kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على جنسية غينيا الجديدة 2025

kaidi3
kaidi4

Hoe u het Nieuw-Guinea staatsburgerschap en de naturalisatiewetgeving in Papoea-Nieuw-Guinea kunt verkrijgen

Burgerschap en burgerschapswetten bepalen wie een staatsburger van Nieuw-Guinea is en burgerschapsrechten geniet. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het staatsburgerschap wordt hoofdzakelijk verkregen volgens het beginsel van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Nieuw-Guinea of ​​in het buitenland van ouders die het staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in de staat verblijven. Burgerschap is gebaseerd op de Burgerschapswet van 13 februari 1976 en de Grondwet van 16 september 1975.

Naturalisatierecht in Nieuw-Guinea na de onafhankelijkheid: Op 16 september 1975 werd de onafhankelijke staat Papoea-Nieuw-Guinea, die de twee voorgaande gebieden combineerde, volledig onafhankelijk. Bij de onafhankelijkheid verleende Papoea-Nieuw-Guinea het staatsburgerschap aan iedereen die in het gebied was geboren en grootouders had die in Papoea-Nieuw-Guinea waren geboren, of die lid waren van een inheemse gemeenschap van Papoea-Nieuw-Guinea maar geboren waren in Irian Jaya, de Nieuwe Hebriden, de Salomonseilanden, of de Torres Strait-eilanden.

Personen die in het buitenland waren geboren en twee grootouders hadden, mochten op dezelfde manier het staatsburgerschap aanvragen binnen een jaar na de onafhankelijkheid, of binnen een jaar na de geboorte na de onafhankelijkheid. De grondwet van 1975 verleende vrouwen het individuele staatsburgerschap en het recht van hun kinderen om het staatsburgerschap te verwerven. Het staat ook geen dubbele nationaliteit toe, behalve in het geval van een vrouw die bij het huwelijk automatisch het staatsburgerschap van haar echtgenoot verwierf, of van een kind dat jonger was dan de meerderjarigheid, aangezien minderjarigen een dubbele nationaliteit mochten hebben een jaar na het bereiken van de leeftijd van de meerderheid. Achttien om de nationaliteit te kiezen. In 2016 zijn wijzigingen aangebracht in de Burgerschapswet om paren van elk geslacht in staat te stellen het staatsburgerschap van hun echtgenoten in Papoea-Nieuw-Guinea te verwerven.


Manieren om het staatsburgerschap van Nieuw-Guinea te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Nieuw-Guinese staatsburgerschap door geboorte

Het staatsburgerschap van Nieuw-Guinea kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Mensen die in het gebied geboren zijn uit ten minste één Papoea-Nieuw-Guinese ouder
 • Mensen die in het buitenland zijn geboren uit ten minste één Papoea-Nieuw-Guinese ouder
 • Personen geboren aan boord van een schip of vliegtuig geregistreerd in Papoea-Nieuw-Guinea, of een niet-geregistreerd schip van de regering van Papoea-Nieuw-Guinea
 • Vondelingen of kinderen van onbekende afkomst die zich in de regio bevinden
 • Mensen die vóór 16 september 1975 zijn geboren en in het land zijn geboren, of grootouders van vaders- of moederskant hebben die in het land zijn geboren. Kinderen van onbekende of staatloze ouders.

Opmerking: Nieuw-Guinea verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Nieuw-Guinese staatsburgerschap door middel van een huwelijk

Het staatsburgerschap van Nieuw-Guinea kan worden verworven door middel van een huwelijk door te trouwen met een staatsburger van Nieuw-Guinea, in overeenstemming met een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Iedereen die met een staatsburger van Nieuw-Guinea trouwt, kan het staatsburgerschap aanvragen na een wettig huwelijk en een jaar verblijf in het land.

3 – Het verkrijgen van het Nieuw-Guinese staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Het reguliere staatsburgerschap in Papoea-Nieuw-Guinea wordt verkregen door een aanvraag in te dienen bij de minister die verantwoordelijk is voor het Ministerie van Immigratie. Aanvragers moeten bewijzen dat zij een goed karakter hebben, bekend zijn met de taal en gewoonten van Papoea-Nieuw-Guinea, in hun eigen levensonderhoud voorzien en acht jaar op het grondgebied hebben gewoond. De Adviescommissie Burgerschap oordeelt dat de aanvrager voldoende kennis heeft van burgerschapsvorming en taal. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, moet de aanvrager afstand doen van een ander staatsburgerschap, tenzij hij of zij een dubbele nationaliteit aanvraagt ​​en een eed van trouw aflegt. Een speciaal naturalisatieproces is toegestaan ​​voor personen die opmerkelijke diensten hebben verricht aan het publiek of de natie voor economische ontwikkeling of sportieve prestaties.

Naturalisatie is ook mogelijk voor:

 • adoptanten
 • De wettige echtgenoot van een Papoea-Nieuw-Guinees staatsburger die een van de afgelopen drie jaar op het grondgebied heeft gewoond
 • Personen die ten minste één ouder of grootouder hebben die staatsburger is van Papoea-Nieuw-Guinea, of anderszins daarvoor in aanmerking zou komen, behalve in geval van overlijden
 • Minderjarige kinderen van personen die het staatsburgerschap hebben verkregen door naturalisatie
 • Voormalige staatsburgers die hun staatsburgerschap hebben verloren, onder meer door een huwelijk met een buitenlandse echtgenoot, na vijf jaar ononderbroken verblijf op het grondgebied.

4 – Het verkrijgen van het staatsburgerschap van Nieuw-Guinea Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisatie door investeringsprogramma’s in Nieuw-Guinea.

5 – Herstel van het staatsburgerschap van Nieuw-Guinea

Het Nieuw-Guineese staatsburgerschap kan worden hersteld, maar het proces is afhankelijk van de wet- en regelgeving op het gebied van het staatsburgerschap van Nieuw-Guinea. Doorgaans omvat het proces van herstel van het staatsburgerschap stappen zoals het indienen van een formele aanvraag, het bewijzen van de identiteit en persoonlijke geschiedenis, en in sommige gevallen het bewijzen van ingezetenschap of band met het land.


Dubbele nationaliteit in de wet van Nieuw-Guinea

Sinds 2014 staat Papoea-Nieuw-Guinea alleen meervoudig staatsburgerschap toe als het secundaire staatsburgerschap afkomstig is van een bepaald land, zoals Australië, Fiji, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Samoa, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Vanuatu.


Rechten en plichten van Nieuw-Guinese burgers (houders van het Nieuw-Guinese staatsburgerschap)

Rechten van Nieuw-Guinese burgers en houders van het Nieuw-Guinese staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers van Nieuw-Guinea genieten, waaronder:

 • Politieke rechten: Inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • persoonlijke vrijheid : Zoals de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de vrijheid van godsdienst.
 • Recht op onderwijs: Vaak is er geen onderwijssysteem dat voor alle burgers toegankelijk is.
 • Werkrechten: Omvat het recht op werk en op eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden.
 • Recht op gezondheid: Toegang tot gezondheidszorg en medische diensten.
 • Legale bescherming: Zoals een eerlijk proces en het recht op verdediging.
 • Eigendomsrechten : Het recht om eigendommen te bezitten en te gebruiken.
 • Gelijkheidsrechten: Bescherming tegen discriminatie op grond van geslacht, ras, religie of andere redenen.

Plichten van Nieuw-Guinese staatsburgers en houders van het Nieuw-Guinese staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde burgers van Nieuw-Guinea moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Om de wetten te gehoorzamen: Respect en naleving van lokale en nationale wetten.
 • Belasting betalen: Verbintenis om de vereiste belastingen te betalen in overeenstemming met de financiële wetten.
 • Deelname aan het politieke proces: Zoals het als kiezers deelnemen aan verkiezingen.
 • Het land verdedigen: In sommige landen kan deze plicht de verplichte militaire dienst of de ambtenarij omvatten.
 • De rechten van anderen respecteren: Verbintenis om de rechten en vrijheden van anderen niet te schenden.
 • Bijdrage aan de samenleving: Het stimuleren van deelname aan lokale gemeenschapsinitiatieven en vrijwilligersactiviteiten.
 • onderwijs : In sommige landen kan er een wettelijke plicht bestaan ​​om kinderen onderwijs te bieden.

Afstand doen of intrekking van het Nieuw-Guinese staatsburgerschap

Burgers van Papoea-Nieuw-Guinea kunnen afstand doen van hun staatsburgerschap, op voorwaarde dat zij over de wettelijke meerderheid en handelingsbekwaamheid beschikken en een ander staatsburgerschap hebben verworven. In tijden van oorlog is ontheffing mogelijk niet toegestaan ​​vanwege bezorgdheid over de nationale veiligheid. Intrekking van het staatsburgerschap kan plaatsvinden als een persoon het staatsburgerschap heeft verkregen door fraude, valse voorstelling van zaken of verzwijging. Als ze een vreemd land of leger hebben gediend; Als ze stemmen of reizen met een buitenlands paspoort; Of als ze meerdere nationaliteiten hebben zonder zich te registreren voor een dubbele nationaliteit.


Voordelen van het verkrijgen van het staatsburgerschap van Nieuw-Guinea

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Nieuw-Guinese staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Vrijheid van verblijf en werk: Als staatsburger van Nieuw-Guinea kunt u in het land wonen en werken zonder dat u een visum of verblijfsvergunning nodig heeft.
 • Politieke participatie : Het recht om te stemmen en deel te nemen aan nationale en lokale verkiezingen, evenals de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Toegang tot openbare diensten: Toegang tot het gezondheidszorgsysteem, openbaar onderwijs en andere overheidsdiensten.
 • Legale bescherming: Profiteer van de juridische en consulaire bescherming die de Nieuw-Guinese regering biedt, vooral als u naar het buitenland reist.
 • Cultuur en identiteit: Behorend tot de Nieuw-Guinese samenleving en cultuur, en haar erfgoed en tradities vierend.
 • Reismogelijkheden: Nieuw-Guinese paspoorten kunnen verschillende mogelijkheden bieden voor visumvrij of concessioneel visumreizen naar andere landen.
 • Investeringsmogelijkheden: Als burger zijn er wellicht betere mogelijkheden om te investeren en een bedrijf te starten in Nieuw-Guinea.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Nieuw-Guineese staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Nieuw-Guinese staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee aanvragers van het Nieuw-Guinese staatsburgerschap worden geconfronteerd, namelijk:

 • Wettelijke en administratieve vereisten: Er kunnen zeer strenge eisen gelden met betrekking tot ingezetenschap, taal en criminele geschiedenis, evenals de noodzaak om culturele of economische banden met Nieuw-Guinea te bewijzen.
 • Taal en cultuur: Aanvragers moeten mogelijk blijk geven van een bepaald niveau van vaardigheid in de officiële taal van Nieuw-Guinea, evenals van inzicht in de lokale cultuur en tradities.
 • Het lange en complexe proces: Bureaucratische procedures en de lange tijd die nodig is om aanvragen te verwerken kunnen een obstakel vormen.
 • Bestelkosten: Er kunnen kosten verbonden zijn aan het aanvragen van het staatsburgerschap, die voor sommige aanvragers hoog kunnen zijn.
 • Economische en sociale omstandigheden: Het kan zijn dat aanvragers economische stabiliteit moeten aantonen of een bepaalde economische bijdrage moeten leveren.
 • Politieke en veiligheidsoverwegingen: In sommige gevallen kan de politieke of veiligheidsachtergrond van een aanvrager een factor zijn bij het bepalen of hem of haar het staatsburgerschap kan worden verleend.
 • Documentverificatie: Het verifiëren van de authenticiteit van de verstrekte documenten en informatie kan een rigoureus en complex proces zijn.

Obstakels waarmee Nieuw-Guinea paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen obstakels voor Nieuw-Guinea paspoorthouders, integendeel: een Nieuw-Guinea paspoort biedt de houder veel voordelen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment