تعرف علي كيفية الحصول على الجنسية النيجيرية (النيجر) 2024

Hoe u het Nigeriaanse staatsburgerschap en de naturalisatiewetgeving in Niger kunt verkrijgen

De nationaliteits- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een Nigeriaans staatsburger is en staatsburgerschapsrechten geniet in Niger. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het beginsel van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Niger of in het buitenland van ouders die het Nigeriaanse staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven.


Manieren om het Nigeriaanse staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Nigeriaanse staatsburgerschap door geboorte

Het Nigeriaanse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Kinderen waar dan ook geboren uit ten minste één Nigeriaanse vader
 • Kinderen geboren in Niger uit ouders, van wie er één ook in Niger is geboren
 • Pasgeboren vondelingen geboren in het land van onbekende afkomst

Opmerking: Niger verleent automatisch het Nigeriaanse staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Nigeriaanse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Nigeriaanse staatsburgerschap kan worden verworven door middel van een huwelijk door met een Nigeriaans staatsburger te trouwen, op grond van een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

De echtgenote van een Nigeriaanse staatsburger kan na drie jaar verblijf genaturaliseerd worden, maar het is onduidelijk of deze voorwaarden ook gelden voor een buitenlandse man die getrouwd is met een Nigeriaanse staatsburger.

3- Het verkrijgen van het Nigeriaanse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Het staatsburgerschap kan worden verleend aan mensen die voldoende tijd op het grondgebied hebben gewoond om hun begrip van de gewoonten en tradities van Niger en hun integratie in de samenleving te bevestigen. Het ingezetenschapvereiste is echter restrictief, aangezien de aanvrager zijn of haar originele staatsburgerschapscertificaat en een bewijs van een verblijfsvergunning voor tien jaar in Niger moet overleggen. Omdat mensen die in Niger zijn geboren uit buitenlandse ouders, maar altijd in het land hebben gewoond; en personen van Malinese afkomst, die in Niger wonen onder de voorwaarden van een bilateraal verdrag; Personen die onderdaan zijn van een lidstaat van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten en recht hebben op vrij verkeer tussen lidstaten, hoeven doorgaans geen verblijfsvergunning te verkrijgen, wat lastig blijkt te zijn.

Er zijn geen bepalingen voor legaal geadopteerde kinderen om het staatsburgerschap te verwerven in de Citizenship Act. De algemene bepalingen zijn dat verzoekers een goed moreel karakter hebben en geen strafrechtelijke veroordelingen hebben gehad die tot gevangenisstraf zouden kunnen leiden. Naast buitenlanders die aan de criteria voldoen, zijn er nog meer personen die genaturaliseerd kunnen worden:

 • Kinderen die legitimiteit hebben gekregen van een Nigeriaanse ouder (d.w.z. adoptie), op het moment dat de juridische procedure is afgerond.
 • Minderjarige kinderen worden automatisch genaturaliseerd wanneer hun ouder het staatsburgerschap verkrijgt.
 • Personen die uitzonderlijke diensten aan de natie hebben bewezen, kunnen naturaliseren zonder een verblijfsperiode.

4 – Het verkrijgen van het Nigeriaanse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisaties via investeringsprogramma’s in Niger.

5- Herstel het Nigeriaanse staatsburgerschap

Het is mogelijk om een ​​aanvraag in te dienen om het staatsburgerschap te herstellen, maar er is geen garantie dat dit zal worden hersteld, en de beslissing ligt rechtstreeks bij de president van de republiek.


Dubbele nationaliteit in het Nigeriaanse recht

Niger staat sinds 2014 een dubbele nationaliteit toe.


Rechten en plichten van Nigeriaanse staatsburgers (houders van het Nigeriaanse staatsburgerschap)

Rechten van burgers van Niger en degenen die het Nigeriaanse staatsburgerschap bezitten

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde personen in Nigeria genieten, waaronder:

 • Het recht op leven en veiligheid: De Grondwet garandeert het recht van burgers op leven en persoonlijke veiligheid. De rechten van individuen moeten worden gerespecteerd en beschermd tegen bedreigingen en aanvallen.
 • Gelijkheidsrechten: Burgers worden verzekerd van de rechten van gelijkheid en non-discriminatie op basis van geslacht, ras, religie of welke andere reden dan ook.
 • vrijheid van meningsuiting : De Grondwet staat burgers vrijheid van meningsuiting en persvrijheid toe, onder voorbehoud van bepaalde wettelijke beperkingen in bepaalde gevallen.
 • Rechten om te verzamelen en te demonstreren: Burgers hebben het recht om vreedzaam bijeen te komen en te demonstreren, in overeenstemming met de lokale wetgeving.
 • Rechten van religie en overtuiging: Burgers hebben het recht om de religie van hun keuze te belijden, en de Grondwet garandeert hen de vrijheid om religieuze overtuigingen te praktiseren.
 • Onderwijsrechten: De Grondwet biedt onderwijskansen aan alle burgers zonder discriminatie, en onderwijs wordt als een fundamenteel recht beschouwd.
 • Privacyrechten: Het recht van burgers op privacy en bescherming van persoonlijke informatie wordt beschermd.
 • Verdedigingsrechten: Burgers hebben het recht zichzelf te verdedigen en een eerlijk proces te krijgen als zij juridisch worden vervolgd.
 • Werkrechten: De Grondwet garandeert het recht op fatsoenlijk werk en bescherming tegen uitbuiting.
 • Gezondheidsrechten: Het recht van burgers op gezondheidszorg en het genieten van de hoogst mogelijke gezondheidsnormen is gegarandeerd.

Plichten van burgers van Niger en degenen die het Nigeriaanse staatsburgerschap bezitten

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde personen in Nigeria moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Naleving van wetten: Burgers zijn verplicht de lokale en nationale wet- en regelgeving in Nigeria te respecteren en na te leven.
 • Deelname aan het democratische proces: Burgers moeten deelnemen aan verkiezingen en bijdragen aan het bepalen van de toekomst van het land door politieke leiders te selecteren.
 • Belasting betalen: Burgers moeten belastingen en heffingen betalen die door de overheid worden opgelegd ter ondersteuning van infrastructuurdiensten en sociale programma’s.
 • Het bevorderen van vrede en eenheid: Van burgers wordt verwacht dat zij bijdragen aan het bevorderen van vrede en solidariteit en het aanzetten tot geweld of raciale of religieuze discriminatie vermijden.
 • Deelname aan liefdadigheidswerk en vrijwilligerswerk: Burgers kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving door deel te nemen aan liefdadigheidswerken en vrijwilligersactiviteiten.
 • Engagement voor onderwijs: Burgers moeten zich inzetten voor het realiseren van onderwijs en het stimuleren van kinderen om naar school te gaan.
 • het behoud van het milieu: Van burgers wordt verwacht dat ze het milieu beschermen en acties vermijden die vervuiling kunnen veroorzaken of het milieu kunnen schaden.
 • Deelname aan defensiedienst: Het kan voor burgers een plicht zijn om deel te nemen aan de civiele bescherming of de nationale dienst als dit vereist is.
 • Toewijding aan de mensenrechten: Burgers moeten de mensenrechten respecteren en het concept van gelijkheid en rechtvaardigheid bevorderen.
 • Maatschappelijk verantwoord zijn: Het moedigt het nemen van sociale verantwoordelijkheid aan en actieve interactie met de samenleving om de levensomstandigheden te verbeteren.

Afstand doen of intrekking van het Nigeriaanse staatsburgerschap

Vrijwillig afstand doen van het Nigeriaanse staatsburgerschap

Vrijwillig afstand doen van het Nigeriaanse staatsburgerschap is wettelijk toegestaan. Neem contact op met de ambassade voor details en benodigde papieren.

Onvrijwillige intrekking van het Nigeriaanse staatsburgerschap

Ontrouw aan de staat of het plegen van misdaden tegen de staatsveiligheid voor genaturaliseerde personen. Net als Nigerianen van herkomst verliezen zij het staatsburgerschap als zij zonder toestemming handelingen verrichten namens een ander land.


Voordelen van het verkrijgen van het Nigeriaanse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Nigeriaanse staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Rechten en vrijheden: Nigeriaanse burgers hebben recht op rechten en vrijheden die zijn vastgelegd in de grondwet, zoals gelijkheidsrechten, vrijheid van meningsuiting en het recht op leven.
 • Democratische deelname: Burgers kunnen deelnemen aan het democratische proces, inclusief het recht om te stemmen bij verkiezingen en zich kandidaat te stellen voor een regeringsfunctie.
 • Toegang tot sociale diensten: Nigeriaanse burgers kunnen profiteren van sociale diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg, omdat dit hun recht is.
 • Economische kansen: Nigeriaanse staatsburgers hebben de mogelijkheid om in het land te werken en te investeren.
 • Reisrechten: Houders van het Nigeriaanse staatsburgerschap kunnen in veel landen reizen met een Nigeriaans paspoort zonder dat ze vooraf een visum nodig hebben.
 • Diplomatieke bescherming: Burgers genieten diplomatieke bescherming van de Nigeriaanse regering in het buitenland en kunnen in geval van nood een beroep doen op de Nigeriaanse ambassades en consulaten.
 • Culturele overtuiging: Houders van het Nigeriaanse staatsburgerschap hebben de mogelijkheid om tot een culturele identiteit te behoren en deel te nemen aan culturele evenementen en evenementen.
 • Deelname aan ontwikkeling: Burgers kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het land en de levensomstandigheden van de gemeenschap verbeteren.
 • Vastgoedrechten: Burgers hebben het recht om onroerend goed en onroerend goed in Nigeria te bezitten.
 • Genieten van gezinsrechten: Nigeriaanse burgers hebben toegang tot familie-, huwelijks- en erfrechten in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Nigeriaanse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Maldivische staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Maldivische staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

Voorwaarden en vereisten: Aanvragers moeten voldoen aan een reeks voorwaarden en vereisten die zijn opgelegd door de Nigeriaanse autoriteiten. Deze kunnen streng zijn en variëren afhankelijk van de categorie waarvoor de persoon solliciteert.

de tijd : Het proces om het staatsburgerschap te verkrijgen kan lang duren vanwege bureaucratische procedures en documentverificatie.

de taal : Voor sommige categorieën is mogelijk een taaltest vereist om de vaardigheid van de aanvrager in het Engels of Afrikaans te garanderen.

Financiële kost: De kosten die aan de aanvraag voor het staatsburgerschap zijn verbonden, kunnen flink oplopen, en dit kan een extra kostenpost zijn die voor sommige aanvragers een uitdaging vormt.

Criminele geschiedenis: Het hebben van een vies strafblad kan in sommige gevallen een barrière vormen, en een aanvraag voor het staatsburgerschap kan worden afgewezen op basis van een ongunstig strafrechtelijk verleden.

Gezondheidsstatus : Aanvragers moeten mogelijk een goede gezondheid aantonen en een medisch onderzoek ondergaan voordat hun staatsburgerschapsaanvraag kan worden goedgekeurd.

Vorige visa: De aanwezigheid van eerdere visa of legaal verblijf in het land kan van invloed zijn op de beslissing om het staatsburgerschap te verkrijgen.

Wijzigingen in beleid: Er kunnen veranderingen plaatsvinden in het immigratie- en nationaliteitsbeleid die van invloed kunnen zijn op het vermogen van aanvragers om het staatsburgerschap te verkrijgen.

Obstakels waarmee Nigeriaanse paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen echte obstakels voor houders van een Nigeriaans paspoort, maar ze worden geconfronteerd met dezelfde problemen waarmee alle burgers van ontwikkelingslanden worden geconfronteerd, namelijk het probleem van het verkrijgen van visa in sommige gevallen, maar over het algemeen helpt het Nigeriaanse paspoort de houder ervan in veel gevallen. .


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top