تعرف علي معلومات يعرضها محامي مختص حول تطبيقات دبلن 2024

Informatie verstrekt door een gespecialiseerde advocaat over Dublin-aanvragen

Wordt u teruggestuurd naar Italië als daar uw vingerafdrukken worden afgenomen en vraagt ​​u vervolgens asiel aan in een ander EU-land? Wat gebeurt er als u wordt uitgezet op grond van de Dublinverordening, maar u weigert? Er zijn vragen gesteld aan een aantal deskundigen en advocaten.

De Dublinverordening (ook wel Dublin III genoemd) is een wet van de Europese Unie. Het specificeert het land dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag – meestal het land waar de asielzoeker Europa voor het eerst binnenkwam. Eén van de doelstellingen van de verordening is ervoor te zorgen dat een individu niet meerdere asielaanvragen in meerdere Dublin-lidstaten indient. Dit zijn onder meer EU-lidstaten, maar ook IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. Het Verenigd Koninkrijk blijft tot en met 31 december 2020 gebonden aan de Dublinverordening.

In juni begonnen de reis- en grensbeperkingen in heel Europa te worden opgeheven, waardoor landen de transferactiviteiten via Dublin konden hervatten. Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken vertelde op 24 juni 2020 aan Information Migrants dat: “De lidstaten hebben aangegeven dat zij van plan zijn om de komende weken geleidelijk verdere Dublin-overdrachten te organiseren, met inachtneming van de bestaande volksgezondheids- en veiligheidsmaatregelen.”

Dublin-principes

Er zijn verschillende criteria om te beslissen waarom een ​​staat verantwoordelijk moet zijn voor de behandeling van een asielaanvraag, evenals complexe beperkingen en tijdsbeperkingen. Enkele basisregels zijn:

Als u asielzoeker bent en Europa binnenkomt en in het ene Dublin-land uw vingerafdrukken heeft, maar u zich nu in een ander Dublin-land bevindt, zal dat land het eerste land vragen u “terug te nemen”.

Als u in een Dublin-land asiel aanvraagt ​​en daar door een definitieve beslissing wordt afgewezen, en vervolgens naar een ander Dublin-land verhuist en geen asiel aanvraagt, wordt u mogelijk teruggestuurd naar het land van eerste aankomst of teruggestuurd naar uw land van herkomst of land van permanente verblijfplaats, of verzonden naar een land van permanente verblijfplaats. Derde kluis.

Als een staat de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de behandeling van uw verzoek, wordt u overgebracht binnen zes maanden vanaf de datum waarop die staat de verantwoordelijkheid heeft aanvaard of, als u tegen de beslissing in beroep gaat, binnen zes maanden vanaf het moment dat de rechtbank of het scheidsgerecht heeft besloten dat u mogelijk wordt vervolgd. naar die staat gestuurd. Deze termijn kan worden verlengd tot 18 maanden als u aan de autoriteiten ontsnapt, of tot 12 maanden als u in de gevangenis zit.

U heeft het recht om te zeggen dat u het niet eens bent met de beslissing om u naar een ander Dublin-land te sturen. Dit wordt een ‘beroep’ of ‘beoordeling’ genoemd. Tijdens het beroep kunt u om uitstel van overdracht verzoeken. (De kwestie van het indienen van een beroep moet worden besproken met een advocaat of adviesdienst.)

U kunt worden vastgehouden als de autoriteiten van oordeel zijn dat er een groot risico bestaat dat u zult ontsnappen (onderduiken) omdat u niet naar een ander land in Dublin wilt worden gestuurd. U heeft het recht om tegen het bevel tot aanhouding in beroep te gaan.

Meningen van advocaten

Als een asielzoeker zich in een Europees land bevindt en vervolgens de EU verlaat (bijvoorbeeld Turkije binnenkomt) voordat hij terugkeert naar een ander land in Europa, wat gebeurt er dan daarna?

Advocaat Albert Sommerfeld zegt: Als een staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, vervallen zijn verplichtingen zodra de betrokkene het grondgebied van de lidstaten voor ten minste drie maanden verlaat. De aanvrager moet bewijzen dat hij het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten. In dit geval zijn de Dublinregels weer van toepassing, waardoor de uitkomst afhangt van de situatie na de tweede binnenkomst van de persoon.

Ik kwam in het ene Europese land aan, verhuisde vervolgens naar een ander land en vroeg daar asiel aan. Wordt mijn asielaanvraag geaccepteerd? Zo niet, wat moet ik dan doen?

Advocaat Albert Somerfield: Er is geen vrije keuze als het gaat om het land waar u asiel kunt aanvragen. De Dublin Rules bepalen welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Over het algemeen zijn dit de landen of staten waar de persoon als eerste vingerafdrukken heeft genomen in de omgeving van Dublin. Er kunnen andere regels van toepassing zijn. Het is niet de bedoeling dat u naar een ander land verhuist. Als u dit doet, wordt u waarschijnlijk teruggestuurd naar het land dat verantwoordelijk is voor uw aanvraag. Het Dublin-systeem is echter niet effectief. U kunt om verschillende redenen succesvol zijn in het indienen van een asielaanvraag in het land van uw keuze. Maar dit is allerminst zeker. Als u in een ander land asielerkenning heeft gekregen, mag Dublin geen obstakel zijn. Een ander land kan eenvoudigweg weigeren een nieuwe asielaanvraag in behandeling te nemen als er in een ander Dublin-land vingerafdrukken van de persoon zijn afgenomen.

In Griekenland zijn mijn vingerafdrukken afgenomen. Als ik naar een ander EU-land ga, kan Dublin dan op mij van toepassing zijn?

Advocaat Albert Somerfield: Ja natuurlijk. Of u naar Griekenland kunt worden teruggestuurd, kan afhankelijk zijn van politieke overwegingen.

Ik kwam aan in Kroatië en ze namen mijn vingerafdrukken, maar ik heb daar geen asiel aangevraagd. Vervolgens ging ik naar Oostenrijk en vroeg asiel aan, maar ze wezen mij na drie maanden zonder enige reden af. Ze zeiden alleen maar dat ik naar Kroatië moest terugkeren om mijn asielaanvraag in behandeling te nemen. Heeft u suggesties voor mij?

Advocaat Albert Somerfield: Raadpleeg een plaatselijke advocaat. Het loutere feit dat u door Kroatië bent gereisd, kan voldoende zijn om de verantwoordelijkheid van Kroatië voor uw asielaanvraag te bewijzen.

Familie reunie

Op grond van de Dublin-verordening kunnen gezinnen en familieleden die in verschillende Europese landen gescheiden zijn, herenigd worden terwijl ze asiel aanvragen. Niet-begeleide kinderen kunnen een aanvraag indienen om zich bij een ouder, wettelijke voogd, broer of zus, tante, oom of grootouder te voegen die in Europa woont. Volwassenen kunnen een aanvraag indienen om zich bij hun gezinsleden (echtgenoot/partner of kinderen) in een ander land in Dublin te voegen als een gezinslid asielzoeker of vluchteling is, of subsidiaire bescherming heeft gekregen.

Als iemand in Italië zijn vingerafdrukken laat afnemen en daar een asielgesprek heeft en de uitslag negatief is, is het dan mogelijk om naar een ander EU-land te gaan om opnieuw politiek asiel aan te vragen met familie? Bestaat er een mogelijkheid om de Dublinverordening opnieuw toe te passen?

Advocaat Albert Somerfield: De Dublinregels gelden voor alle asielzoekers. Ze zeggen dat je in één land één keer asiel kunt aanvragen. Als u naar een ander land verhuist, kunnen zij u terugsturen naar het gewenste land Uw verzoek wordt afgewezen.

Als ik in Europa aankom en daar al een kind heb, krijg ik dan asiel?

Advocaat Albert Somerfield: Het hebben van een kind dat al in Europa is, is onder bepaalde omstandigheden een reden voor een visum of verblijfsvergunning, maar over het algemeen is dit geen reden voor asiel. De uitzondering geldt in Duitsland als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, namelijk:

  • U heeft mogelijk recht op asiel als het kind jonger is dan 18 jaar
  • U woonde als gezin samen in uw land van herkomst
  • U dient uw asielaanvraag direct bij binnenkomst in
  • U heeft het gezag over het kind.

Ik werk in Duitsland, maar de asielaanvraag van mijn vrouw is afgewezen. Wij vrezen dat ze zal worden gedeporteerd. De kinderen zijn nog jong. Wat is mijn beste advies als ik op het punt sta de familie te verliezen waar ik zoveel van houd?

Advocaat Albert Somerfield: Raadpleeg een plaatselijke adviseur om een ​​oplossing te vinden. Uw vraag betekent dat u een verblijfsvergunning heeft, maar uw vrouw en kinderen niet. Dit wordt geheel aan het oordeel van de staatsautoriteiten overgelaten.

Dublinverlenging 18 maanden

Ik heb “Duldung(Tijdelijke opschorting van deportatie). Ik stond op het punt om onder Dublin naar Italië te worden gedeporteerd en weigerde te gaan, maar kreeg te horen dat ik achttien maanden in Duitsland kon blijven zonder dat de politie me terugstuurde naar Italië, en dat ik daarna asiel kon aanvragen. Wat weet u hierover alstublieft?

Advocaat Albert Somerfield: Uw informatie klopt. Houd er rekening mee dat u op elk moment kunt worden uitgezet totdat u deze deadline van 18 maanden bereikt.

Wanneer beginnen precies de 18 maanden te tellen (waarna een asielzoeker asiel kan aanvragen in een ander Europees land)? Een vriend van mij kwam bijvoorbeeld de EU binnen in Italië, reisde vervolgens naar Nederland, vroeg in juli 2019 asiel aan en werd in oktober 2019 afgewezen op grond van de Dublinverordening. Hij vroeg mij wanneer de telling van achttien maanden begint, in juli of Oktober?

De achttien maanden gaan in op de datum waarop Italië de jurisdictie heeft erkend. In Duitsland vindt u deze datum op het uitzettingsbevel. Als u een beroep met opschortende werking indient, beginnen de 18 maanden met de afwijzing van het beroep door de rechtbank.

Werk en Dublin

Ik heb een Italiaanse werkvergunning voor twee jaar (‘lavoro‘). Als iemand in Duitsland mij daar een arbeidsovereenkomst en woonadres verstrekt, kan ik dan het Italiaanse document naar Duitsland overbrengen? Als deze persoon – met of zonder bestaande baan – naar Duitsland zou gaan, zou hij dan onder Dublin kunnen worden teruggestuurd naar Italië?

Als u in Italië woont, moet u een Duits visum en een Duitse werkvergunning aanvragen (die doorgaans alleen worden afgegeven voor geschoolde banen). Als u zonder visum naar Duitsland komt, krijgt u geen werkvergunning. U moet bespreken wat u vervolgens moet doen – en of u asiel moet aanvragen – met een advocaat of een adviesbureau. De EU-lidstaten kennen de status van langdurig ingezetene toe aan burgers van derde landen die gedurende een periode van vijf jaar rechtmatig en ononderbroken op hun grondgebied hebben verbleven onmiddellijk vóór de indiening van de desbetreffende aanvraag. Deze langdurig ingezetenen kunnen zich vrij bewegen in de Europese Unie.

Zoek een goede advocaat

Hoe vindt u de juiste advocaat voor uw asielaanvraag als u onlangs in Duitsland bent aangekomen en niemand kent?

Advocaat Albert Somerfield: Raadpleeg www.dav-migrationsrecht.de. Voer uw postcode in het veld “Postleitzahl” in en u krijgt een lijst met de dichtstbijzijnde gekwalificeerde advocaten.

Een Libiër die al zes jaar in Groot-Brittannië verblijft (met een tijdelijk verblijfsvergunning van zes maanden) is wanhopig en vraagt ​​om uitzetting naar Libië. Het Verenigd Koninkrijk wordt echter niet naar Libië gedeporteerd vanwege de erbarmelijke omstandigheden (daar). Kan er iets gedaan worden?

Advocaat Albert Somerfield: Waarom uitzetting vragen als je alleen kunt reizen? Vraag een zorgorganisatie om hulp bij vrijwillige terugkeer.

opmerking : Het internationale beschermingsrecht is in het algemeen zeer complex. De term ‘asiel’ wordt hier gebruikt als overkoepelende term voor verschillende vormen van internationale bescherming.

Dublin-deadline opgeschort tijdens de coronaviruspandemie

Duitsland stopte in maart tijdelijk met het sturen van asielzoekers naar Italië en andere Europese landen onder het Dublin-systeem vanwege de coronaviruspandemie. Omstreden werd ook de termijn van zes maanden opgeschort, waarna zij niet langer het risico zouden lopen uit Dublin te worden gedeporteerd.

Duitsland is op 15 juni begonnen met het opheffen van de opschorting van terugkeer/tijdslots – maar dit gebeurt op individuele basis. De termijn (d.w.z. de zes maanden waarin Duitsland iemand moet terugsturen voordat het verantwoordelijk wordt voor zijn asielaanvraag) gaat dus pas terug naar nul als de asielzoeker een brief ontvangt waarin staat dat de schorsing is opgeheven.

De opschorting (termijn van zes maanden) zelf is zeer problematisch en twee rechtbanken hebben deze onwettig bevonden, aangezien er in de EU-wetgeving geen basis bestaat voor een opschorting vanwege een pandemie. Dus als de oorspronkelijke termijn van zes maanden verstrijkt, moeten mensen juridisch advies inwinnen en de BAMF vragen om hun asielprocedure hier te starten met Duitsland als de verantwoordelijke lidstaat, aangezien de opschorting in de eerste plaats niet legaal was en daarom niet van toepassing is.

Voor meer informatie over asiel in Duitsland (Wikipedia): Asiel in Duitsland


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top