door handelingsbekwaame volwassenen, die gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag op het grondgebied hebben gewoond, een goed karakter hebben en van plan zijn in Guyana te verblijven. Aanvragers dienen een verzoekschrift in bij de minister die verantwoordelijk is voor Immigratie, die beoordeelt of de aanvrager al zeven jaar op het grondgebied verblijft en geen enkele bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Na goedkeuring moeten aanvragers een eed van trouw afleggen.

4 – Het verkrijgen van het Guyanese staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Guyana kent momenteel geen naturalisatie via investeringsprogramma’s.

5 – Herstel van het Guyanese staatsburgerschap

Het Guyanese staatsburgerschap kan worden hersteld na het indienen van een formele aanvraag voor herstel, maar er zijn geen duidelijke details over de herstelprocedures.


Dubbele nationaliteit in de Guyanese wet

Dubbele nationaliteit was bij de onafhankelijkheid niet toegestaan ​​en alleen als een getrouwde vrouw automatisch het staatsburgerschap van haar echtgenoot verwierf.


Rechten en plichten van Guyanese burgers (houders van het Guyanese staatsburgerschap)

Rechten van Guyanese burgers en houders van het Guyanese staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde personen in Guyana genieten, waaronder:

 • Politieke rechten: Guyanese burgers hebben het recht om deel te nemen aan het politieke proces, inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Vrijheid van meningsuiting en pers: Guyanese burgers genieten vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, rechten die essentieel zijn voor het hooghouden van de democratie en het maatschappelijk middenveld.
 • Wettelijke en gerechtelijke rechten: Het recht op een eerlijk proces, bescherming tegen willekeurige arrestatie en detentie, en het recht op juridische verdediging.
 • Gelijkheid voor de wet: Alle burgers moeten voor de wet gelijk worden behandeld, zonder discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, etnische afkomst, sociale status of andere gronden.
 • Sociale en economische rechten: Zoals het recht op onderwijs, het recht op gezondheidszorg en arbeidsrechten, waaronder eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden.
 • Rechten van minderheden en kwetsbare groepen: Bescherming van minderheden en kwetsbare groepen in de samenleving, inclusief inheemse volkeren.
 • Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging: Het recht om vrijelijk een religie of religieuze overtuiging te beoefenen.

Plichten van Guyanese burgers en houders van het Guyanese staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde personen in Guyana moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Om de wetten te gehoorzamen: Het respecteren en naleven van de wetten van het land is een basisplicht van elke burger.
 • Deelname aan het democratische proces: Het moedigt deelname aan het democratische proces aan, zoals het stemmen bij verkiezingen, en is een belangrijk onderdeel van de burgerverantwoordelijkheden.
 • Belasting betalen: Het volledig en op tijd betalen van de verschuldigde belastingen is een belangrijke plicht ter ondersteuning van de openbare infrastructuur en diensten.
 • Het land verdedigen: In sommige omstandigheden kan van burgers worden verlangd dat zij het land verdedigen tegen bedreigingen van buitenaf of deelnemen aan de nationale dienstplicht.
 • De rechten van anderen respecteren: Het respecteren van de rechten en vrijheden van andere burgers is essentieel voor het behoud van een harmonieuze en rechtvaardige samenleving.
 • Bijdrage aan de samenleving: Burgers aanmoedigen om een ​​positieve bijdrage te leveren aan de samenleving, hetzij door vrijwilligerswerk of door actieve deelname aan de lokale gemeenschap.
 • Behoud van het milieu: Behoud van het milieu en een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Afstand doen of intrekking van het Guyanese staatsburgerschap

Burgers kunnen vrijwillig afstand doen van hun band met Guyana als de aangever meerderjarig is en in staat is een andere nationaliteit te verwerven, waardoor de mogelijkheid van staatloosheid binnen twaalf maanden wordt geëlimineerd. De vrijstelling is mogelijk niet acceptabel als Guyana in oorlog is met de voorgestelde nieuwe bron van staatsburgerschap. Intrekking van het staatsburgerschap kan plaatsvinden als een persoon het staatsburgerschap heeft verkregen door fraude, valse voorstelling van zaken of verzwijging. Als ze verraad plegen; Als zij daden van ontrouw of dienstbaarheid aan een buitenlandse regering begaan; Als zij schuldig worden bevonden aan bepaalde strafbare feiten; En om een ​​andere nationaliteit te verwerven.


Voordelen van het verkrijgen van het Guyanese staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Guyanese staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Volledige politieke rechten: Als staatsburger van Guyana heeft u het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een politieke functie, waardoor u een stem krijgt bij het bepalen van de toekomst van het land.
 • Vrijheid van verkeer en verblijf: Het Guyaanse staatsburgerschap geeft u het recht om zonder beperkingen in Guyana te wonen en te werken, wat stabiliteit en veiligheid biedt.
 • Werk- en opleidingsmogelijkheden: Als burger krijgt u grotere kansen op werk en onderwijs, inclusief toegang tot beurzen en onderwijsprogramma’s die mogelijk beperkt zijn tot burgers.
 • Deelname aan het nationale gezondheidszorgsysteem: Toegang tot openbare gezondheidszorg en gezondheidsvoordelen van de staat.
 • Juridische en sociale zekerheid: Burgerschap biedt een hoger niveau van juridische en sociale zekerheid, inclusief bescherming tegen deportatie.
 • Diplomatieke vertegenwoordiging: Als Guyanees staatsburger ontvangt u in geval van nood bescherming en steun van Guyanese diplomatieke missies over de hele wereld.
 • Cultuur en identiteit: Integratie in de Guyanese cultuur en de vorming van een sterke nationale identiteit.
 • Voordelen voor toekomstige generaties: Het Guyanese staatsburgerschap kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties, waardoor zij dezelfde kansen en rechten krijgen.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Guyanese staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee mensen worden geconfronteerd die het Guyanese staatsburgerschap aanvragen

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Guyanese staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Lange en complexe procedures: Het proces van het aanvragen van het staatsburgerschap kan lang duren en vereist veel documentatie en documenten.
 • Verblijfsvereisten: Voor sommige categorieën is het mogelijk dat aanvragers een bepaalde periode in Guyana moeten doorbrengen voordat zij het staatsburgerschap aanvragen, wat een lange periode kan zijn.
 • Taal en cultuur: Aan aanvragers kan worden gevraagd om bekendheid met de officiële taal en begrip van de Guyanese cultuur en geschiedenis aan te tonen, wat een uitdaging kan zijn voor niet-moedertaalsprekers van de taal.
 • Financiële kosten: Er kunnen kosten verbonden zijn aan de aanvraagprocedure en de benodigde documenten, wat voor sommige mensen onbetaalbaar kan zijn.
 • Beveiligings- en antecedentenonderzoek: Het proces omvat meestal een zorgvuldige antecedenten- en strafbladcontrole van de aanvrager, wat een obstakel kan zijn voor mensen met eerdere gegevens.
 • Bureaucratische vertragingen: Overheidsprocedures zijn vaak complex en langdurig, wat resulteert in vertragingen bij de behandeling van aanvragen.
 • Veranderingen in beleid en wetten: Plotselinge veranderingen in het beleid en de wetten met betrekking tot staatsburgerschap kunnen van invloed zijn op het aanvraagproces en de vereisten.
 • Persoonlijke uitdagingen: Voor sommige sollicitanten kunnen er persoonlijke uitdagingen zijn, zoals het vinden van werk of het aanpassen aan een nieuwe cultuur en omgeving.

Obstakels waarmee Guyanese paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen obstakels waar vooral Guyanese paspoorthouders mee te maken krijgen, maar zij kunnen wel problemen ondervinden bij het verkrijgen van visa voor sommige landen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment