kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية الفنزويلية 2025

kaidi3
kaidi4

Hoe u het Venezolaanse staatsburgerschap en de naturalisatiewetgeving in Venezuela kunt verkrijgen

De nationaliteits- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een Venezolaans staatsburger is en staatsburgerschapsrechten heeft in Venezuela. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Venezolaanse staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het principe van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Venezuela of in het buitenland van ouders die het Venezolaanse staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. Burgerschapswetten zijn gebaseerd op de grondwet van Venezuela.


Manieren om het Venezolaanse staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Venezolaanse staatsburgerschap door geboorte

Het Venezolaanse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Een kind geboren in Venezuela, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders.
 • Een kind dat door geboorte buiten Venezuela is geboren uit Venezolaanse ouders.
 • Een kind dat buiten Venezuela is geboren uit een Venezolaanse vader of moeder en Venezolaans is van geboorte, op voorwaarde dat het kind in Venezuela woont of in een van de Venezolaanse diplomatieke missies zijn of haar voornemen kenbaar maakt om het Venezolaanse staatsburgerschap te verwerven.
 • Het kind is buiten Venezuela geboren uit een genaturaliseerde Venezolaanse vader of moeder, op voorwaarde dat het kind in Venezuela woont voordat het de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie of bij een Venezolaanse registratie zijn of haar voornemen kenbaar heeft gemaakt om het Venezolaanse staatsburgerschap te verwerven jaar.

Opmerking: Venezuela verleent automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Venezolaanse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Venezolaanse staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Venezolaans staatsburgerVolgens een decreet dat de volgende voorwaarden bevat:

Een getrouwde man of vrouw van een Venezolaans staatsburger kan door middel van een huwelijk het Venezolaanse staatsburgerschap aanvragen, nadat hij vijf jaar getrouwd is geweest en vijf jaar in Venezuela heeft gewoond.

Fundamentele Venezolaanse huwelijksvereisten

In Venezuela moet het huwelijk voldoen aan de wetten en voorschriften die zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek

1- Op Venezolaans grondgebied kan geen huwelijk plaatsvinden zonder naleving van de wetten van Venezuela.
2- Het Venezolaanse Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het burgerlijk huwelijk alleen kan plaatsvinden tussen een vrouw en een man, en moet worden voltrokken binnen de gemeente waar de man of vrouw woont.
3- Zodra de burgerlijke huwelijksceremonie is uitgevoerd, kan het paar doorgaan met een religieuze huwelijksceremonie.
4- De religieuze ceremonie kan alleen worden uitgevoerd als de minister of priester een huwelijksakte heeft verkregen die is afgegeven door de Venezolaanse regering.
5- Volgens de Venezolaanse wet moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan voordat het huwelijk kan worden gesloten:

 • De vrouw moet 14 jaar oud zijn en de man moet 16 jaar oud zijn.
 • Partijen jonger dan 18 jaar moeten toestemming van de ouders verkrijgen.
 • Beide echtgenoten moeten vrijwillig in het huwelijk treden.
 • Beide partijen moeten vrij zijn om te trouwen, en het vorige huwelijk moet worden beëindigd door echtscheiding of overlijden.
 • Huwelijken tussen directe familieleden of nakomelingen zijn niet toegestaan ​​en niet geldig.

De volgende documenten moeten aanwezig zijn

 • Huwelijksvergunning door ambtenaar.
 • Een verklaring van de wens van beide partijen om te trouwen
 • Gewaarmerkte kopie van de geboorteakten van de echtgenoten
 • Documenten die de wettelijke beëindiging van eerdere huwelijken bevestigen, hetzij door overlijden of door echtscheiding

Vereisten voor expathuwelijken in Venezuela

 • Een geldig paspoort
 • Een inreisvisum, of het nu voor toerisme, werk of studie is.
 • geboortecertificaat
 • Bewijs dat de persoon niet eerder getrouwd is geweest
  Als hij getrouwd is, heeft hij een echtscheidingsdocument nodig

Het verkrijgen van het Venezolaanse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

 • Als uw echtgeno(o)t(e) staatsburger of permanente inwoner van Venezuela is, komt u mogelijk in aanmerking voor een verblijfsvergunning en kunt u het staatsburgerschap aanvragen nadat u vijf jaar samen in Venezuela heeft gewoond, op voorwaarde dat dit huwelijk in dat land wettelijk wordt erkend.
 • En toon zijn identiteitskaart en huwelijksakte.
 • Doordat de Arabische echtgenoot het Venezolaanse staatsburgerschap heeft verworven, kan hij in wezen dezelfde rechten genieten als de burger, met uitzondering van politieke rechten.

3- Het verkrijgen van het Venezolaanse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Aanvragers moeten legale inwoners van Venezuela zijn, moeten geslaagd zijn voor de staatsburgerschapstest en voldoen aan de vereisten voor een doorlopend verblijf voordat ze een naturalisatieaanvraag indienen bij de Venezolaanse regering:

 • Iedereen die tien opeenvolgende jaren legaal in Venezuela heeft gewoond.
 • Burgers geboren in Spanje, Portugal, Italië, Latijns-Amerikaanse of Caribische landen die vijf jaar lang legaal in Venezuela hebben gewoond.
 • Minderjarige kinderen geboren in het buitenland waarvan de ouder(s) het Venezolaanse staatsburgerschap hebben verkregen door naturalisatie en die vijf aaneengesloten jaren legaal in Venezuela hebben gewoond. Het staatsburgerschap moet door een minderjarige worden verklaard vóór de leeftijd van 21 jaar.

4 – Het verkrijgen van het Venezolaanse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Venezuela kent geen naturalisatie via investeringsprogramma’s.

5 – Herstel van het Venezolaanse staatsburgerschap

Het is mogelijk om het Venezolaanse staatsburgerschap terug te krijgen. Volgens de wetten in de meeste landen kunnen mensen die hun oorspronkelijke staatsburgerschap hebben verloren – hetzij door afstand te doen, hetzij door verlies ervan om andere redenen – een aanvraag indienen om het te herstellen. De procedures en vereisten hiervoor variëren echter afhankelijk van het land.

In het geval van Venezuela moet u de lokale wetgeving raadplegen en misschien een advocaat inhuren die gespecialiseerd is in staatsburgerschapskwesties. Typische stappen kunnen het indienen van documenten zijn die uw identiteit en eerdere nationaliteit bewijzen, maar ook het verklaren van trouw aan Venezuela en het respecteren van zijn wetten.


Dubbele nationaliteit in de Venezolaanse wet

Dubbele nationaliteit is volgens de Venezolaanse wet toegestaan ​​vanaf artikel 34 van de Venezolaanse grondwet. Volgens artikel 7 van de Nationaliteits- en Burgerschapswet moeten Venezolanen met een dubbele nationaliteit Venezuela binnenkomen en verlaten met hun Venezolaanse paspoort. Venezolanen met een dubbele nationaliteit genieten dezelfde rechten en plichten als Venezolanen die geen dubbele nationaliteit hebben.


Rechten en plichten van Venezolaanse burgers (met het Venezolaanse staatsburgerschap)

Rechten van Venezolaanse burgers en houders van het Venezolaanse staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde personen in Venezuela genieten, waaronder:

 • Het recht op leven en persoonlijke veiligheid: Bescherming tegen geweld en misbruik.
 • Vrijheid van meningsuiting en mening: Het recht om meningen te uiten zonder angst voor vervolging, rekening houdend met beperkingen die zijn opgelegd om de openbare orde en de rechten van anderen te beschermen.
 • Het recht om vreedzaam te vergaderen en te demonstreren: Het recht om bijeen te komen en deel te nemen aan vreedzame demonstraties.
 • Stemrecht en politieke participatie: Het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Recht op onderwijs: Toegang tot basis- en hoger onderwijs.
 • Recht op gezondheid: Toegang tot gezondheidszorg en medische diensten.
 • Werkrechten: Bescherm de rechten van werknemers, inclusief het recht om lid te worden van een vakbond en deel te nemen aan stakingen.
 • Recht op privacy: Bescherming tegen willekeurige inmenging in het persoonlijke leven.
 • Culturele en taalrechten: Het recht om de culturele identiteit te behouden en de moedertaal te gebruiken.

Plichten van burgers van Venezuela en degenen die het Venezolaanse staatsburgerschap hebben

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde personen in Venezuela moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Toewijding aan de grondwet en wetten: Respect en inzet van alle burgers voor de bepalingen van de grondwet en de wetten die in het land van kracht zijn.
 • Militaire dienst : In sommige landen, waaronder Venezuela, kan er een verplichte militaire dienstplicht voor burgers bestaan.
 • Deelname aan verkiezingen: Deelname aan democratische processen, zoals het stemmen bij verkiezingen, is een belangrijke plicht van burgers.
 • Belasting betalen: Voldoe aan de belastingwetten en betaal de verschuldigde belastingen.
 • Bijdragen aan de nationale ontwikkeling: Werken voor het algemeen belang en deelnemen aan gemeenschaps- en nationale ontwikkelingsinitiatieven.
 • De rechten van anderen respecteren: Respecteer de rechten van andere personen en bemoei je niet met hun vrijheden of privacy.
 • Het vaderland verdedigen: Het land verdedigen in geval van gevaar of invasie.
 • Bevordering van vrede en solidariteit: Werken aan het bereiken van vrede en solidariteit tussen burgers en gemeenschappen.

Afstand doen of intrekking van het Venezolaanse staatsburgerschap

 • Een in Venezuela geboren persoon kan zijn staatsburgerschap niet worden ontnomen.
 • Iedere persoon die in Venezuela geboren is, kan door geboorte vrijwillig afstand doen van zijn Venezolaanse nationaliteit als hij een buitenlandse nationaliteit verkrijgt. Er moet een verklaring worden ingediend bij een van de diplomatieke missies van Venezuela als hij in het buitenland woont, of in een Venezolaans openbaar register als hij in Venezuela woont, en deze verklaring is geldig als hij op zijn Venezolaanse geboorteakte wordt vermeld.
 • Genaturaliseerde Venezolaanse burgers kunnen hun Venezolaanse staatsburgerschap worden ontnomen (dat wil zeggen wegens verraad, fraude of om redenen van nationale veiligheid) door een rechterlijke uitspraak van een Venezolaanse rechtbank.
 • Genaturaliseerde Venezolaanse burgers kunnen vrijwillig afstand doen van hun Venezolaanse staatsburgerschap. U moet een verklaring indienen bij een van de diplomatieke missies van Venezuela als u in het buitenland woont, of bij een Venezolaans openbaar register als u in Venezuela woont.

Voordelen van het verkrijgen van het Venezolaanse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Venezolaanse staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Politieke rechten: Als Venezolaans staatsburger heeft u het recht om volledig deel te nemen aan het politieke leven van het land, inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Vrijheid van verblijf en werk: Burgerschap geeft het recht om in Venezuela te verblijven en te werken zonder dat er een werk- of verblijfsvergunning nodig is.
 • Onderwijs en gezondheidszorg: Toegang tot het openbare onderwijs- en gezondheidszorgsysteem van Venezuela.
 • Legale bescherming: Als staatsburger geniet u volledige bescherming volgens de wetten en de Venezolaanse grondwet.
 • Mobiliteit en reizen: Het Venezolaanse staatsburgerschap kan het reizen naar sommige landen vergemakkelijken zonder dat een visum nodig is, vooral landen die overeenkomsten hebben met Venezuela.
 • Toegang tot openbare diensten: Als burger kunt u profiteren van openbare diensten en overheidsprogramma’s.
 • gevoel van verbondenheid: Burgerschap geeft een gevoel van verbondenheid en nationale identiteit, wat voor veel mensen belangrijk is.
 • Juridische en sociale stabiliteit: Burgerschap zorgt voor juridische en sociale stabiliteit, vooral voor mensen met gezinnen of langdurige werkrelaties in Venezuela.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Venezolaanse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Venezolaanse staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Venezolaanse staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Complexe eisen en procedures: De juridische procedure voor het verkrijgen van staatsburgerschap kan complex zijn en vereist de indiening van veel documenten en papieren.
 • Bureaucratie: U kunt te maken krijgen met bureaucratische problemen, zoals vertragingen bij de verwerking van aanvragen en de noodzaak van voortdurende follow-up bij de autoriteiten.
 • Taal grenzen: Als u niet vloeiend Spaans spreekt, kunt u problemen ondervinden bij het communiceren en begrijpen van de juridische procedure.
 • Financiële kosten: Er kunnen financiële kosten verbonden zijn aan de aanvraagprocedure, inclusief aanvraagkosten en mogelijk de kosten voor het inhuren van een advocaat.
 • Politieke en economische situatie: De onstabiele politieke en economische situatie in Venezuela zou het proces kunnen beïnvloeden, inclusief de impact ervan op het juridische en administratieve systeem.
 • Veranderingen in het immigratiebeleid: Burgerschaps- en immigratiewetten en -beleid kunnen veranderen, wat de toegang tot staatsburgerschap beïnvloedt.
 • Verblijfsvereisten: Er kunnen strenge eisen gelden voor voortgezet verblijf in Venezuela voordat het staatsburgerschap wordt aangevraagd.

Obstakels waarmee Venezolaanse paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen obstakels waar vooral Venezolaanse paspoorthouders mee te maken krijgen, maar zij kunnen wel te maken krijgen met algemene problemen in verband met het verkrijgen van visa.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment