kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على جنسية ليسوتو (باسوتو) 2025

kaidi3
kaidi4

Hoe u het staatsburgerschap van Lesotho (Basotho) en de naturalisatiewet van Lesotho kunt verkrijgen

De burgerschaps- en staatsburgerschapswetten bepalen wie een staatsburger van Lesotho is en burgerschapsrechten geniet. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het staatsburgerschap wordt voornamelijk verkregen volgens het beginsel van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Lesotho of in het buitenland van ouders die het staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in de staat verblijven. Het staatsburgerschap is gebaseerd op de Lesotho Citizenship Order uit 1971 en de gewijzigde grondwet uit 1993. Vragen over personen geboren op of vóór 3 oktober 1966 (onafhankelijkheid) dienen te worden gericht aan de ambassade. (UKC-land van het Gemenebest).


Manieren om het staatsburgerschap van Lesotho te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het staatsburgerschap van Lesotho door geboorte

Het staatsburgerschap van Lesotho kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Kinderen die in Lesotho geboren zijn uit ten minste één ouder van Lesotho-afkomst en waarvan de ouders geen diplomatieke onschendbaarheid hebben of geen vijandelijke buitenaardse wezens zijn.
 • In het buitenland geboren kinderen die staatsburger zijn van Lesotho.
 • Kinderen die anders staatloos zouden zijn zonder hun naturalisatie.

Opmerking: Lesotho verleent automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het staatsburgerschap van Lesotho door middel van een huwelijk

Het staatsburgerschap van Lesotho kan worden verkregen door te trouwen met een staatsburger van Lesotho, op grond van een decreet dat de volgende voorwaarden bevat:

De vrouw van een Lesotho-burger na vijf jaar huwelijk, maar het is onduidelijk of een buitenlandse man die getrouwd is met een Lesotho-burger uitdrukkelijk staatsburgerschap kan verkrijgen zonder te voldoen aan de standaardvereisten voor naturalisatie.

3 – Het verkrijgen van het staatsburgerschap van Lesotho door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Het staatsburgerschap in Lesotho kan worden verleend aan mensen die voldoende tijd op het grondgebied hebben gewoond om hun begrip van de Sotho- of Engelse taal en de gewoonten en tradities van Lesotho te bevestigen. De algemene bepalingen zijn dat aanvragers zich goed gedragen; Ze hebben rechtsbevoegdheid; Ze beschikken over voldoende middelen om in hun levensonderhoud te voorzien. Aanvragers moeten vijf jaar normaal in het land hebben gewoond. Naast buitenlanders die aan de criteria voldoen, zijn er nog meer personen die genaturaliseerd kunnen worden:

 • Kinderen die legaal zijn geadopteerd door een Lesotho-ouder die na voltooiing van de wettelijke adoptie het staatsburgerschap heeft aangevraagd.
 • Echtgenote van een Lesotho-onderdaan die na vijf jaar onafgebroken samenwonen in Lesotho een eed van trouw heeft afgelegd.
 • Minderjarige kinderen kunnen automatisch worden geregistreerd wanneer hun ouder het staatsburgerschap verkrijgt.
 • Vluchtelingen die zes jaar in het land hebben verbleven (vijf cumulatieve jaren plus het jaar voorafgaand aan de aanvraag).
 • Personen uit landen van het Gemenebest of staatlozen kunnen naturaliseren met ontheffing van bepaalde voorwaarden.

4 – Het verkrijgen van het staatsburgerschap van Lesotho Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisatie via investeringsprogramma’s in Lesotho.

5 – Herstel van het staatsburgerschap van Lesotho

Het staatsburgerschap van Lesotho kan worden hersteld, maar het is niet duidelijk wat de voorwaarden en vereisten hiervoor zijn, dus u moet contact opnemen met de dichtstbijzijnde consulaire vertegenwoordiging voor meer details.


Dubbele nationaliteit in de wet van Lesotho

In 2018 werd de grondwet gewijzigd om dubbele nationaliteit mogelijk te maken.


Rechten en plichten van burgers van Lesotho (burgers van Lesotho)

Rechten van Lesotho-burgers en houders van het Lesotho-burgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde personen in Lesotho genieten, waaronder:

 • Rechten op leven en persoonlijke veiligheid: Het waarborgen van het recht op leven en bescherming tegen bedreigingen voor de persoonlijke veiligheid.
 • vrijheid van meningsuiting : Rechten op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers en media.
 • Gelijkheidsrechten: Zorgen voor gelijkheid voor de wet, zonder discriminatie op basis van ras, geslacht, religie en andere factoren.
 • Verzamel- en montagerechten: Rechten op vrijheid van vergadering, organisatie en vereniging.
 • Rechten op het gebied van het strafrecht: De rechten van verdachten en veroordeelden, inclusief het recht op juridische vertegenwoordiging en vrijheid van marteling of wrede en onmenselijke behandeling.
 • Het recht op onderwijs: Het recht op toegang tot basis- en hoger onderwijs.
 • Gezondheidsrechten: Toegangsrechten tot gezondheidszorg en medische diensten.
 • Werkrechten: Rechten van werknemers, waaronder rechten op fatsoenlijk werk en bescherming tegen discriminatie op de werkplek.

Plichten van Lesotho-burgers en houders van het Lesotho-burgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde personen in Lesotho moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Om de wetten te gehoorzamen: Voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving in Lesotho. Dit omvat het respecteren van de rechten van anderen en het zich onthouden van illegale activiteiten.
 • Naleving van belastingheffingen: Betaal belastingen en heffingen die door de wet worden opgelegd.
 • Deelname aan het democratische proces: Neem deel aan verkiezingen en kies hun vertegenwoordigers in de regering.
 • Nationale Defensiedienst: Soms moeten burgers militaire of civiele dienst verrichten als onderdeel van hun plicht om het land te verdedigen.
 • Toewijding aan de rechten van anderen: Respecteer de rechten en vrijheden van anderen en vermijd alle acties die leiden tot schending van de rechten van anderen.
 • Samenwerking met de autoriteiten: Binnen de kaders van wet- en regelgeving samenwerken met lokale overheden en overheidsinstanties.
 • Deelname aan lokale ontwikkeling: Neem deel aan lokale ontwikkelingsinspanningen en ondersteun initiatieven die de economische en sociale omstandigheden in de gemeenschap proberen te verbeteren.
 • Leren en zelfontwikkeling: Blijven leren, persoonlijke vaardigheden ontwikkelen en bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving.

Afstand doen of intrekking van het staatsburgerschap van Lesotho

Vrijwillig afstand doen van het staatsburgerschap van Lesotho

De wet staat vrijwillig afstand doen van het staatsburgerschap van Lesotho toe, in afwachting van goedkeuring door de overheid. Neem contact op met de ambassade voor details en benodigde papieren.

Onvrijwillige intrekking van het staatsburgerschap van Lesotho

Elke burger kan vrijwillig een vreemde nationaliteit verwerven, anders dan door huwelijk. In het geval dat het geregistreerde staatsburgerschap is verkregen door fraude of een valse verklaring. Een burger vertoont daden van ontrouw jegens Lesotho. Een burger die binnen vijf jaar na zijn staatsburgerschap wordt veroordeeld voor een misdrijf, wordt veroordeeld tot ten minste vijf jaar gevangenisstraf. Een staatsburger die meer dan zeven jaar in het buitenland heeft gewoond zonder de intentie te hebben geregistreerd om staatsburger van Lesotho te blijven. Een persoon die een staatsburger is met de rechten of privileges van burgers van een ander land.


Voordelen van het verkrijgen van het staatsburgerschap van Lesotho

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Lesotho-burgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Burgerschapsrechten: Door het staatsburgerschap van Lesotho te verkrijgen, komt u in aanmerking om te profiteren van de rechten van het staatsburgerschap in dit land, inclusief het recht om door middel van stemmen deel te nemen aan het democratische proces.
 • Vrijheid om te reizen: Houders van paspoorten van Lesotaanse burgers kunnen profiteren van de vrijheid om naar veel landen te reizen zonder de noodzaak van een voorafgaand visum, in overeenstemming met internationale overeenkomsten.
 • Economische kansen: Het verkrijgen van staatsburgerschap kan deuren openen naar economische kansen in Lesotho, waardoor iemand in het land kan werken en investeren.
 • Toegang tot overheidsdiensten: Als inwoner van Lesotho heeft u gemakkelijker toegang tot lokale overheidsdiensten, onderwijs en gezondheidszorg.
 • Sociale aansluiting: Individuen die het staatsburgerschap verwerven, kunnen zich meer sociaal verbonden voelen met de lokale en nationale gemeenschap.
 • Investeren in vastgoed: Mogelijk heeft u de mogelijkheid om te investeren in onroerend goed en zaken in Lesotho.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het staatsburgerschap van Lesotho aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het staatsburgerschap van Lesotho worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee degenen die het staatsburgerschap van Lesotho aanvragen, worden geconfronteerd, namelijk:

 • Financiële vereisten: Er kunnen kosten verbonden zijn aan het aanvragen van het staatsburgerschap, inclusief administratieve kosten en uitgaven.
 • Verblijfsvoorwaarden: Voor het verkrijgen van het staatsburgerschap kan een permanente aanwezigheid of ononderbroken verblijf in het land nodig zijn. Dit kan een uitdaging zijn als u vaak moet reizen of als u andere verplichtingen heeft in uw thuisland.
 • Taalkundige voorwaarden: Er kunnen taaltesten zijn om te controleren of u de taal van het land begrijpt en communiceert.
 • Identiteitsverificatie en beveiliging: Er kan een zorgvuldige controle plaatsvinden van uw identiteit en strafblad.
 • Impact van politieke veranderingen: Burgerschapsprocessen kunnen worden beïnvloed door politieke of wetgevende veranderingen in het land.
 • Het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning: Voordat u het staatsburgerschap verkrijgt, moet u mogelijk eerst een permanente verblijfsvergunning in Lesotho verkrijgen.

Obstakels waar mensen met het Lesotho-burgerschap mee te maken kunnen krijgen

Genaturaliseerde mensen in Lesotho kunnen ondanks het verkrijgen van het staatsburgerschap met een aantal problemen en uitdagingen worden geconfronteerd. Tot deze problemen en obstakels behoren:

 • Sociale en culturele integratie: Individuen die onlangs het staatsburgerschap hebben verworven, hebben mogelijk enige tijd nodig om zich aan te passen aan de sociale en culturele omgeving in Lesotho.
 • de taal : Als ze de lokale taal niet beheersen, kan communicatie en interactie met de gemeenschap een uitdaging zijn. Het kan nodig zijn om de taal te leren om het begrip en de communicatie te verbeteren.
 • Economische integratie: Er kunnen zich economische problemen voordoen bij de integratie in de lokale arbeidsmarkt. Het kan enige tijd duren om werkgelegenheid te verwerven en een duurzaam niveau van financiële stabiliteit op te bouwen.
 • Wetten en verplichtingen: Individuen kunnen te maken krijgen met wettelijke verplichtingen met betrekking tot de rechten en plichten van burgers in Lesotho, en moeten voldoen aan lokale wet- en regelgeving.
 • Aanpassing aan culturele veranderingen: Individuen kunnen met uitdagingen worden geconfronteerd bij het aanpassen aan culturele en sociale veranderingen, en moeten die veranderingen begrijpen en accepteren.
 • Rechten en verantwoordelijkheden: Individuen moeten hun rechten en verantwoordelijkheden als burgers van Lesotho begrijpen en naleven.
 • Aanpassen aan een nieuwe woonomgeving: Het aanpassen aan een nieuwe woonomgeving en het opbouwen van nieuwe sociale netwerken kan enige tijd en moeite vergen.

Obstakels waarmee houders van een Lesotho-paspoort worden geconfronteerd

Er zijn geen echte obstakels waarmee vooral Lesotho-paspoorthouders worden geconfronteerd, maar ze worden geconfronteerd met dezelfde problemen waarmee alle burgers van ontwikkelingslanden worden geconfronteerd, namelijk het probleem van het verkrijgen van visa in sommige gevallen, maar over het algemeen helpt het Lesotho-paspoort de houder ervan in veel gevallen. .


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment