kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على جنسية جزر سولومون (جزر سليمان) 2025

kaidi3
kaidi4

Hoe u het staatsburgerschap van de Salomonseilanden en de naturalisatiewet van de Salomonseilanden kunt verkrijgen (burgerschap van de Salomonseilanden)

De burgerschaps- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een staatsburger van de Salomonseilanden is en staatsburgerschapsrechten geniet. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het beginsel van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte op de Salomonseilanden of in het buitenland van ouders die het staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in de staat verblijven. Het staatsburgerschap is gebaseerd op Independence Order No. 783 van de Salomonseilanden, gedateerd 7 juli 1978. De Salomonseilanden, een voormalige Britse kolonie en Commonwealth-natie, kennen een verscheidenheid aan categorieën mensen die in aanmerking komen voor staatsburgerschap.

Wet op het staatsburgerschap van de Salomonseilanden na de onafhankelijkheid: Na de onafhankelijkheid wilde de regering van de Salomonseilanden het staatsburgerschap beperken tot mensen die inheems waren op de eilanden. Groot-Brittannië wilde het staatsburgerschap verlenen aan alle personen die banden hadden met de Salomonseilanden en die ofwel Britse beschermde personen waren, ofwel staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk en zijn koloniën. Als compromis kregen alleen inheemse volkeren, gedefinieerd als geboren op de Salomonseilanden en twee grootouders die lid waren van een inheemse gemeenschap op de Nieuwe Hebriden, Papoea-Nieuw-Guinea of ​​de Salomonseilanden, bij onafhankelijkheid automatisch het staatsburgerschap. Iedereen die een beschermd persoon was of zich op de Salomonseilanden bevond, kon vóór 7 juli 1980 het staatsburgerschap aanvragen. Mensen die geen band hadden met de Salomonseilanden mochten niet naturaliseren. Dat wil zeggen dat personen geboren in het Verenigd Koninkrijk of andere landen van het Gemenebest die geboren, geregistreerd of genaturaliseerd waren in een ander rechtsgebied dan de Salomonseilanden, na de onafhankelijkheid geen staatsburgerschap mochten aanvragen. Als de aanvrager wordt goedgekeurd voor naturalisatie, zijn hij niet langer beschermde personen zodra hem het staatsburgerschap van de Salomonseilanden wordt verleend. Personen die voorheen in aanmerking kwamen als leden van het Gemenebest en die zich niet vóór de deadline van 1980 hadden aangemeld, komen niet langer in aanmerking, tenzij ze staatloos worden.

Na het einde van de burgeroorlog: Na het einde van de burgeroorlog in de jaren negentig was de regering het erover eens dat om vrede op de lange termijn te bewerkstelligen, het regeringssysteem en de grondwet veranderd moesten worden. Na een oproep tot een constitutionele conventie werd in 2004 een ontwerpgrondwet voorgesteld, maar deze was niet succesvol. In 2009, 2011 en 2014 werden aanvullende ontwerpen uitgebracht. In 2016 vond een overleg plaats om een ​​nieuw ontwerp van de grondwet goed te keuren en de provinciale leiders waren het eens met het federale ontwerp, maar stelden voor om te veranderen naar een enkele sectie die zich bezighield met de repatriëring van traditionele landeigenaren. De laatste wijzigingen zouden in juni 2017 aan de premier worden gepresenteerd. In 2018 hebben de Salomonseilanden hun Citizenship Act herzien om genderdiscriminatie uit te bannen en vrouwen gelijke toegang te geven tot het veranderen of behouden van hun nationaliteit. Het parlement heeft in 2018 ook een grondwetswijziging aangenomen om een ​​dubbele nationaliteit mogelijk te maken. Het Parlement heeft een programma besproken om burgerschap door investeringen in 2020 te overwegen.


Manieren om het staatsburgerschap van de Salomonseilanden te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het staatsburgerschap van de Salomonseilanden door geboorte

Het staatsburgerschap van de Salomonseilanden kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Personen waar dan ook geboren met een vader die staatsburger is van Solomon Island.
 • Een kind geboren op of na 7 juli 1978, waarvan ten minste één ouder staatsburger is van de Salomonseilanden, ongeacht het geboorteland van het kind.

Opmerking: De Salomonseilanden verlenen geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die op hun land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het staatsburgerschap van de Salomonseilanden door middel van een huwelijk

Het staatsburgerschap van de Salomonseilanden kan worden verworven door middel van een huwelijk door te trouwen met een staatsburger van de Salomonseilanden, op grond van een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

De vrouw van een Solomon Islander kan het staatsburgerschap aanvragen, op voorwaarde dat ze vijf jaar getrouwd zijn.

3 – Het verkrijgen van het staatsburgerschap van de Salomonseilanden door middel van naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Het reguliere staatsburgerschap op de Salomonseilanden wordt verkregen door een aanvraag in te dienen bij de commissie die verantwoordelijk is voor het immigratiebeheer. Aanvragers moeten bewijzen dat zij een goede reputatie hebben; Kennis van de taal en gewoonten van de inwoners van de Salomonseilanden; en is van plan op de Salomonseilanden te gaan wonen, en heeft de afgelopen tien jaar gedurende een cumulatieve periode van vijf jaar op het grondgebied gewoond.

Mensen die het staatsburgerschap kunnen verkrijgen door naturalisatie zijn:

 • Mensen met ten minste één grootouder of overgrootouder die op de Salomonseilanden is geboren
 • Adopters, na voltooiing van de adoptiebeschikking.

4 – Het verkrijgen van het staatsburgerschap van de Salomonseilanden Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen programma’s om staatsburgerschap te verkrijgen door middel van investeringen, maar de staat overweegt een programma te introduceren om staatsburgerschap te verlenen door middel van investeringen.

5 – Herstel van het staatsburgerschap van de Salomonseilanden

Het staatsburgerschap van de Salomonseilanden kan in sommige gevallen worden hersteld. Wetten met betrekking tot staatsburgerschap kunnen variëren op basis van verschillende factoren, zoals afkomst, huwelijk, woonplaats of door naturalisatie. Meestal is hiervoor een bepaald juridisch proces nodig. Hierbij kan het gaan om het overleggen van de benodigde documenten en wellicht het bewijzen van een band met het land, zoals woonplaats of afstamming. U moet contact opnemen met de dichtstbijzijnde diplomatieke missie voor volledige details over het herstellen van het staatsburgerschap van de Salomonseilanden (Salomonseilanden).


Dubbele nationaliteit in de wet van de Salomonseilanden

De Salomonseilanden (Salomonseilanden) staan ​​sinds 2018 een dubbele nationaliteit toe.


Rechten en plichten van burgers van de Salomonseilanden (Burgers van de Salomonseilanden)

Rechten van burgers van de Salomonseilanden en houders van het staatsburgerschap van de Salomonseilanden:

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers op de Salomonseilanden genieten, waaronder:

 • Politieke rechten: Burgers van de Salomonseilanden hebben het recht om deel te nemen aan het politieke proces, inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • vrijheid van meningsuiting : Burgers hebben vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, rekening houdend met wetten met betrekking tot smaad en nationale veiligheid.
 • Wettelijke rechten: Burgers hebben wettelijke rechten, zoals het recht op een eerlijk proces, het recht op verdediging en bescherming tegen marteling en mishandeling.
 • Sociale en economische rechten: Burgers van de Salomonseilanden hebben recht op toegang tot basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg. Het niveau en de kwaliteit van deze diensten kunnen echter variëren.
 • Vrijheid van geloof: Burgers genieten vrijheid van godsdienst en aanbidding.
 • Rechten van minderheden en kwetsbare groepen: Er bestaan ​​wetten om de rechten van minderheden en kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen.

Plichten van burgers van de Salomonseilanden en burgers van de Salomonseilanden:

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde burgers van de Salomonseilanden (Salomonseilanden) moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Om de wetten te gehoorzamen: Alle burgers moeten de lokale en nationale wetten respecteren en naleven.
 • Deelname aan het democratische proces: Burgers worden aangemoedigd om deel te nemen aan het democratische proces, inclusief stemmen bij verkiezingen en deelname aan burgerzaken.
 • Belasting betalen: Burgers moeten belastingen betalen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, wat bijdraagt ​​aan de financiering van openbare diensten en infrastructuur.
 • Het land verdedigen: Indien nodig kunnen burgers worden gevraagd deel te nemen aan de verdediging van het land.
 • De rechten van anderen respecteren: Burgers moeten de rechten en vrijheden van anderen respecteren, inclusief de rechten van minderheden en kwetsbare groepen.
 • Deelname aan de gemeenschap: De staat moedigt burgers aan om actief deel te nemen aan de samenleving, hetzij door vrijwilligerswerk, deelname aan lokale organisaties of door bij te dragen aan gemeenschapsdiscussies.

Afstand doen of intrekking van het staatsburgerschap van de Salomonseilanden

Burgers van de Salomonseilanden kunnen afstand doen van hun staatsburgerschap, op voorwaarde dat zij over de wettelijke meerderheid en handelingsbekwaamheid beschikken en een ander staatsburgerschap hebben verworven. In tijden van oorlog kan de aanvraag worden afgewezen. Intrekking van het staatsburgerschap kan plaatsvinden als een persoon het staatsburgerschap heeft verkregen door fraude, valse voorstelling van zaken of verzwijging. Als ze zonder toestemming in een buitenlands leger hebben gediend; Of als ze bepaalde strafbare feiten plegen, zoals verraad of terrorisme.


Voordelen van het verkrijgen van het staatsburgerschap van de Salomonseilanden (burgerschap van de Salomonseilanden)

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het staatsburgerschap van de Salomonseilanden verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Vrijheid van verblijf en werk: Als staatsburger van de Salomonseilanden kunt u in het land wonen en werken zonder dat u een verblijfs- of werkvergunning nodig heeft.
 • Politieke participatie : Het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een regeringsfunctie, waardoor u rechtstreeks kunt deelnemen aan het democratische proces.
 • Wettelijke rechten: Profiteer van de wettelijke bescherming en rechten die worden gegarandeerd door de grondwet en lokale wetten van de Salomonseilanden.
 • Toegang tot sociale diensten: Toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en andere sociale diensten die beschikbaar zijn voor burgers.
 • Reizen met een paspoort van de Salomonseilanden: Reizen naar sommige landen waarmee de Salomonseilanden visumvrije overeenkomsten of visa-on-arrival-overeenkomsten hebben, kan worden vergemakkelijkt.
 • Bedrijfs- en investeringsmogelijkheden: Als staatsburger heeft u mogelijk betere zakelijke en investeringsmogelijkheden in het land.
 • Culturele en sociale cohesie: Integreer in de lokale gemeenschap en rijke cultuur van de Salomonseilanden.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het staatsburgerschap van de Salomonseilanden aanvragen of verkrijgen (burgerschap van de Salomonseilanden)

Obstakels waarmee aanvragers van het staatsburgerschap van de Salomonseilanden worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee aanvragers van het staatsburgerschap van de Salomonseilanden worden geconfronteerd, namelijk:

 • Strenge eisen: De vereisten voor het verkrijgen van staatsburgerschap kunnen complex en streng zijn, inclusief de duur van het verblijf, financieel bewijs, het ontbreken van een strafblad en andere.
 • Het aanvraagproces is lang: De aanvraagprocedure kan lang duren vanwege de bureaucratie of het aantal ingediende aanvragen.
 • Taal grenzen: Als u geen Engels spreekt, de officiële taal van de Salomonseilanden, kunt u problemen ondervinden bij het communiceren en begrijpen van de juridische procedures.
 • Financiële kosten: Er kunnen aanvraagkosten en juridische kosten verbonden zijn aan de aanvraagprocedure.
 • Antecedentenonderzoek: Er kunnen zorgvuldige antecedenten- en veiligheidscontroles nodig zijn, wat ertoe kan leiden dat een aanvraag wordt uitgesteld of afgewezen.
 • Gezondheidsbeperkingen: Van aanvragers kan worden verlangd dat zij medische onderzoeken ondergaan om hun gezondheidsgeschiktheid aan te tonen.
 • Veranderingen in het overheidsbeleid: Veranderingen in het overheidsbeleid kunnen van invloed zijn op de vereisten en procedures op het gebied van staatsburgerschap.
 • Culturele aanpassing: Aanpassing aan de cultuur en sociale normen van de Salomonseilanden kan voor sommigen een uitdaging zijn

Obstakels waarmee paspoorthouders van de Salomonseilanden worden geconfronteerd

Er zijn geen obstakels voor paspoorthouders van de Salomonseilanden, integendeel, het paspoort van de Salomonseilanden is sterk en biedt de houder ervan vele voordelen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment