تعرف علي كيفية الحصول على جنسية البيرو 2024

Hoe het Peruaanse staatsburgerschap en de Peruaanse naturalisatiewetgeving te verkrijgen (het verkrijgen van het Peruaanse staatsburgerschap)

Burgerschap en burgerschapswetten bepalen wie een staatsburger van Peru is en burgerschapsrechten geniet. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het staatsburgerschap wordt voornamelijk verkregen volgens het principe van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Peru of in het buitenland van ouders die het staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot het land behoren of permanent in het land verblijven. Burgerschapswetten zijn gebaseerd op de Peruaanse grondwet van 31 oktober 1993 en staatsburgerschapswet nr. 26574 van januari 1996.


Manieren om het Peruaanse staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Peruaanse staatsburgerschap door geboorte

Het Peruaanse staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

Volgens de Peruaanse grondwet en de wetgeving inzake staatsburgerschap die in 1996 werd aangenomen, evenals het uitvoerend besluit dat in 1997 werd aangekondigd, kan het Peruaanse staatsburgerschap worden verkregen door geboorte door de wet van het land of door registratie als het in het buitenland is geboren en naar behoren is geregistreerd bij een Peruaanse ambassade of consulaat vóór de kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Vanaf maart 2018 kunnen kinderen die in het buitenland zijn geboren uit Peruaanse ouders zich registreren als Peruaans staatsburger, zelfs als ze niet vóór de leeftijd van 18 jaar zijn geregistreerd (zie volgende paragraaf). Bovendien wordt aangenomen dat baby’s of minderjarige kinderen die op Peruaans grondgebied achtergelaten worden, de Peruaanse nationaliteit hebben. Dit komt overeen met de burgerschapswet van de meeste landen in Amerika. In 1992 had Peru een plan om het staatsburgerschap voor 25.000 dollar aan buitenlandse investeerders te verkopen. De regeling werd het jaar daarop gesloten vanwege publieke verontwaardiging.

Vanaf maart 2018 kunnen kinderen die in het buitenland zijn geboren uit Peruaanse moeders of vaders die niet vóór de leeftijd van 18 jaar zijn geregistreerd, het Peruaanse staatsburgerschap verwerven door een aanvraag in te dienen bij hun plaatselijke consulaire kantoor in het buitenland, op grond van een wijziging van artikel 52 van de Peruaanse grondwet.

Buitenlanders kunnen ook het Peruaanse staatsburgerschap verkrijgen, waaronder:

 • Minderjarige kinderen die in het buitenland zijn geboren uit buitenlandse ouders en sinds hun vijfde jaar op het grondgebied van de Republiek wonen, kunnen er op 18-jarige leeftijd voor kiezen om het Peruaanse staatsburgerschap te verkrijgen door zich aan te melden bij het dichtstbijzijnde Peruaanse consulaat of de ambassade in hun land.
 • Buitenlanders die met Peruaanse echtgenoten zijn getrouwd, kunnen het Peruaanse staatsburgerschap verkrijgen na twee jaar huwelijk en verblijf in Peru.

Opmerking: Peru verleent staatsburgerschap aan degenen die op zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Peruaanse staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het Peruaanse staatsburgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een Peruaans staatsburger, in overeenstemming met een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Getrouwd met een Peruaans staatsburger kan het staatsburgerschap verkrijgen na twee jaar verblijf in Peru.

3- Het verkrijgen van het Peruaanse staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Iedereen die twee jaar legaal in Peru heeft verbleven, hetzij door een huwelijk of om andere redenen, zoals werk, kan het staatsburgerschap aanvragen. De vereiste van twee jaar begint vanaf de datum waarop de persoon een verblijfsvergunning in het land verkrijgt, op voorwaarde dat de verblijfsperiode niet is verstreken. De jaren moeten opeenvolgend zijn. Als iemand een werkvisum heeft dat verloopt en dit later verlengt, telt dit niet als twee opeenvolgende jaren. Verlenging moet plaatsvinden voordat de eerste vervalt. Voor getrouwde stellen is het voldoende om alleen in het land te blijven.

4 – Het verkrijgen van het Peruaanse staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisaties via investeringsprogramma’s in Peru.

5 – Herstel het Peruaanse staatsburgerschap

Het Peruaanse staatsburgerschap kan in sommige gevallen worden hersteld. Er zijn meestal bepaalde procedures en voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het staatsburgerschap terug te krijgen. Het kan bijvoorbeeld vereisen dat een officiële aanvraag wordt ingediend, een identiteitsbewijs, waarin de redenen voor het verlies of de afstand van het staatsburgerschap worden uitgelegd, en in sommige gevallen kan het een verblijf in Peru voor een bepaalde periode vereisen.


Dubbele nationaliteit in de Peruaanse wet

In Peru kunnen mensen een dubbele nationaliteit hebben, wat betekent dat je tegelijkertijd een staatsburger van Peru en een ander land kunt zijn, en in Peru kunnen individuen meerdere nationaliteiten hebben, waaronder een drievoudige nationaliteit. Dit betekent dat een persoon tegelijkertijd een staatsburger van Peru kan zijn, maar ook van twee andere landen.


Rechten en plichten van Peruaanse burgers (Peruaanse burgers)

Rechten van Peruaanse burgers en houders van het Peruaanse staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde personen in Peru genieten, waaronder:

 • Politieke rechten: Burgers hebben het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt. Deelname aan het democratische proces is een essentieel onderdeel van de burgerrechten.
 • vrijheid van meningsuiting : Het omvat de vrijheid van mening en meningsuiting, inclusief de vrijheid van pers en media.
 • Gelijkheidsrechten: Alle burgers genieten gelijkheid voor de wet, zonder discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, politieke overtuiging of welke andere basis dan ook.
 • Recht op onderwijs: Burgers hebben recht op gratis en verplicht onderwijs op basis- en secundair niveau.
 • Recht op gezondheid: Het recht op toegang tot gezondheidszorgdiensten.
 • Bescherming van de privacy en persoonlijke veiligheid: Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de veiligheid van het individu.
 • Economische en sociale rechten: Zoals het recht op werk en het recht op sociale zekerheid.
 • Rechten van minderheden en inheemse volkeren: De Peruaanse wetten beschermen de rechten van minderheden en inheemse volkeren, inclusief hun culturele en taalrechten.

Plichten van Peruaanse burgers en houders van het Peruaanse staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde personen in Peru moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Naleving van wetten: Burgers moeten de wetten van het land respecteren en naleven.
 • Stemmen: Deelname aan nationale en lokale verkiezingen. In sommige gevallen kan stemmen verplicht zijn in Peru.
 • Belasting betalen: Voldoe aan de belastingwetten en betaal de verschuldigde belastingen.
 • Militaire dienst of ambtenarij: Sommige landen eisen van hun burgers dat ze gedurende een bepaalde periode de verplichte militaire of civiele dienst vervullen.
 • Handhaving van de openbare orde: Samenwerken met de autoriteiten om de openbare orde en vrede te handhaven.
 • milieubescherming : Voldoe aan de milieuwetten en draag bij aan de bescherming van het milieu.
 • De rechten van anderen respecteren: Respecteer de rechten en vrijheden van andere mensen.
 • Bijdrage aan de samenleving: Veel culturen moedigen betrokkenheid van de gemeenschap aan en bieden hulp aan mensen in nood.

Afstand doen of intrekking van het Peruaanse staatsburgerschap

Het verworven Peruaanse staatsburgerschap, verleend onder nationaliteitswet nr. 26574, gaat verloren door uitdrukkelijk afstand te doen van het algemene immigratieadres of consulaire posten in het buitenland.

Of om de volgende redenen: Voor misdaden tegen de staat en de nationale defensie. Voor misdaden tegen de openbare veiligheid door illegale drugshandel. Over misdaden van terrorisme en verraad aan de natie.

Door geboorte geboren Peruanen die de nationaliteit van een ander land aannemen, verliezen hun Peruaanse nationaliteit niet tenzij zij hun afstand doen tegenover de bevoegde overheidsinstanties.


Voordelen van het verkrijgen van het Peruaanse staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Peruaanse staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Volledige politieke rechten: Als Peruaans staatsburger heeft u het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt, waardoor u een actieve rol speelt bij het bepalen van de toekomst van het land.
 • Vrijheid van verkeer en verblijf: Als staatsburger heeft u vrijheid van verkeer en verblijf binnen Peru, zonder de beperkingen die aan buitenlanders worden opgelegd.
 • Grotere kansen op werk: Sommige banen in Peru zijn mogelijk beperkt tot burgers, vooral in overheidssectoren en banen die een hoog niveau van nationale veiligheid vereisen.
 • Profiteren van het onderwijs- en gezondheidszorgsysteem: Het verkrijgen van dezelfde rechten en diensten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg als burgers.
 • Juridische en sociale stabiliteit: Burgerschap zorgt voor juridische en sociale stabiliteit, vooral met betrekking tot langdurig verblijf en planning voor de toekomst.
 • Consulaire bescherming: Als Peruaans staatsburger geniet u van consulaire bescherming wanneer u naar het buitenland reist.
 • Mogelijkheid om een ​​Peruaans paspoort te verkrijgen: Een Peruaans paspoort biedt mogelijk meer mogelijkheden om zonder visum of met een visum bij aankomst naar veel landen te reizen.
 • Culturele en maatschappelijke participatie: Als burger van Peru krijgt u de kans om dieper te integreren in de Peruaanse cultuur en samenleving.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Peruaanse staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Peruaanse staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het Peruaanse staatsburgerschap aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Complexe en langdurige procedures: Het administratieve proces voor het verkrijgen van het staatsburgerschap kan complex zijn en vereist veel officiële documenten en procedures.
 • Verblijfsvereisten: Normaal gesproken moet u een bepaalde periode als legaal ingezetene in het land verblijven voordat u het staatsburgerschap aanvraagt.
 • Behoefte aan taalvaardigheid: In sommige gevallen kan een bewijs van vaardigheid in het Spaans, de officiële taal van Peru, vereist zijn.
 • Beveiligings- en antecedentenonderzoek: Van aanvragers kan worden verlangd dat zij een antecedentenonderzoek en een strafrechtelijk antecedentenonderzoek ondergaan.
 • Financiële kosten: Er kunnen kosten verbonden zijn aan de aanvraagprocedure, naast andere kosten zoals het vertalen van documenten en het verkrijgen van juridische certificaten.
 • Afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit: In sommige gevallen kan aan aanvragers worden gevraagd afstand te doen van hun oorspronkelijke staatsburgerschap, en voor sommigen kan dit een moeilijke beslissing zijn.
 • Culturele integratie: Aanpassing aan de Peruaanse cultuur en samenleving kan een uitdaging zijn voor immigranten, vooral voor degenen met verschillende culturele achtergronden.
 • Wachten op resultaten: Het kan lang duren voordat er over aanvragen voor een staatsburgerschap wordt beslist, wat voor aanvragers een element van onzekerheid met zich meebrengt.

Obstakels waarmee Peruaanse paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen obstakels waar met name Peruaanse paspoorthouders mee te maken krijgen, maar zij kunnen wel met enkele obstakels te maken krijgen bij het verkrijgen van visa voor sommige landen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top