kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية الناميبية 2025

kaidi3
kaidi4

Hoe u het Namibische staatsburgerschap en de naturalisatiewetgeving in Namibië kunt verkrijgen

De burgerschaps- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een Namibisch staatsburger is en staatsburgerschapsrechten geniet in Namibië. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het Namibische staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het principe van jus sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Namibië of in het buitenland van ouders die het Namibische staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. De wetten op het staatsburgerschap zijn gebaseerd op de grondwet van de Republiek Namibië, gedateerd 21 maart 1990, de datum van de onafhankelijkheid. (UKC-land van het Gemenebest).


Manieren om het Namibische staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Namibische staatsburgerschap door geboorte

Het Namibische staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Personen geboren in Namibië wier ouders gewone legale inwoners van het land zijn en geen diplomatieke onschendbaarheid genieten en niet in dienst zijn van een andere regering.
 • Mensen die in het land geboren zijn en anders staatloos zouden zijn.
 • Mensen die waar dan ook geboren zijn en ten minste één Namibische ouder hebben, zolang de ouders geen diplomatieke onschendbaarheid genieten.

Opmerking: Namibië verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Namibische staatsburgerschap door middel van huwelijk

Het Namibische staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Namibisch staatsburger, op grond van een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Een persoon die getrouwd is met een Namibisch staatsburger kan het staatsburgerschap verkrijgen na tien jaar verblijf in Namibië, zelfs als het huwelijk legaal of common law is.

3- Verkrijgen van het Namibische staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Het staatsburgerschap kan worden verleend aan mensen die voldoende tijd in Namibië hebben gewoond om hun begrip van de gewoonten en tradities van het land en de verantwoordelijkheden van het staatsburgerschap te bevestigen. De algemene bepalingen zijn dat verzoekers een goed karakter hebben en geen enkele veroordeling voor misdaden hebben gehad. Aanvragers moeten hun legaal verblijf gedurende minimaal tien jaar verifiëren. Naast buitenlanders die aan de criteria voldoen, zijn andere mensen die het staatsburgerschap kunnen aanvragen:

 • Kinderen van genaturaliseerde mensen.
 • Geadopteerde burgers van Namibië verwerven automatisch het staatsburgerschap na voltooiing van een legale adoptie.
 • Personen die opmerkelijke diensten aan de staat hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor het ereburgerschap.

4 – Het verkrijgen van het Namibische staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisatie via investeringsprogramma’s in Namibië.

5 – Herstel het Namibische staatsburgerschap

Het Namibische staatsburgerschap kan worden hersteld, maar dan door de standaard naturalisatiefasen te doorlopen.


Dubbele nationaliteit in de Namibische wet

Namibië verbiedt dubbele nationaliteit voor genaturaliseerde personen. Hoewel de Citizenship Act een dubbele nationaliteit verbiedt, heeft het Hooggerechtshof van Namibië in 2008 en 2011 uitspraken gedaan waarin werd bevestigd dat burgers niet van hun oorspronkelijke staatsburgerschap kunnen worden ontdaan.


Rechten en plichten van Namibische staatsburgers (houders van het Namibische staatsburgerschap)

Rechten van Namibische burgers en houders van het Namibische staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers in Namibië genieten, waaronder:

 • Het recht op leven en persoonlijke veiligheid: Iedere burger heeft recht op leven en persoonlijke veiligheid, en wordt beschermd tegen marteling en wrede of onmenselijke behandeling.
 • Vrijheid van meningsuiting en vergadering: Burgers van Namibië hebben het recht om vrijelijk hun mening te uiten en vrij bijeen te komen, op voorwaarde dat dit op vreedzame wijze gebeurt en binnen het kader van de lokale wetten.
 • Rechten op het gebied van gelijkheid en non-discriminatie: Burgers krijgen gegarandeerde gelijkheid voor de wet, en discriminatie op basis van ras, geslacht, taal, religie en meer is verboden.
 • Recht op persoonlijke vrijheid: Het recht op persoonlijke vrijheid omvat het recht op vrijheid en veiligheid van de persoon, en op het recht om vrij te zijn van onwettige arrestatie of detentie.
 • Vrouwenrechten en kinderrechten: Vrouwen en kinderen in Namibië genieten bijzondere rechten op bescherming, onderwijs en gezondheidszorg.
 • Het recht op onderwijs: Iedere burger van Namibië heeft recht op onderwijs, en basisonderwijs is gratis.
 • Het recht op werk en een eerlijk salaris: Burgers hebben het recht om te werken op het gebied van hun keuze en ontvangen een eerlijk loon en veilige werkomstandigheden.
 • Recht op gezondheid: Burgers hebben recht op toegang tot basisgezondheidsdiensten en bescherming tegen ziekten.
 • Recht om informatie te verkrijgen: Burgers hebben het recht om informatie te verkrijgen en te communiceren met overheidsinstanties en -instellingen.
 • Het recht om zijn toevlucht te nemen tot de rechter: Burgers in Namibië hebben het recht hun toevlucht te nemen tot de rechterlijke macht om hun rechten te verdedigen en gerechtigheid te zoeken.

Plichten van Namibische burgers en houders van het Namibische staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde personen in Manibië moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Naleving van de wet: Burgers moeten de lokale en nationale wet- en regelgeving respecteren en naleven. Dit omvat onder meer het zich onthouden van illegale handelingen en het naleven van erkende wet- en regelgeving.
 • Naleving van belastingheffingen: Burgers moeten belastingen en heffingen betalen die zijn vastgelegd onder lokale wetten om openbare diensten en overheidsprojecten te financieren.
 • Deelname aan het democratische proces: Moedigt deelname aan verkiezingen en andere democratische processen aan om de regering en volksvertegenwoordigers te kiezen.
 • milieubescherming : Burgers moeten het milieu en de natuurlijke hulpbronnen beschermen en vervuiling en gedrag vermijden dat een negatieve invloed heeft op het milieu.
 • Engagement voor onderwijs: Het moedigt burgers aan om te leren, hun vaardigheden te ontwikkelen en het onderwijs te verkrijgen dat nodig is om effectief bij te dragen aan de ontwikkeling van de samenleving.
 • Deelname aan liefdadigheidswerk en vrijwilligerswerk: Burgers kunnen bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van anderen door deel te nemen aan liefdadigheidswerk en vrijwilligerswerk in de gemeenschap.
 • Toewijding aan integriteit en ethiek: Burgers worden geacht eerlijk en ethisch te handelen in alle aspecten van het dagelijks leven, zowel op het werk als in de interactie met anderen.
 • Toewijding aan de mensenrechten: Burgers moeten de mensenrechten van iedereen zonder discriminatie respecteren en deze rechten voor alle leden van de samenleving verdedigen.

Afstand doen of intrekking van het Namibische staatsburgerschap

Vrijwillig afstand doen van het Namibische staatsburgerschap

Vrijwillig afstand doen van het Namibische staatsburgerschap is wettelijk toegestaan. Neem contact op met de ambassade voor details en benodigde papieren.

Onvrijwillige intrekking van het Namibische staatsburgerschap

Als de persoon vrijwillig het buitenlandse staatsburgerschap verwerft of zich vrijwillig aanmeldt om te dienen in de strijdkrachten van een ander land zonder toestemming van de overheid. Als de persoon langer dan twee jaar in het buitenland woont zonder schriftelijke toestemming van de Namibische overheid.


Voordelen van het verkrijgen van het Namibische staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Namibische staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Volledige burgerschapsrechten: Houders van het Namibische staatsburgerschap genieten alle rechten en vrijheden die aan burgers worden geboden, inclusief het recht om te stemmen en deel te nemen aan het democratische proces.
 • Vrijheid om te reizen: Namibische paspoorthouders kunnen vrij naar veel landen reizen zonder dat ze een voorafgaand visum nodig hebben of met een gemakkelijk te verkrijgen visum.
 • Baan- en investeringsmogelijkheden: Het verkrijgen van het staatsburgerschap opent de deur voor de houder ervan om te profiteren van werkgelegenheids- en investeringsmogelijkheden in Namibië.
 • Recht op eigendom: Houders van de Namibische nationaliteit kunnen profiteren van onroerend goed en eigendomsrechten in het land.
 • Het recht op onderwijs en gezondheidszorg: Namibische burgers hebben recht op toegang tot onderwijs en gezondheidszorg binnen het gezondheids- en onderwijssysteem van het land.
 • Deelname aan het culturele en sociale leven: Namibische staatsburgers kunnen deelnemen aan culturele en sociale evenementen en genieten van het culturele leven van het land.
 • Politieke en economische stabiliteit: Burgerschapshouders profiteren van de politieke en economische stabiliteit in Namibië, wat bijdraagt ​​aan een stabiel en veilig leven.
 • Toewijding aan taken en verantwoordelijkheden: Het verkrijgen van het Namibische staatsburgerschap vereist toewijding aan burgerlijke en sociale plichten en verantwoordelijkheden.
 • Diplomatieke bescherming bieden: De Namibische regering kan in geval van nood diplomatieke bescherming bieden aan houders van een nationaliteit.
 • Genieten van het gezinsleven: Namibische staatsburgers kunnen genieten van het gezinsleven in Namibië en profiteren van lokale diensten en mogelijkheden.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Namibische staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Namibische staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Namibische staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Financiële voorwaarden: Burgerschapsprocessen kunnen financiële kosten met zich meebrengen, of het nu gaat om transactiekosten of investeringen in de lokale economie.
 • Juridische en procedurele vereisten: Aanvragers moeten specifieke juridische procedures volgen en de nodige documenten indienen ter ondersteuning van hun aanvraag voor staatsburgerschap.
 • Beveiligings- en reputatiecontroles: De aanvraag voor staatsburgerschap kan een strenge reputatiescreening en antecedentenonderzoek van aanvragers omvatten.
 • Gezondheids condities: Van aanvragers kan worden verlangd dat zij een gezondheidsonderzoek ondergaan en controleren op ernstige gezondheidsproblemen.
 • Taaluitdagingen: Er kunnen specifieke taalvereisten zijn, aangezien aanvragers een goed niveau van Namibisch of andere officiële talen moeten aantonen.
 • Minimum verblijf: In sommige gevallen kan van aanvragers worden verlangd dat zij gedurende een bepaalde periode in het land blijven als voorwaarde voor het staatsburgerschap.
 • Beperkingen op de tweede nationaliteit: Sommige landen kunnen beperkingen opleggen aan het hebben van een dubbele nationaliteit, en dit kan een uitdaging zijn voor personen die het Namibische staatsburgerschap zoeken.
 • Leeftijdsnormen: Er kunnen leeftijdsvereisten zijn waaraan aanvragers van het staatsburgerschap moeten voldoen.

Obstakels waarmee Namibische paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen echte obstakels waarmee met name Namibische paspoorthouders worden geconfronteerd, maar ze worden geconfronteerd met dezelfde problemen waarmee alle burgers van ontwikkelingslanden worden geconfronteerd, namelijk het probleem van het verkrijgen van visa in sommige gevallen, maar over het algemeen helpt het Namibische paspoort de houder ervan in veel gevallen. .


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment