kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية الليتوانية 2025

kaidi3
kaidi4

Hoe u het Litouwse staatsburgerschap en de naturalisatiewetgeving in Litouwen kunt verkrijgen

De wetten inzake staatsburgerschap en recht op staatsburgerschap bepalen wie een Litouws staatsburger is en staatsburgerschapsrechten geniet in Litouwen. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Indonesische staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het beginsel van jus sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Litouwen of in het buitenland van ouders die het Litouwse staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. Het staatsburgerschap is gebaseerd op de wet op het staatsburgerschap van de Republiek Litouwen, gedateerd 5 december 1991. Vragen over personen geboren vóór 15 juni 1940 moeten worden gestuurd naar het consulaat-generaal van Litouwen in New York of Chicago.

Burgerschap van de Europese Unie:Aangezien Litouwen deel uitmaakt van de Europese Unie, zijn Litouwse burgers volgens de EU-wetgeving ook EU-burgers en genieten zij daarom het recht van vrij verkeer en hebben zij het recht om te stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Wanneer ze zich in een niet-EU-land bevinden waar geen Litouwse ambassade is, hebben Litouwse burgers recht op consulaire bescherming van de ambassade van elk ander EU-land dat zich in dat land bevindt. Litouwse staatsburgers kunnen in elk land binnen de Europese Unie wonen en werken als gevolg van het recht op vrij verkeer en verblijf dat wordt verleend in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.


Manieren om het Litouwse staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Litouwse staatsburgerschap door geboorte

Het Litouwse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Geboorte in Litouwen geeft niet automatisch het staatsburgerschap. De uitzondering is een kind van onbekende of staatloze ouders.
 • Een kind waarvan de ouders beide staatsburger van Litouwen zijn, ongeacht het geboorteland van het kind.
 • Een in het buitenland geboren kind, waarvan één van de ouders een Litouws staatsburger is.
 • Een kind dat in het buitenland is geboren en waarvan één ouder de Litouwse staatsburger is en de andere een vaste verblijfplaats in Litouwen heeft.

Opmerking: Litouwen verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die op zijn grondgebied en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2 – Het verkrijgen van het Litouwse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Litouwse staatsburgerschap kan worden verworven door middel van een huwelijk door met een Litouwse staatsburger te trouwen, op grond van een decreet dat de volgende voorwaarden bevat:

Iedereen die met een Litouwse staatsburger trouwt, kan na drie jaar huwelijk het staatsburgerschap aanvragen.

3 – Verkrijgen van het Litouwse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

De persoon moet geslaagd zijn voor de Litouwse taalexamens en het examen Fundamentele Bepalingen van de Grondwet, heeft ten minste tien jaar permanent in Litouwen gewoond, heeft een vaste werkplek of een wettelijke bron van bestaan ​​en is staatloos of heeft afstand gedaan van eerdere burgerschap.

4 – Het verkrijgen van het Litouwse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisaties via investeringsprogramma’s in Litouwen.

5 – Herstel van het Litouwse staatsburgerschap

Het Litouwse staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden hersteld. Het proces van herstel van het staatsburgerschap varieert op basis van verschillende factoren, zoals de afkomst van een persoon, de geschiedenis van verlies van staatsburgerschap en de huidige wetgeving in Litouwen.

Hier zijn enkele scenario’s die herstel van het Litouwse staatsburgerschap mogelijk kunnen maken:

 • Afkomst van de persoon: Mensen die in het verleden Litouws staatsburger waren, of hun nakomelingen, komen mogelijk in aanmerking voor het herwinnen van het staatsburgerschap.
 • Verlies van nationaliteit vanwege historische redenen: Mensen die hun Litouwse staatsburgerschap hebben verloren als gevolg van politieke veranderingen of buitenlandse bezetting, komen mogelijk in aanmerking om dit terug te krijgen.
 • Residentie : Het kan nodig zijn om aan te tonen dat u gedurende een bepaalde periode in Litouwen verblijft.
 • Dubbele naturalisatie: Litouwen staat in sommige gevallen dubbele nationaliteit toe, wat het voor sommige mensen gemakkelijker kan maken om hun Litouwse staatsburgerschap terug te krijgen zonder hun huidige staatsburgerschap op te geven.

Dubbele nationaliteit in de Litouwse wet

Momenteel staat de wet op het staatsburgerschap alleen in uitzonderlijke gevallen een dubbele nationaliteit toe voor degenen wier voorouders Litouwen verlieten vóór de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in 1990, maar die in 1940 nog steeds het Litouwse staatsburgerschap bezaten. Er zijn een aantal dingen waarmee rekening moet worden gehouden voordat iemand in aanmerking kan komen voor het staatsburgerschap. , en door het te verkrijgen krijgt iemand het recht om het Litouwse staatsburgerschap op te eisen.

Mensen die staatsburger waren van het onafhankelijke Litouwen (tussen 1918 en 1940), evenals hun kinderen en kleinkinderen, kunnen het Litouwse staatsburgerschap terugkrijgen. Mensen van Litouwse afkomst kunnen het dubbele Litouwse staatsburgerschap terugkrijgen als hun voorouders in 1940 nog steeds het Litouwse staatsburgerschap bezaten. Het dubbele staatsburgerschap kan ook worden uitgebreid tot nakomelingen van Litouwse staatsburgers die naar Siberië zijn verbannen en in landen van de Sovjet-Unie zijn gebleven.


Rechten en plichten van Litouwse burgers (met het Litouwse staatsburgerschap)

Rechten van burgers van Litouwen en houders van het Litouwse staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde personen in Litouwen genieten, waaronder:

 • Het recht op leven en persoonlijke vrijheid: Litouwen beschermt de fundamentele mensenrechten en garandeert bescherming tegen willekeurige detentie en marteling.
 • Vrijheid van meningsuiting en pers: Individuen zijn vrij om hun mening te uiten en informatie te verspreiden zonder censuur of inmenging van de staat.
 • Het recht op vreedzame vergadering en vereniging: Burgers en bewoners mogen vreedzame bijeenkomsten en verenigingen organiseren en eraan deelnemen.
 • Stemrecht en politieke participatie: Burgers hebben het recht om deel te nemen aan het politieke proces, inclusief het stemmen bij verkiezingen en het bekleden van een openbaar ambt.
 • Recht op gerechtigheid: Iedereen heeft recht op een eerlijk en openbaar proces wanneer hij wordt beschuldigd van een misdrijf.
 • Rechten van minderheden en etnische groepen: Litouwen beschermt de rechten van minderheden en garandeert gelijkheid voor de wet voor alle etnische en culturele groepen.
 • Het recht op werk en onderwijs: Burgers en inwoners hebben toegang tot werkgelegenheid en onderwijsmogelijkheden.
 • Privacy- en gegevensbeschermingsrechten: Wetten bieden bescherming voor de persoonlijke levenssfeer en gegevens van individuen.

Plichten van burgers van Litouwen en houders van het Litouwse staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde personen in Litouwen moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Naleving van de wet: Alle inwoners van Litouwen moeten voldoen aan de lokale wetten en nationale regelgeving.
 • Belasting betalen: Burgers en ingezetenen moeten hun belastingen betalen op basis van hun inkomen en economische activiteiten.
 • Het land verdedigen: De wet kan van burgers eisen dat zij deelnemen aan de verdediging van het land, wat de verplichte militaire dienst of andere civiele diensten kan omvatten.
 • Deelname aan het democratische proces: Burgers worden aangemoedigd om deel te nemen aan democratische processen, zoals stemmen bij verkiezingen en deelnemen aan publieke aangelegenheden.
 • De rechten van anderen respecteren: Iedereen moet de rechten en vrijheden van anderen respecteren, inclusief persoonlijke rechten en eigendomsrechten.
 • onderwijs : In sommige gevallen zijn ouders verplicht ervoor te zorgen dat hun kinderen basisonderwijs krijgen.
 • Handhaving van de openbare orde: Van burgers en bewoners wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het handhaven van de openbare orde en de openbare veiligheid.
 • Respecteer cultuur en tradities: Burgers en inwoners worden aangemoedigd om de Litouwse cultuur en tradities te respecteren en bij te dragen aan het behoud van cultureel erfgoed.

Afstand doen of intrekking van het Litouwse staatsburgerschap

Vrijwillig afstand doen van het Litouwse staatsburgerschap

De wet staat vrijwillig afstand doen van het Litouwse staatsburgerschap toe. Neem contact op met de ambassade voor details en benodigde papieren.

Onvrijwillige intrekking van het Litouwse staatsburgerschap

Een persoon verwerft vrijwillig het buitenlandse staatsburgerschap. De persoon woont langer dan 3 jaar in het buitenland zonder toestemming van de overheid. Een persoon treedt toe tot de civiele of militaire dienst van een vreemd land.


Voordelen van het verkrijgen van het Litouwse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Litouwse staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Vrij verkeer binnen de Europese Unie: Als Litouws staatsburger kunt u vrij reizen en werken in elke EU-lidstaat, zonder dat u een visum nodig heeft.
 • Verblijfs- en werkrechten: Litouwse staatsburgers kunnen zonder beperkingen in Litouwen en in andere EU-landen wonen en werken.
 • Deelname aan het democratische proces: Litouwse burgers hebben het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt in Litouwen en bij de Europese verkiezingen.
 • Consulaire bescherming: Als Litouws staatsburger krijgt u consulaire bescherming van elke EU-lidstaat wanneer u buiten de Unie reist.
 • Toegang tot openbare diensten: U heeft toegang tot het gezondheidszorgsysteem, het onderwijs en de sociale diensten in Litouwen.
 • Rechtszekerheid en stabiliteit: Litouwen biedt een stabiel rechtssysteem en een veilige omgeving om te wonen en te werken.
 • Economische kansen: Litouwse burgers kunnen profiteren van economische kansen in Litouwen en andere EU-landen.
 • Cultureel en taalkundig pluralisme: Als onderdeel van de Europese Unie kan Litouwen profiteren van een rijke culturele en taalkundige diversiteit.
 • Deelname aan programma’s van de Europese Unie: Litouwse burgers kunnen deelnemen aan verschillende EU-programma’s, zoals het Erasmus+ studentenuitwisselingsprogramma.

Informatie over problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Litouwse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Litouwse staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee aanvragers van het Litouwse staatsburgerschap worden geconfronteerd, namelijk:

 • Verblijfsvereisten: Van aanvragers kan worden verlangd dat ze een bepaalde periode in Litouwen verblijven voordat ze het staatsburgerschap aanvragen, en dit kan een uitdaging zijn voor degenen die nog niet in het land wonen.
 • Taalvaardigheid: Voor het verkrijgen van het Litouwse staatsburgerschap is vaardigheid in de Litouwse taal vereist. Dit kan een hele uitdaging zijn voor mensen die geen achtergrond in deze taal hebben.
 • Testen en interviews: Aanvragers moeten mogelijk tests afleggen over kennis van de Litouwse geschiedenis en cultuur, evenals interviews met autoriteiten.
 • Kosten: Er kunnen kosten verbonden zijn aan tests en juridische procedures voor het aanvragen van het staatsburgerschap, wat voor sommige mensen een barrière kan vormen.
 • Bureaucratie: Het proces kan complex zijn en veel documentatie vereisen, wat stressvol en tijdrovend kan zijn.
 • Beperkingen op dubbele nationaliteit: Litouwen kent bepaalde beperkingen op de dubbele nationaliteit, wat kan betekenen dat sommige aanvragers afstand moeten doen van hun oorspronkelijke staatsburgerschap.
 • Antecedentenonderzoek: Er kan uitgebreid antecedentenonderzoek naar sollicitanten worden uitgevoerd, waarbij transparantie en eerlijkheid bij het verstrekken van informatie vereist zijn.
 • Veranderingen in wetten en beleid: Veranderingen in de Litouwse immigratie- en nationaliteitswetten kunnen van invloed zijn op de aanvraagprocedure en -vereisten.

Obstakels waarmee Litouwse paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen obstakels voor Litouwse paspoorthouders, integendeel, het komt de houder ten goede en levert hem veel voordelen op.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment