تعرف علي كيفية الحصول على الجنسية الكولومبية 2024

Hoe het Colombiaanse staatsburgerschap en het naturalisatierecht in Colombia te verkrijgen

De nationaliteits- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een staatsburger van Colombia is en staatsburgerschapsrechten geniet in Colombia. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Colombiaanse staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het principe van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Colombia of in het buitenland van ouders die het Colombiaanse staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. Het staatsburgerschap is gebaseerd op de grondwet van Colombia, gedateerd juli 1991, en burgerschapswet nr. 43, gedateerd 1 februari 1993.


Manieren om het Colombiaanse staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Colombiaanse staatsburgerschap door geboorte

Het Colombiaanse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Colombia verleent geen automatisch staatsburgerschap. Om het Colombiaanse staatsburgerschap bij de geboorte te verkrijgen, moet een persoon ten minste één ouder hebben die een Colombiaans staatsburger is of legaal in Colombia verblijft.
 • Een buiten Colombia geboren kind dat ten minste één Colombiaanse ouder heeft, kan door geboorte als Colombiaans staatsburger worden geregistreerd, hetzij bij terugkeer naar Colombia (voor ingezetenen) of bij een consulaat in het buitenland (voor niet-ingezetenen).

Opmerking: Colombia verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die op zijn grondgebied zijn geboren of als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Colombiaanse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Colombiaanse staatsburgerschap kan worden verworven door middel van een huwelijk door met een Colombiaans staatsburger te trouwen, op grond van een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Een buitenlander die met een Colombiaans staatsburger is getrouwd, kan het Colombiaanse staatsburgerschap verkrijgen na twee jaar in Colombia te hebben gewoond.

3- Het verkrijgen van het Colombiaanse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Een persoon die vijf jaar als wettig permanent ingezetene in Colombia heeft gewoond, kan het staatsburgerschap aanvragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In sommige gevallen zijn er uitzonderingen op de gebruikelijke verblijfsvereisten, waaronder:

 • Eén jaar verblijf voor staatsburgers van Latijns-Amerikaanse of Caribische landen
 • Verblijfsduur van twee jaar voor staatsburgers van geboorte in Spanje
 • Verblijf van twee jaar voor een persoon die getrouwd is met een Colombiaans staatsburger of een ouder van een kind dat het Colombiaanse staatsburgerschap bezit of daarvoor in aanmerking komt
 • Verblijfsvergunning van vijf jaar voor buitenlanders die geen Latijns-Amerikaanse, Caribische of Spaanse staatsburger zijn.

de examens

 • Kandidaten voor het staatsburgerschap moeten slagen voor een test over de geschiedenis, geografie en grondwet van Colombia. Een Spaanse vaardigheidstest is ook vereist voor mensen die geen moedertaalsprekers van het Spaans zijn.
 • Degenen met een bachelordiploma van een Colombiaanse universiteit of mensen ouder dan 65 jaar zijn vrijgesteld van de tests.

4 – Het verkrijgen van het Colombiaanse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisaties via investeringsprogramma’s in Colombia.

5- Herstel het Colombiaanse staatsburgerschap

In overeenstemming met wet nr. 43 van 1993, gereguleerd door decreet 1869 van 1994 en gewijzigd door wet 962 van 2005, kunnen Colombiaanse burgers door geboorte of adoptie die de Colombiaanse nationaliteit hebben verloren of er afstand van hebben gedaan, deze terugkrijgen door middel van een schriftelijke verklaring ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Colombiaanse consulaten of kantoren, gouverneurs in Colombia en voldoen aan de relevante vereisten en documenten die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving. Dienovereenkomstig zal een “Certificaat van Beroep” worden afgegeven waarin het herstel van het Colombiaanse staatsburgerschap wordt vermeld.

Vereisten en documenten

Colombianen naar geboorte:

 • Een schriftelijk verzoek ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Colombiaanse consulaten of de kantoren van de gouverneurs van Colombia, waarin de wens van indiener wordt aangegeven om de politieke grondwet en wetten van Colombia te handhaven en te controleren; Vermeld indien mogelijk elke andere nationaliteit die de aanvrager heeft. Opgemerkt moet worden dat de periode voor het indienen van deze aanvraag twee (2) jaar bedraagt ​​vanaf de datum van uitgifte van het certificaat van ontheffing van het Colombiaanse staatsburgerschap.
 • Nationaliteitskaart of geboorteakte.
 • Vijf (5) foto’s van 4 x 5 cm op een blauwe achtergrond.
 • De Werkgroep Intern Burgerschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of het overeenkomstige Gouverneurskantoor of Consulaat roept de aanvrager op om hem of haar op de hoogte te stellen van de gegevens over het herstel van het Colombiaanse staatsburgerschap.
 • Het wordt aanbevolen om een ​​kopie van het certificaat van afstand van het Colombiaanse staatsburgerschap en het document waaruit de datum van verwerving van een ander staatsburgerschap blijkt, bij de documenten te voegen

Voor Colombianen door naturalisatie:

 • Een schriftelijk verzoek ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Colombiaanse consulaten of de kantoren van de gouverneurs van Colombia, waarin de wens van indiener wordt aangegeven om de politieke grondwet en wetten van Colombia te handhaven en te controleren; Vermeld indien mogelijk elke andere nationaliteit die de aanvrager heeft. Opgemerkt moet worden dat de periode voor het indienen van deze aanvraag twee (2) jaar bedraagt ​​vanaf de datum van uitgifte van het certificaat van ontheffing van het Colombiaanse staatsburgerschap.
 • Staatsburgerschapskaart of ander document waaruit blijkt dat de aanvrager het Colombiaanse staatsburgerschap heeft verkregen.
 • Bewijs van goed gedrag en politieregistratie afgegeven door de Administratieve Afdeling Veiligheid (Departamento Administrativo de Seguridad – DAS)
 • Bewijs van verblijf in Colombia gedurende ten minste één (1) jaar voorafgaand aan het indienen van de aanvraag om het staatsburgerschap te hervatten.
 • De Werkgroep Intern Burgerschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of het betreffende consulaat zal de aanvrager oproepen om hem of haar op de hoogte te stellen van het besluit afstand te doen van het Colombiaanse staatsburgerschap.
 • Het wordt aanbevolen om een ​​kopie van de accreditatie van het Colombiaanse staatsburgerschap en een certificaat van afstand van het Colombiaanse staatsburgerschap bij de documenten te voegen.

Dubbele nationaliteit in de Colombiaanse wet

De Colombiaanse nationaliteitswet erkent dat een Colombiaan door geboorte of naturalisatie andere nationaliteiten kan hebben. Colombianen die door geboorte de Colombiaanse nationaliteit hebben verkregen, kan deze onder geen enkele omstandigheid worden ontnomen. Het verwerven van een andere nationaliteit leidt op zichzelf dus niet tot het verlies van de Colombiaanse nationaliteit. Iemand die afstand heeft gedaan van het Colombiaanse staatsburgerschap kan dit later terugkrijgen.

Bepaalde overheidsfuncties worden echter ontzegd aan mensen met een dubbele nationaliteit. Beroepsdiplomaten mogen volgens de Colombiaanse wet bijvoorbeeld geen dubbele nationaliteit hebben; Een persoon met een dubbele nationaliteit kan worden benoemd in een diplomatieke functie, maar kan geen professionele rechten verwerven.


Rechten en plichten van Colombiaanse burgers (met het Colombiaanse staatsburgerschap)

Rechten van Colombiaanse burgers en houders van het Colombiaanse staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers van Colombia genieten, waaronder:

 • Het recht op leven en persoonlijke veiligheid: Bescherming tegen geweld en bedreigingen voor het leven en de persoonlijke veiligheid.
 • Vrijheid van meningsuiting en media: Burgers hebben het recht zich vrijelijk te uiten en informatie te raadplegen en te verspreiden.
 • Recht op onderwijs: Basisonderwijs is gratis en verplicht, en hoger onderwijs wordt aangemoedigd.
 • Politieke rechten: Inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Recht op gezondheid: Toegang tot basisgezondheidszorg.
 • Recht op gerechtigheid: Toegang tot een eerlijk en effectief rechtssysteem.
 • Recht op privacy: Bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens van het individu.
 • Vrijheid van godsdienst en aanbidding: Vrijheid om religie of persoonlijke overtuiging te beoefenen.
 • Rechten van vrouwen en kinderen: Speciale bescherming voor vrouwen en kinderen tegen geweld en discriminatie.
 • arbeidsrechten: Rechten zoals minimumlonen, gereguleerde werktijden en werkzekerheid.

Plichten van Colombiaanse burgers en houders van het Colombiaanse staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde personen in Colombia moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Naleving van de grondwet en wetten: Respecteer de lokale en nationale wet- en regelgeving.
 • Deelname aan het democratische leven: Neem deel aan het politieke proces, inclusief stemmen bij verkiezingen.
 • Het land verdedigen: Het verdedigen van de nationale soevereiniteit, in overeenstemming met de wet, wat onder bepaalde omstandigheden de verplichte militaire dienst kan omvatten.
 • Belasting betalen: Draag bij aan de financiering van openbare diensten en infrastructuur door belasting te betalen.
 • Bevordering van tolerantie en co-existentie: Het respecteren van de rechten van anderen en het bevorderen van een cultuur van vrede en tolerantie.
 • Bescherming van natuurlijke hulpbronnen: Behoud van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen.
 • Het verlenen van openbare diensten: Afhankelijk van de wet kan van burgers worden verlangd dat zij bepaalde openbare diensten verlenen, zoals zitting nemen in jury’s of deelnemen aan gemeenschapsontwikkelingsprojecten.
 • Zorg verlenen aan het gezin: Het bieden van zorg en ondersteuning aan familieleden.

Afstand doen of intrekking van het Colombiaanse staatsburgerschap

Colombiaanse burgers kunnen afstand doen van hun staatsburgerschap. De ontheffingsprocedure vereist dat de burger bij een Colombiaanse ambassade of consulaat verschijnt als de indiener buiten Colombia woont, of bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als de indiener in Colombia woont. Om het proces van het opgeven van het Colombiaanse staatsburgerschap op gang te brengen, moet indiener het staatsburgerschap van een ander land bezitten.


Voordelen van het verkrijgen van het Colombiaanse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Colombiaanse staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Volledige burger- en politieke rechten: Als Colombiaans staatsburger heeft u het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt, waardoor u actief kunt deelnemen aan het politieke en democratische leven van het land.
 • Vrijheid om het land binnen te komen en te verlaten: Als staatsburger kunt u vrij en zonder visum of vergunning van en naar Colombia reizen.
 • Genieten van openbare diensten en sociale zorg: U kunt profiteren van gezondheidsdiensten, onderwijs en andere sociale programma’s die door de staat worden aangeboden.
 • Betere kansen op werk: Als burger heeft u toegang tot bredere werkgelegenheidskansen, inclusief overheidsbanen die mogelijk beperkt zijn tot burgers.
 • Rechtszekerheid en stabiliteit: Als Colombiaans staatsburger geniet u de volledige bescherming van de Colombiaanse wetten en heeft u toegang tot het rechtssysteem om uw rechten te beschermen.
 • Reizen zonder visum of met concessionele visa: Een Colombiaans paspoort kan visumvrije of concessionele toegang tot verschillende landen mogelijk maken.
 • Multiculturalisme en diversiteit: Colombia is een land met een rijke cultuur en sociale en culturele diversiteit, en biedt een multiculturele omgeving om te wonen en te werken.
 • Investeringsmogelijkheden: Als staatsburger heeft u mogelijk betere kansen voor investeringen en bedrijfsontwikkeling in Colombia.
 • Geniet van diplomatieke bescherming: Als Colombiaans staatsburger wordt u beschermd door Colombiaanse ambassades en consulaten tijdens uw reis of verblijf in het buitenland.
 • Mogelijkheid om dubbele nationaliteit te verkrijgen: Colombia staat dubbele nationaliteit toe, wat betekent dat u uw oorspronkelijke staatsburgerschap kunt behouden terwijl u het Colombiaanse staatsburgerschap verkrijgt, waardoor uw reis- en accommodatiemogelijkheden toenemen.
 • Mogelijkheden voor netwerken en persoonlijke ontwikkeling: Als Colombiaans staatsburger kunt u dieper betrokken raken bij de Colombiaanse cultuur en samenleving, wat mogelijkheden biedt voor netwerken en persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Toegang tot nieuwe markten: Als burger kunt u nieuwe kansen vinden op de Colombiaanse markten, of het nu gaat om zakendoen of investeringen, terwijl u als burger wordt behandeld bij commerciële en economische transacties.
 • gevoel van verbondenheid: Het verkrijgen van staatsburgerschap kan het gevoel van verbondenheid en identiteit met een land en zijn cultuur versterken.
 • Het recht om onroerend goed te bezitten: In sommige landen kunnen er beperkingen gelden voor buitenlanders die onroerend goed bezitten, maar als staatsburger heeft u het recht om onroerend goed te bezitten zonder deze beperkingen.
 • Academische en onderzoeksmogelijkheden: Als burger kunt u profiteren van academische en onderzoeksmogelijkheden, waaronder toegang tot beurzen en onderwijsprogramma’s.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Colombiaanse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee mensen worden geconfronteerd die het Colombiaanse staatsburgerschap aanvragen

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Colombiaanse staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Juridische en procedurele vereisten: Er kunnen strenge eisen gelden voor het staatsburgerschap, zoals langere verblijfsperioden, bewijs van voortgezet verblijf en de behoefte aan specifieke ondersteunende documentatie.
 • de taal : Vaardigheid in het Spaans kan vereist zijn, en dit kan een uitdaging zijn voor mensen die Spaans niet als eerste taal spreken.
 • Culturele en historische examens: Sommige landen vereisen dat aanvragers examens afleggen over cultuur, geschiedenis en wetten om hun kennis van het land te bewijzen.
 • Financiële kosten: Aanvraagkosten en kosten die verband houden met de aanvraag (zoals vertaling van documenten, juridische kosten) kunnen voor sommige mensen onbetaalbaar zijn.
 • Bureaucratische procedures: Het proces kan lang en complex zijn, waarbij veel administratieve procedures en overheidskantoren moeten worden afgehandeld.
 • Controle van het strafregister: Van aanvragers wordt doorgaans verlangd dat zij een strafbladcertificaat overleggen, en elk strafblad kan het staatsburgerschapsproces bemoeilijken.
 • Wachten en onzekerheid: Het beoordelingsproces van de aanvraag kan lang duren en aanvragers kunnen te maken krijgen met lange wachttijden zonder garantie op goedkeuring.
 • Aanpassen aan de cultuur: Aanpassing aan de Colombiaanse cultuur en samenleving kan voor sommige aanvragers een uitdaging zijn, vooral als ze een verschillende culturele achtergrond hebben.

Obstakels waarmee Colombiaanse paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen obstakels voor Colombiaanse paspoorthouders, integendeel: het Colombiaanse paspoort is sterk en biedt de houder ervan veel voordelen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top