تعرف علي كيفية الحصول على الجنسية المدغشقرية (الملغاشية) 2024

Hoe u het Malagassische (Malagassische) staatsburgerschap en de naturalisatiewet in Madagaskar kunt verkrijgen

De nationaliteits- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een Malagassisch staatsburger is en burgerschapsrechten geniet in Madagaskar. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Malagassische staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het principe van jus sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Madagaskar of in het buitenland van ouders die het Malagassische staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. Het Malagassische staatsburgerschap is gebaseerd op decreet nr. 60-064 van 22 juli 1960. De Malagassische wet op het staatsburgerschap is gebaseerd op vaderlijke afstamming (jus sanguinis).


Manieren om het Malagassische staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Malagassische staatsburgerschap door geboorte

Het Malagassische staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Kinderen waar dan ook geboren uit een vader met de Malagassische nationaliteit.
 • Er wordt aangenomen dat kinderen die in de regio zijn achtergelaten of wees zijn geworden en waarvan de ouders niet bekend zijn, Malagasi zijn.

Opmerking: Madagaskar verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die op zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Malagassische staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Malagassische staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Malagassische staatsburger, volgens een decreet dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

De vrouw van een Malagassische staatsburger krijgt rechtstreeks het staatsburgerschap als zij staatloos is. Anders wordt de toekenning van haar staatsburgerschap bepaald door het oordeel van de autoriteiten, en het is niet duidelijk wat de criteria daarvoor zijn.

3- Het verkrijgen van het Indonesische staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Het staatsburgerschap kan worden verleend aan mensen die voldoende tijd op het grondgebied hebben gewoond om hun begrip van de Malagassische taal en de gewoonten en tradities van de gemeenschap te bevestigen. In de algemene bepalingen is vastgelegd dat aanvragers zich goed moeten gedragen. De persoon mag geen strafrechtelijke veroordeling hebben met straffen van meer dan een jaar; Geniet van een goede mentale en fysieke gezondheid; Een mens kan economisch zelfvoorzienend zijn. Aanvragers moeten vijf jaar in het land hebben gewoond. Naast buitenlanders die aan de criteria voldoen, zijn er nog meer personen die genaturaliseerd kunnen worden:

 • Geadopteerden kunnen ervoor kiezen het Malagassische staatsburgerschap te verwerven na voltooiing van een legale adoptie.
 • Het staatsburgerschap wordt automatisch verleend aan minderjarige kinderen die samen met een van de ouders in Madagaskar zijn genaturaliseerd.
 • Mensen die de natie grote diensten hebben bewezen zonder aan andere eisen te voldoen.

4 – Het verkrijgen van het Malagassische staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisaties via investeringsprogramma’s in Madagaskar.

5 – Herstel het Malagassische staatsburgerschap

Er is geen duidelijke informatie over het herstel van het staatsburgerschap in Madagaskar, en u moet contact opnemen met de dichtstbijzijnde diplomatieke missie voor meer informatie hierover.


Dubbele nationaliteit in de Malagassische wet

Dubbele nationaliteit is in Madagaskar niet toegestaan ​​voor mensen van Malagassische afkomst, maar genaturaliseerde personen mogen hun eerdere nationaliteit behouden.


Rechten en plichten van Malagassische burgers (met het Malagassische staatsburgerschap)

Rechten van Madagaskarse burgers en houders van het Malagassische staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde personen in Madagaskar genieten, waaronder:

 • Individuele rechten en gelijkheid: De Grondwet legt fundamentele rechten op aan individuen, waaronder het recht op gelijkheid en non-discriminatie.
 • vrijheid van meningsuiting : Burgers genieten de vrijheid van meningsuiting en mening, terwijl ze zich houden aan de lokale wetten.
 • Verzamel- en montagerechten: Burgers hebben doorgaans het recht om elkaar te ontmoeten en te demonstreren, maar dit moet in overeenstemming zijn met wettelijke controles.
 • Rechten op het gebied van defensie en justitie: De Grondwet garandeert het recht van burgers op een eerlijk proces en het recht op verdediging.
 • Economische en sociale rechten: Het rechtssysteem wordt verondersteld de rechten van individuen op onderwijs, gezondheidszorg en een waardig leven te garanderen.
 • Werkrechten: Burgers moeten arbeidsrechten genieten en bescherming krijgen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.
 • Het recht op genot van persoonlijke en onroerende goederen: De wet geeft burgers rechten met betrekking tot persoonlijke en onroerende goederen, zoals eigendomsrechten en huurrechten.
 • De rechten van minderheden: De Grondwet wordt verondersteld de rechten van minderheden te beschermen en gelijkheid voor de wet te garanderen voor alle burgers, ongeacht ras of religie.
 • Vrouwenrechten : Vrouwen moeten op verschillende gebieden gelijke rechten genieten als mannen, inclusief deelname aan het politieke en economische leven.
 • Kinderrechten : De rechten van kinderen moeten worden beschermd, inclusief onderwijsrechten, zorgrechten en bescherming tegen discriminatie en uitbuiting.
 • Rechten van vluchtelingen en migranten: De wet wordt verondersteld de rechten te beschermen van personen die asiel zoeken of naar Madagaskar verhuizen, op grond van internationale en nationale wetten.
 • Verkiezingsrechten: Burgers moeten het recht krijgen om te stemmen, deel te nemen aan het democratische proces en hun vertegenwoordigers in de regering te kiezen.

Plichten van Madagaskarse burgers en houders van het Malagassische staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde personen in Madagaskar moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Naleving van wetten: Burgers moeten de lokale wet- en regelgeving naleven en samenwerken met lokale autoriteiten om de openbare orde en veiligheid in de gemeenschap te waarborgen.
 • Deelname aan het democratische leven: Burgers worden aangemoedigd om deel te nemen aan het democratische proces, inclusief stemmen bij verkiezingen en deelname aan publieke dialogen.
 • Belasting betalen: Het betalen van belastingen in overeenstemming met lokale en nationale wetten is een belangrijke plicht ter ondersteuning van openbare diensten en infrastructuur.
 • Gemeenschapsdienst : Burgers kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap door deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten en lokale dienstverleningsprojecten te ondersteunen.
 • De rechten van anderen respecteren: Burgers moeten de rechten van anderen respecteren en tolerantie en vreedzaam samenleven tussen verschillende gemeenschappen bevorderen.
 • Bijdragen aan de opbouw van de economie: Burgers kunnen bijdragen aan het stimuleren van de economische groei door hard te werken en een bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt.
 • Interesse in onderwijs: Het ondersteunen van onderwijs, het stimuleren van leren en het ontwikkelen van persoonlijke en professionele vaardigheden is een belangrijke plicht van burgers.
 • Behoud van het milieu: Burgers worden aangemoedigd om bij te dragen aan milieubescherming en duurzaamheid door het verbruik van hulpbronnen te beheersen en de natuur te behouden.

Afstand doen of intrekking van het Malagassische staatsburgerschap

Vrijwillige afstand doen van het Malagassische staatsburgerschap

Verzoeken om vrijwillig afstand doen van het staatsburgerschap kunnen worden gericht aan de dichtstbijzijnde Malagassische ambassade. Het is mogelijk om hiervan af te zien, op voorwaarde dat er overtuigende redenen zijn om dit te doen.

Onvrijwillige intrekking van het Malagassische staatsburgerschap

 • Als de persoon vrijwillig het buitenlandse staatsburgerschap verkrijgt.
 • Of de persoon trouwt met een buitenlander en verblijft permanent in het buitenland.
 • Persoon die is veroordeeld voor een misdrijf tegen de staatsveiligheid.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Malagassische staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Malagassische staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee aanvragers van het Malagassische staatsburgerschap worden geconfronteerd, namelijk:

 • Wettelijke vereisten: Er kan een reeks wettelijke vereisten zijn waaraan aanvragers moeten voldoen. Deze vereisten omvatten een strafrechtelijk antecedentenonderzoek en het verstrekken van de nodige officiële documentatie.
 • Geneeskundig onderzoek : Van aanvragers van het staatsburgerschap kan worden verlangd dat zij een medisch onderzoek ondergaan om er zeker van te zijn dat zij niet lijden aan ziekten die een gevaar kunnen vormen voor de samenleving.
 • Permanent verblijf : Sommige landen kunnen eisen dat aanvragers van het staatsburgerschap gedurende een bepaalde periode een permanente verblijfsvergunning in het land hebben voordat ze in aanmerking komen voor een aanvraag.
 • de taal : Het staatsburgerschapsproces kan een taaltest omvatten, waarbij aanvragers bepaalde taalvaardigheden moeten aantonen.
 • Financiële kosten: Het proces voor het verkrijgen van het staatsburgerschap kan financiële kosten met zich meebrengen, zoals aanvraagkosten en administratieve kosten.
 • Economische omstandigheden: Soms kunnen de economische of belastingautoriteiten van aanvragers van het staatsburgerschap eisen dat zij informatie verstrekken over hun financiële situatie en belasting betalen.
 • Verenigbaarheid met wetten inzake tweede nationaliteit: Als het oorspronkelijke staatsburgerschap behouden blijft, kunnen er vereisten zijn om te voldoen aan de wetten van het land dat het staatsburgerschap verleent.

Obstakels waar mensen met het Malagassische staatsburgerschap mee te maken kunnen krijgen

Genaturaliseerde burgers in Madagaskar kunnen ondanks het verkrijgen van het staatsburgerschap met een aantal problemen en uitdagingen worden geconfronteerd. Tot deze problemen en obstakels behoren:

Economische uitdagingen: Individuen kunnen te maken krijgen met economische uitdagingen, zoals problemen bij het vinden van een baan of het verbeteren van de financiële omstandigheden.

Sociale uitdagingen: Individuen kunnen met uitdagingen worden geconfronteerd bij het aanpassen aan de lokale gemeenschap en het opbouwen van nieuwe sociale relaties.

de taal : Als iemand de plaatselijke taal niet vloeiend spreekt, kan het zijn dat hij of zij zich aan de taal moet aanpassen en communicatieproblemen moet overwinnen.

Culturele integratie: Integratie in de Malagassische samenleving vergt mogelijk aanpassing aan lokale gewoonten en tradities.

onderwijs : Individuen kunnen te maken krijgen met uitdagingen bij het verkrijgen van toegang tot onderwijs- of professionele ontwikkelingsmogelijkheden, afhankelijk van de beschikbare onderwijsstructuur en opleidingsmogelijkheden.

gezondheidszorg : Het aanpassen aan het lokale gezondheidszorgsysteem en het begrijpen van de beschikbare gezondheidszorgdiensten kan een uitdaging zijn.

Bureaucratische uitdagingen: Individuen kunnen te maken krijgen met uitdagingen bij het omgaan met bureaucratische procedures, zowel op het gebied van werk als verblijf.

Obstakels waarmee Malagassische paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen echte obstakels voor houders van een Malagassisch paspoort, maar ze worden geconfronteerd met dezelfde problemen waarmee alle burgers van ontwikkelingslanden worden geconfronteerd, namelijk het probleem van het verkrijgen van visa in sommige gevallen, maar over het algemeen helpt het Malagassische paspoort de houder in veel gevallen. .


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top