kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية الكرواتية 2025

kaidi3
kaidi4

Hoe u het Kroatische staatsburgerschap en het naturalisatierecht in Kroatië kunt verkrijgen

De wetten inzake staatsburgerschap en burgerrechten bepalen wie Kroatisch staatsburger is en staatsburgerschap geniet in Kroatië. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Kroatische staatsburgerschap wordt voornamelijk verkregen volgens het jus sanguinis-principe, dat wil zeggen door geboorte in Kroatië of in het buitenland van ouders die het Kroatische staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. De wetten op het staatsburgerschap zijn vastgelegd in de Kroatische staatsburgerschapswet van juni 1991.

Burgerschap van de Europese Unie: Aangezien Kroatië deel uitmaakt van de Europese Unie, zijn Kroatische burgers volgens de EU-wetgeving ook EU-burgers en hebben zij daarom het recht zich vrij te verplaatsen en hebben zij het recht om te stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Wanneer een Kroatisch staatsburger zich in een niet-EU-land bevindt waar geen Kroatische ambassade is, hebben Kroatische burgers recht op consulaire bescherming van de ambassade van elk ander EU-land dat in dat land aanwezig is. Kroatische burgers kunnen in elk land binnen de Europese Unie wonen en werken als gevolg van het recht op vrij verkeer en verblijf dat wordt verleend in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.


Manieren om het Kroatische staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Kroatische staatsburgerschap door geboorte

Het Kroatische staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. Als de ouders van het kind Kroatisch staatsburger waren op het moment van de geboorte van het kind
 2. Als een van de ouders van het kind een Kroatisch staatsburger was op het moment van de geboorte van het kind en het kind geboren is in de Republiek Kroatië.
 3. Als een van de ouders van het kind de Kroatische nationaliteit had op het moment van de geboorte van het kind, was de andere ouder staatloos of had hij een onbekende nationaliteit, en was het kind in het buitenland geboren.

Het Kroatische staatsburgerschap kan ook worden verkregen door een combinatie van afstamming en registratie voor een in het buitenland geboren kind, als een van zijn ouders een Kroatisch staatsburger was op het moment van de geboorte van het kind, “als het kind op 21-jarige leeftijd is geregistreerd voor het Kroatische staatsburgerschap jaren bij een bevoegde autoriteit van de Republiek Kroatië in het buitenland of in de Republiek Kroatië, of indien gevestigd in de Republiek Kroatië, of als het kind op geen enkele andere manier een nationaliteit verkrijgt.

Nationaliteit naar afkomst:

Het is ook mogelijk voor immigranten en hun nakomelingen (en hun echtgenoten) om het Kroatische staatsburgerschap te claimen op grond van artikel 11. Een immigrant en zijn of haar nakomelingen kunnen het Kroatische staatsburgerschap verkrijgen door naturalisatie. Ze hoeven niet:

 1. Kennis hebben van de Kroatische taal.
 2. Het opgeven van elke buitenlandse nationaliteit.
 3. Ze woonden op het grondgebied van de Republiek Kroatië.

Personen die naar andere gebieden in het voormalige Joegoslavië zijn gemigreerd, komen op grond van artikel 11 niet in aanmerking voor het Kroatische staatsburgerschap.

Opmerking: Kroatië verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die op zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Kroatische staatsburgerschap door middel van een huwelijk.

Het Kroatische staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Kroatisch staatsburger, volgens een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Het Kroatische staatsburgerschap door huwelijk begint met het verkrijgen van een permanent verblijf in dit land onmiddellijk na het huwelijk. Permanent verblijf is de basisfactor voor het verkrijgen van het Kroatische staatsburgerschap. Er zijn echter een aantal regels en formaliteiten die moeten worden gevolgd om het Kroatische staatsburgerschap door middel van een huwelijk te verkrijgen, waaronder wij noemen:

 • Personen die in aanmerking komen, moeten ten minste 18 jaar oud zijn om het staatsburgerschap aan te vragen.
 • Er moet bewezen worden dat de aanvrager daadwerkelijk 8 jaar onafgebroken in dit land heeft gewoond.
 • Het is niet nodig om uw ingezetenschap te bewijzen nadat u met een Kroatisch staatsburger bent getrouwd.
 • Kennis van de Kroatische taal en cultuur is ook vereist.
 • Zodra het Kroatische staatsburgerschap is verkregen, verbindt de aanvrager zich ertoe afstand te doen van het staatsburgerschap van het land van herkomst.
 • De aanvraag voor het Kroatisch staatsburgerschap door huwelijk kan worden ingediend op het politiebureau van de woonplaatsregistratie of bij consulaten.

3- Het verkrijgen van het Kroatische staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

 1. De persoon moet 18 jaar oud zijn.
 2. Heeft geen buitenlands staatsburgerschap, of heeft bewezen dat hij afstand zou kunnen doen van zijn staatsburgerschap als hem het Kroatische staatsburgerschap zou worden verleend.
 3. Hij of zij heeft ten minste acht jaar zonder onderbreking in de Republiek Kroatië gewoond of een geregistreerd verblijfplaats gehad totdat de aanvraag werd ingediend en de vreemdelingenstatus met permanent verblijf werd verleend.
 4. De persoon moet de Kroatische taal en het Latijnse schrift vloeiend beheersen en bekend zijn met de Kroatische cultuur en sociale regelingen.
 5. Dat de persoon het rechtssysteem van de Republiek Kroatië respecteert, door middel van publieke bijdragen, en dat er geen veiligheidsbelemmeringen voor hem of haar zijn om het Kroatische staatsburgerschap te verkrijgen.

4 – Het verkrijgen van het Kroatische staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisatie via investeringsprogramma’s in Kroatië.

5 – Herstel van het Kroatische staatsburgerschap

In sommige gevallen kan het Kroatische staatsburgerschap worden hersteld. Over het algemeen is de mogelijkheid om het staatsburgerschap terug te krijgen onder bepaalde voorwaarden beschikbaar voor mensen die het eerder hebben verloren. Mensen die bijvoorbeeld hun Kroatische staatsburgerschap hebben verloren door naturalisatie met een andere nationaliteit of om andere redenen, kunnen een aanvraag indienen om dit staatsburgerschap te herstellen.

De gebruikelijke voorwaarden voor het herwinnen van het Kroatische staatsburgerschap zijn onder meer:

 • Continu verblijf in Kroatië: Van de persoon kan worden verlangd dat hij een bepaalde periode ononderbroken in Kroatië verblijft.
 • Culturele of familiebanden: Culturele of familiebanden met Kroatië kunnen een belangrijke factor zijn.
 • Gebrek aan strafblad: Mensen die een aanvraag indienen om het staatsburgerschap te herstellen, mogen geen strafblad hebben.
 • Slaag voor de taaltest: Aan aanvragers kan worden gevraagd hun vaardigheid in de Kroatische taal te bewijzen.

Dubbele nationaliteit in de Kroatische wet

Kroatië staat zijn burgers toe om naast hun Kroatische staatsburgerschap een buitenlands staatsburgerschap te hebben. Volgens artikel 8 van de Kroatische staatsburgerschapswet vereist naturalisatie tot het Kroatische staatsburgerschap afstand doen van het staatsburgerschap van het andere land, wanneer dit door het andere land moet worden toegestaan. Dit geldt echter niet in een aantal gevallen, waaronder afstammelingen van Kroatische immigranten, de nationale belangen van Kroatië en voormalige Kroaten die afstand hebben gedaan van het Kroatische staatsburgerschap om een ​​carrière in een ander land na te streven.


Rechten en plichten van Kroatische burgers (met het Kroatische staatsburgerschap)

Rechten van burgers van Kroatië en houders van het Kroatische staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers in Kroatië genieten, waaronder:

 • Het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor verkiezingen: Kroatische burgers hebben het recht om te stemmen bij algemene en lokale verkiezingen en om zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Vrijheid van meningsuiting en pers: Burgers krijgen de garantie op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, inclusief het recht op toegang tot informatie en de vrijheid van de media.
 • Het recht op vreedzame vergadering en vereniging: Burgers hebben het recht om vreedzaam bijeen te komen en verenigingen en politieke partijen op te richten.
 • Arbeid en arbeidsrechten: Burgers hebben het recht op werk en op eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden.
 • Recht op onderwijs: Burgers krijgen het recht op toegang tot onderwijs en onderwijsmogelijkheden gegarandeerd.
 • Sociale en gezondheidsrechten: De staat biedt sociale en gezondheidsbescherming aan zijn burgers.
 • Legale bescherming: Burgers hebben recht op rechtsbescherming en een eerlijk proces.
 • Vrijheid van geloof: Burgers krijgen gegarandeerde vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.
 • Privacy bescherming: Bescherm persoonlijke, familie- en huisprivacy en correspondentie.

Plichten van burgers van Kroatië en houders van het Kroatische staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde burgers van Kroatië moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Naleving van de wet: Respect en naleving van lokale wet- en regelgeving.
 • Belasting betalen: Het betalen van verschuldigde belastingen in overeenstemming met de Kroatische wetgeving.
 • Het land verdedigen: Kroaten zijn verplicht het land te verdedigen in noodsituaties of conflicten, en dit kan, indien van toepassing, verplichte militaire dienst omvatten.
 • Deelname aan verkiezingen: Burgers aanmoedigen om deel te nemen aan verkiezingsprocessen, door te stemmen of zich kandidaat te stellen.
 • onderwijs : Zorg ervoor dat kinderen basisonderwijs krijgen.
 • De rechten van anderen respecteren: Respecteer de rechten en vrijheden van anderen, inclusief de rechten van minderheden en verschillende groepen.
 • Bijdrage aan de samenleving: Actieve deelname aan de samenleving, hetzij door vrijwilligerswerk of andere bijdragen aan het algemeen belang.
 • Behoud van het milieu: Verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Afstand doen of intrekking van het Kroatische staatsburgerschap

Vrijwillige afstand doen van het Kroatische staatsburgerschap

De wet staat vrijwillig afstand doen van het staatsburgerschap toe. Neem contact op met de Kroatische ambassade voor meer informatie en papierwerk. Mensen die afstand willen doen van het staatsburgerschap moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: De persoon moet 18 jaar oud zijn. De persoon heeft aan alle militaire verplichtingen voldaan. De persoon heeft een bewijs geleverd van toekomstig staatsburgerschap. De persoon heeft voldaan aan alle officiële, persoonlijke en financiële verplichtingen jegens zijn familie en de staat.

Onvrijwillige intrekking van het Kroatische staatsburgerschap

Volgens het consulaat zijn er geen gronden voor onvrijwillig verlies van het Kroatische staatsburgerschap. Mensen die een nieuw staatsburgerschap verwerven, verliezen niet standaard hun Kroatische staatsburgerschap. Volgens de Kroatische wet blijven mensen staatsburger van Kroatië totdat ze officieel worden ontheven van hun staatsburgerschap.


Voordelen van het verkrijgen van het Kroatische staatsburgerschap

Het verkrijgen van het staatsburgerschap kan veel voordelen en positieve gevolgen hebben, vooral in het licht van het politieke en economische klimaat van Kroatië als lid van de Europese Unie. De belangrijkste van deze positieve punten zijn:

 • Vrij verkeer binnen de Europese Unie: Het Kroatische staatsburgerschap geeft de houder ervan het recht om in elk land van de Europese Unie te verblijven en te werken zonder dat een visum nodig is.
 • Stem- en benoemingsrechten: Kroatische burgers hebben het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen bij lokale en nationale verkiezingen in Kroatië, evenals bij verkiezingen voor het Europees Parlement.
 • Onderwijs en gezondheidszorg: Toegang tot het onderwijs- en gezondheidszorgsysteem in Kroatië, inclusief het recht om te profiteren van onderwijs- en gezondheidszorgdiensten in EU-landen.
 • Juridische en sociale zekerheid: De juridische en sociale stabiliteit die gepaard gaat met burgerschap, inclusief juridische en diplomatieke bescherming.
 • Kans op baan: Het openen van deuren naar verschillende vacatures in Kroatië en in andere landen van de Europese Unie.
 • Investeringen en zaken: Faciliteren van investeringsprocedures en het opzetten van bedrijven in Kroatië en in landen van de Europese Unie.
 • Cultuur en erfgoed: Neem deel aan de rijke Kroatische cultuur en draag bij aan het behoud van het erfgoed.
 • Erbij horen en identiteit: Gevoel van Kroatische verbondenheid en identiteit, wat een belangrijke factor kan zijn voor mensen van Kroatische afkomst.
 • Reisvoordelen: Internationale reizen vergemakkelijken dankzij het Kroatische paspoort, dat wordt beschouwd als een van de krachtigste paspoorten ter wereld.
 • Deelname aan de Europese Unie: Mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende programma’s en initiatieven aangeboden door de Europese Unie, inclusief financiering en beurzen.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Kroatische staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Kroatische staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee aanvragers van het Kroatische staatsburgerschap worden geconfronteerd, namelijk:

 • Strenge ingezetenschapsvereisten: Aanvragers moeten een specifieke periode in Kroatië doorbrengen voordat ze het staatsburgerschap aanvragen. Dit vereist een ononderbroken en permanent verblijf en kan een nadeel zijn voor mensen die niet voor langere tijd in het land kunnen verblijven.
 • Vaardigheid in de Kroatische taal: Aanvragers moeten hun vaardigheid in de Kroatische taal bewijzen, wat een uitdaging kan zijn voor niet-moedertaalsprekers.
 • Bureaucratie en administratieve procedures: Het aanvraagproces kan ingewikkeld zijn en veel documenten vergen, wat een obstakel kan zijn, vooral voor mensen die geen ervaring hebben met het omgaan met administratieve procedures.
 • Bestelkosten: De kosten voor het aanvragen van staatsburgerschap kunnen hoog zijn, inclusief juridische kosten en vertaalkosten van documenten.
 • Lange wachttijden: Het beoordelingsproces van de aanvraag kan lang duren, wat resulteert in lange wachttijden voordat het staatsburgerschap wordt verkregen.
 • Afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit: In sommige gevallen kan aan aanvragers worden gevraagd afstand te doen van hun oorspronkelijke staatsburgerschap, wat voor velen een moeilijke beslissing kan zijn.
 • Controle van het strafregister: Aanvragers mogen geen strafblad hebben en hiervoor zijn certificaten vereist die dit bewijzen.
 • Veranderingen in de wetgeving: Wet- en regelgeving met betrekking tot staatsburgerschap kunnen veranderen, waardoor het proces ingewikkelder of vertraagd wordt.
 • Culturele en sociale integratie: Aanvragers kunnen met uitdagingen worden geconfronteerd bij de integratie in de Kroatische samenleving en bij het begrijpen van de lokale gewoonten en cultuur.

Obstakels waarmee Kroatische paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen echte obstakels voor houders van het Kroatische staatsburgerschap, integendeel: het Kroatische paspoort is sterk en biedt de houder ervan vele voordelen en voordelen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment